Particuliere woningbouwinitiatieven

Het college besluit:

Bij particuliere woningbouwinitiatieven, die volledig op eigen grond worden ontwikkeld en waar-bij niet meer dan 9 woningen worden gerealiseerd, af te zien van een toetsing op het kwantita-tief woningbouwprogramma.

Periodiek stelt de provincie een provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose vast. Deze prognose geeft aan hoeveel woningen de gemeente Moerdijk in een bepaalde periode mag bouwen. Op 15 september 2020 heeft de provincie de huidige prognose vastgesteld. Op grond van deze prognose bedraagt de zogenaamde autonome woningbehoefte voor de periode 2020- 2030 1.365 woningen. Daarnaast heeft de gemeente een extra woningbouwopgave in het kader van het realiseren van LPM. In het woningbehoefteonderzoek is berekend dat deze behoefte 900 woningen.