Ontwerp beleidsbegroting 2022 GGD West-Brabant

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen:

  1. In te stemmen met het gezamenlijke regionale advies om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp beleidsbegroting 2022 van de GGD West-Brabant.
  2. De bijdrage aan de GGD conform voorgestelde begroting 2022 vast te stellen voor de gemeentelijke begroting 2022 ter hoogte van € 843.369 en deze op te nemen in de concept-meerjarenbegroting 2022-2025 van de gemeente.

Voor de uitvoering van de taken uit de Wet publieke gezondheid is een gemeenschappelijke regeling opgericht. Ieder jaar wordt een ontwerpbegroting door het Dagelijks bestuur (DB) opgemaakt. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd voor 14 juni 2021 hun zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022 te geven.

In navolging van de vorige jaren is voor begrotingsjaar 2022 wederom een kadernota opgesteld. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 28 januari jl. ingestemd met de kadernota 2022 en heeft deze vervolgens aangeboden aan de gemeenten. Voor raadsleden is op 4 februari jl. een online informatiebijeenkomst georganiseerd om een toelichting te krijgen en vragen te stellen over de kadernota.

De voorliggende ontwerp beleidsbegroting 2022 past binnen deze kaders en binnen het GGD-meerjarenbeleidsplan Agenda van de Toekomst. De bijdrage voor 2022 voor de gemeente Moerdijk bedraagt € 843.369 (2021: € 837.457). De verhoging van de bijdrage ten opzichte van 2021 komt door toepassing van de prijs- en loonindexatie. Het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant zal op 7 juli 2021 besluiten over de ontwerpbegroting 2022.