Jaarrekening 2020 en zienswijze begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant en de volgende besluiten van het Algemeen Bestuur, d.d. 14-04-2021:
   • een deel van het voordelig resultaat beschikbaar te houden voor de volgende werkzaamheden in 2021/2022:
     
    DIV en archief € 175.000
    UitvoeringTozo (1,2& 3). € 416.260
    Organisatie ontwikkeling € 657.000
    Totaal € 1.248.260
  1. De rest van het voordelige resultaat (programma's en bedrijfsvoeringskosten) ad € 5.244.183 te verrekenen met de gemeenten. Voor Moerdijk betekent dit een teruggave van € 755.261
 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van het Werkplein HvWB en de gemeentelijke bijdrage voor 2022 ter hoogte van € 11.530.889 (voorlopig) op te nemen in de begroting van de gemeente Moerdijk 2022.
 3. De jaarrekening 2020 van het Werkplein HvWB ter kennisname en de ontwerpbegroting 2022 van het Werkplein HvWB voor zienswijze aan de gemeenteraad te zenden.
 4. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van het Werkplein:
  1. Wij verwachten van het Werkplein dat het plan van aanpak bestandsbeheersing in de begrotingswijziging 2022 wordt opgenomen, waarbij inzicht wordt gegeven op welke manier de inzet van de middelen bijdraagt aan de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners (lees uitstroom).
  2. In de begroting is het budget voor jobcoaching en nazorg bij inwoners met een garantiebaan verdubbeld. Gezien de forse extra inzet op deze doelgroep verwachten we dat het Werkplein de inzet en resultaten op dit vlak goed monitort en evalueert. We verwachten dat het Werkplein deze intensieve werkwijze na twee jaar heroverweegt.
  3. Jongeren zijn door de coronasituatie zwaar getroffen. In de begroting geeft het Werkplein aan dat zij een specifieke aanpak heeft voor jongeren, maar deze wordt niet nader omschreven. In de begrotingswijziging 2022 verwachten we dat deze ondersteuning aan jongeren nader is gespecificeerd.
  4. In de huidige begroting zijn de kosten als gevolg van de Nieuwe Wet Inburgering niet opgenomen. We verwachten van het Werkplein dat deze kosten in de begrotingswijziging 2022 zijn opgenomen.
  5. In de begroting wordt beperkt ingegaan op de ketensamenwerking. Graag zien we in de herziene begroting 2022 een concrete beschrijving van de maatschappelijke doelen / resultaten die het Werkplein in de samenwerking met de WVS en ISD Brabantse Wal beoogt, hoe deze doelen te bereiken en welke middelen daarvoor worden ingezet. Daarnaast verwachten we dat het Werkplein in de herziene begroting inzicht geeft in de mogelijkheden om synergievoordelen te realiseren door het samenvoegen van bedrijfsvoeringstaken binnen de ketensamenwerking.
  6. Het Werkplein sluit met de organisatieontwikkeling aan bij de transformatie in het Sociaal Domein. Op dit moment is niet duidelijk wat de structurele financiële effecten hiervan zijn. Wij verwachten van het Werkplein dat eventuele structurele financiële effecten in de herziene begroting van 2022 worden opgenomen.
  7. Tenslotte: de raad gaat ervan uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.

De gemeente Moerdijk neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de ISD Werkplein Hart van West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2022 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de aangesloten gemeenten in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant de aangesloten gemeenten in kennis van de jaarrekening 2020. Bovengenoemde stukken worden via het college voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk.