Concept begroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2023-2025 van de Belastingsamenwerking West Brabant.

Het college besluit:

Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de concept begroting 2022 en de concept meerjarenbegroting 2023-2025 van de Belastingsamenwerking West Brabant.
  2. In de meerjarenbegroting 2022-2025 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 792.500 voor 2022, € 780.400 voor 2023, € 793.200 voor 2024 en € 806.200 voor 2025. (Deze bijdragen betreffen de saldering van de bijdrage aan de GR min de te ontvangen invorderingskosten en compensabele BTW).

Op 9 april 2021 heeft het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Belasting-samenwerking West Brabant (BWB) ingestemd met de voorgelegde begroting 2022 en de concept begroting 2023-2025. Op 12 april is de begroting 2022 naar de deelnemende gemeenten en waterschap verzonden. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. Definitieve vaststelling staat geagendeerd voor de AB vergadering van 26 juli 2021.