Uitvoering Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de Kinderopvang vanaf 2021

Het college besluit: 

  1. In te stemmen met de raamovereenkomst Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Moerdijk en ondertekening te mandateren aan teamleider Mens en Maatschappij: 
    • Het college mandateert de bevoegdheid om een overeenkomst aan te gaan aan de teamleider (op grond van artikel 160 Gemeentewet besluit het college tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten); 
    • De Burgemeester machtigt de teamleider voor het ondertekenen van de overeenkomst (op grond van artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente “in en buiten rechte”, hetgeen betekent dat hij alle overeenkomsten tekent). 
  2. In te stemmen met het afwijken van het algemene inkoopbeleid van de gemeente Moerdijk ten behoeve van het enkelvoudig gunnen van een raamovereenkomst aan kinderdagver-blijven binnen gemeente Moerdijk. 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vormt een speerpunt van het wettelijk verplichte Onderwijsachterstandenbeleid. Het is als compensatie bedoeld voor kinderen die thuis te weinig ontwikkelingsgerichte stimulering ontvangen. Het consultatiebureau (TWB) indiceert of er sprake is van een achterstand en geeft een doorverwijzing om naar een VVE gecertificeerde kinderopvang te gaan. Ouders kunnen zelf kiezen naar welke kinderopvang ze gaan. In het Landelijke Kinderopvang Register (LRK) kunnen ouders terugvinden of een kinderopvanglocatie een VVE certificering heeft. Een VVE Kinderopvanglocatie hebben speciaal getrainde leidsters en bieden peuters met een indicatie extra ondersteuning (dagdelen opvang). 

Van subsidie naar raamovereenkomst 

Bekostiging van VVE is niet nieuw. De gemeente werkt al jaren samen met kinderopvangorganisaties om VVE aan te bieden en ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen te verhelpen. Voorheen deden we dit als gemeente via een kindplaatsvergoeding. Om effectiever te kunnen sturen op resultaat en onnodige administratie te voorkomen kiest het college er voor om vanaf september 2021 de VVE in te kopen via een raamovereenkomst. 

Bekostiging in plaats van vergoeding 

Wel nieuw is de bekostigingsmethodiek. Het college heeft gekozen voor bekostiging van een deel van de afgenomen kinderopvang uren en gehele vergoeding van de kwaliteit VVE, in plaats van totale bekostiging opvang per kind. De kwaliteit van de locatie wordt door de bekos-tiging geborgd en versterkt. Het college is van mening dat het versterken van de kwaliteit van kinderopvanglocaties ook nog ten goede komt aan alle kinderen die naar de kinderopvang gaan. Maar vooral dat het grootst mogelijk effect van inzet op VVE hiermee wordt bereikt.