1 juni 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 1 juni 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 01 juni 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
E. Schoneveld 1e loco-burgemeester / wethouder
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 25 mei 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 25 mei 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Jaarrekening 2020 en zienswijze begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant en de volgende besluiten van het Algemeen Bestuur, d.d. 14-04-2021:
    • een deel van het voordelig resultaat beschikbaar te houden voor de volgende werkzaamheden in 2021/2022:
      
     DIV en archief € 175.000
     UitvoeringTozo (1,2& 3). € 416.260
     Organisatie ontwikkeling € 657.000
     Totaal € 1.248.260
   1. De rest van het voordelige resultaat (programma's en bedrijfsvoeringskosten) ad € 5.244.183 te verrekenen met de gemeenten. Voor Moerdijk betekent dit een teruggave van € 755.261
  2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van het Werkplein HvWB en de gemeentelijke bijdrage voor 2022 ter hoogte van € 11.530.889 (voorlopig) op te nemen in de begroting van de gemeente Moerdijk 2022.
  3. De jaarrekening 2020 van het Werkplein HvWB ter kennisname en de ontwerpbegroting 2022 van het Werkplein HvWB voor zienswijze aan de gemeenteraad te zenden.
  4. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van het Werkplein:
   1. Wij verwachten van het Werkplein dat het plan van aanpak bestandsbeheersing in de begrotingswijziging 2022 wordt opgenomen, waarbij inzicht wordt gegeven op welke manier de inzet van de middelen bijdraagt aan de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners (lees uitstroom).
   2. In de begroting is het budget voor jobcoaching en nazorg bij inwoners met een garantiebaan verdubbeld. Gezien de forse extra inzet op deze doelgroep verwachten we dat het Werkplein de inzet en resultaten op dit vlak goed monitort en evalueert. We verwachten dat het Werkplein deze intensieve werkwijze na twee jaar heroverweegt.
   3. Jongeren zijn door de coronasituatie zwaar getroffen. In de begroting geeft het Werkplein aan dat zij een specifieke aanpak heeft voor jongeren, maar deze wordt niet nader omschreven. In de begrotingswijziging 2022 verwachten we dat deze ondersteuning aan jongeren nader is gespecificeerd.
   4. In de huidige begroting zijn de kosten als gevolg van de Nieuwe Wet Inburgering niet opgenomen. We verwachten van het Werkplein dat deze kosten in de begrotingswijziging 2022 zijn opgenomen.
   5. In de begroting wordt beperkt ingegaan op de ketensamenwerking. Graag zien we in de herziene begroting 2022 een concrete beschrijving van de maatschappelijke doelen / resultaten die het Werkplein in de samenwerking met de WVS en ISD Brabantse Wal beoogt, hoe deze doelen te bereiken en welke middelen daarvoor worden ingezet. Daarnaast verwachten we dat het Werkplein in de herziene begroting inzicht geeft in de mogelijkheden om synergievoordelen te realiseren door het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking.
   6. Het Werkplein sluit met de organisatieontwikkeling aan bij de transformatie in het Sociaal Domein. Op dit moment is niet duidelijk wat de structurele financiële effecten hiervan zijn. Wij verwachten van het Werkplein dat eventuele structurele financiële effecten in de herziene begroting van 2022 worden opgenomen.
   7. Tenslotte: de raad gaat ervan uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.

  De gemeente Moerdijk neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de ISD Werkplein Hart van West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de aangesloten gemeenten in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant de aangesloten gemeenten in kennis van de jaarrekening 2020. Bovengenoemde stukken worden via het college voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk.

 4. Concept begroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2023-2025 van de Belastingsamenwerking West Brabant.

  Het college besluit:

  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de concept begroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2023-2025 van de Belastingsamenwerking West Brabant.
  2. In de meerjarenbegroting 2022-2025 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 792.500 voor 2022, € 780.400 voor 2023, € 793.200 voor 2024 en € 806.200 voor 2025. (Deze bijdragen betreffen de saldering van de bijdrage aan de GR min de te ontvangen invorderingskosten en compensabele BTW).

  Op 9 april 2021 heeft het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Belasting-samenwerking West Brabant (BWB) ingestemd met de voorgelegde begroting 2022 en de concept begroting 2023-2025. Op 12 april is de begroting 2022 naar de deelnemende gemeenten en waterschap verzonden. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Definitieve vaststelling staat geagendeerd voor de AB vergadering van 26 juli 2021.

 5. Ontwerp beleidsbegroting 2022 GGD West-Brabant

  Het college besluit:

  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. In te stemmen met het gezamenlijke regionale advies om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp beleidsbegroting 2022 van de GGD West-Brabant.
  2. De bijdrage aan de GGD conform voorgestelde begroting 2022 vast te stellen voor de gemeentelijke begroting 2022 ter hoogte van € 843.369 en deze op te nemen in de concept-meerjarenbegroting 2022-2025 van de gemeente.

  Voor de uitvoering van de taken uit de Wet publieke gezondheid is een gemeenschappelijke regeling opgericht. Ieder jaar wordt een ontwerpbegroting door het Dagelijks bestuur (DB) opgemaakt. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd voor 14 juni 2021 hun zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022 te geven.

  In navolging van de vorige jaren is voor begrotingsjaar 2022 wederom een kadernota opgesteld. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 28 januari jl. ingestemd met de kadernota 2022 en heeft deze vervolgens aangeboden aan de gemeenten. Voor raadsleden is op 4 februari jl. een online informatiebijeenkomst georganiseerd om een toelichting te krijgen en vragen te stellen over de kadernota.

  De voorliggende ontwerp beleidsbegroting 2022 past binnen deze kaders en binnen het GGD-meerjarenbeleidsplan Agenda van de Toekomst. De bijdrage voor 2022 voor de gemeente Moerdijk bedraagt € 843.369 (2021: € 837.457). De verhoging van de bijdrage ten opzichte van 2021 komt door toepassing van de prijs- en loonindexatie. Het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant zal op 7 juli 2021 besluiten over de ontwerpbegroting 2022.

 6. Woningbehoefteonderzoek 2020 Gemeente Moerdijk en Woonkwartier

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het Woningbehoefteonderzoek 2020 Gemeente Moerdijk en Woon-kwartier, waarin ingegaan wordt op:

  • de bevolkingsontwikkeling
  • de ontwikkeling van de autonome woningbehoefte
  • de extra woningbehoefte die ontstaat door realisatie van LPM
  • de benodigde woningbouwopgave om de vitaliteit van kernen te behouden

  2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over het Woningbehoefte-onderzoek 2020 gemeente Moerdijk en Woonkwartier.

  Periodiek laten de gemeente Moerdijk en woningcorporatie Woonkwartier onderzoek doen naar de ontwikkeling van de woningbehoefte in de gemeente. Het laatste woningbehoefteonderzoek is in 2015 gehouden. Inmiddels is een uitgebreid nieuw woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. In het rapport Woningbehoefteonderzoek 2020 Gemeente Moerdijk en Woonkwartier worden de resultaten gepresenteerd. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek als één van de bouwstenen voor de actualisering van het woonbeleid en de woningbouwprogrammering. Voor Woonkwartier levert het input voor de kernvisies en de portefeuillestrategie.  

 7. Particuliere woningbouwinitiatieven

  Het college besluit:

  Bij particuliere woningbouwinitiatieven, die volledig op eigen grond worden ontwikkeld en waar-bij niet meer dan 9 woningen worden gerealiseerd, af te zien van een toetsing op het kwantita-tief woningbouwprogramma.

  Periodiek stelt de provincie een provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose vast. Deze prognose geeft aan hoeveel woningen de gemeente Moerdijk in een bepaalde periode mag bouwen. Op 15 september 2020 heeft de provincie de huidige prognose vastgesteld. Op grond van deze prognose bedraagt de zogenaamde autonome woningbehoefte voor de periode 2020- 2030 1.365 woningen. Daarnaast heeft de gemeente een extra woningbouwopgave in het kader van het realiseren van LPM. In het woningbehoefteonderzoek is berekend dat deze behoefte 900 woningen.

 8. Aanpak versterking mentale gezondheid van jeugd, jongeren en jongvolwassenen voor 2021

  Het college besluit:

  1. Een bijdrage a €111.000 te leveren in 2021 aan de versterking van de mentale gezondheid van jeugd (0 t/m 12 jaar), jongeren (13 t/m 17 jaar) en jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar) ten gevolge van COVID-19, gericht op (1) individuele begeleiding, (2) preventie-activiteiten op scholen en in de kernen, (3) zomeractiviteiten en (4) overige activiteiten en ontmoeting;
  2. Dit te bekostigen vanuit de eenmalig in het gemeentefonds ontvangen Rijksmiddelen voor jeugd en jongeren a €111.000 voor 2020 en 2021, ter compensatie van de (financiële) gevolgen van de coronacrisis.

  Om een bijdrage te leveren aan de gevolgen van COVID-19 is er een aanpak ontwikkeld voor de jeugd (0 t/m 12 jaar), jongeren (13 t/m 17 jaar) en jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar). Deze aanpak richt zich op de mentale gezondheid en kent vier pijlers: 1) individuele begeleiding, (2) preventie-activiteiten op scholen en in de kernen, (3) zomeractiviteiten en (4) overige activiteiten en ontmoeting.

  Dit om de doelgroep t/m 27 jaar met zorg- en welzijnsvragen de juiste begeleiding te kunnen geven. Deze aanpak is tot stand gekomen onder andere na raadpleging van partners (zoals jeugdprofessionals, jongerenwerkers en jeugdverpleegkundigen) en wordt gefinancierd door eenmalige middelen uit het Rijk a €111.000.