18 november 2021 - Besluitenlijst schriftelijke collegevergadering

Details van de vergadering
Bevat 18 november 2021 - Besluitenlijst schriftelijke collegevergadering
Datum: 18 november 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)) op (een deel van) de locatie Zevenbergen-Oost

Het college besluit:

  1. Op basis van artikel 6 lid 1 van de Wvg aan te wijzen als percelen, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30445274-03 en perceelslijst met nummer PL-30445274-03, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en gerechtigden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van zaken van de openbare registers van het Kadaster per 17 november 2021.
  2. Te concluderen dat de percelen niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest.
  3. Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie maanden na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip door de gemeenteraad een besluit ex artikel 4 Wvg is genomen.
  4. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 19 november 2021 en het ter plaatse verschijnende huis-aan-huisblad de 'Moerdijkse Bode' op 1 december 2021, opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
  5. Geheimhouding op te leggen tot 20 november 2021 op dit besluit en voordracht en de bijlagen 1 tot en met 6 bij deze voordracht, op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet in combinatie met artikel 10 Wob, lid 2 sub b om de financiële en economische belangen van de gemeente veilig te stellen.
  6. De raad voor te stellen het voorkeursrecht te vestigen op basis van artikel 4 Wvg en akkoord te gaan met het bijgevoegd ontwerp raadsvoorstel.

Om te voorkomen dat de gronden binnen de locatie Zevenbergen-Oost verder worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van het gebied verliest, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Dit wordt nu voorgesteld.