Aanpak versterking mentale gezondheid van jeugd, jongeren en jongvolwassenen voor 2021

Het college besluit:

  1. Een bijdrage a €111.000 te leveren in 2021 aan de versterking van de mentale gezondheid van jeugd (0 t/m 12 jaar), jongeren (13 t/m 17 jaar) en jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar) ten gevolge van COVID-19, gericht op (1) individuele begeleiding, (2) preventie-activiteiten op scholen en in de kernen, (3) zomeractiviteiten en (4) overige activiteiten en ontmoeting;
  2. Dit te bekostigen vanuit de eenmalig in het gemeentefonds ontvangen Rijksmiddelen voor jeugd en jongeren a €111.000 voor 2020 en 2021, ter compensatie van de (financiële) gevolgen van de coronacrisis.

Om een bijdrage te leveren aan de gevolgen van COVID-19 is er een aanpak ontwikkeld voor de jeugd (0 t/m 12 jaar), jongeren (13 t/m 17 jaar) en jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar). Deze aanpak richt zich op de mentale gezondheid en kent vier pijlers: 1) individuele begeleiding, (2) preventie-activiteiten op scholen en in de kernen, (3) zomeractiviteiten en (4) overige activiteiten en ontmoeting.

Dit om de doelgroep t/m 27 jaar met zorg- en welzijnsvragen de juiste begeleiding te kunnen geven. Deze aanpak is tot stand gekomen onder andere na raadpleging van partners (zoals jeugdprofessionals, jongerenwerkers en jeugdverpleegkundigen) en wordt gefinancierd door eenmalige middelen uit het Rijk a €111.000.