Woningbehoefteonderzoek 2020 Gemeente Moerdijk en Woonkwartier

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het Woningbehoefteonderzoek 2020 Gemeente Moerdijk en Woon-kwartier, waarin ingegaan wordt op:

  • de bevolkingsontwikkeling
  • de ontwikkeling van de autonome woningbehoefte
  • de extra woningbehoefte die ontstaat door realisatie van LPM
  • de benodigde woningbouwopgave om de vitaliteit van kernen te behouden

2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over het Woningbehoefte-onderzoek 2020 gemeente Moerdijk en Woonkwartier.

Periodiek laten de gemeente Moerdijk en woningcorporatie Woonkwartier onderzoek doen naar de ontwikkeling van de woningbehoefte in de gemeente. Het laatste woningbehoefteonderzoek is in 2015 gehouden. Inmiddels is een uitgebreid nieuw woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. In het rapport Woningbehoefteonderzoek 2020 Gemeente Moerdijk en Woonkwartier worden de resultaten gepresenteerd. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek als één van de bouwstenen voor de actualisering van het woonbeleid en de woningbouwprogrammering. Voor Woonkwartier levert het input voor de kernvisies en de portefeuillestrategie.