11 mei 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 11 mei 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 11 mei 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 28 april

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 28 april 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Gezamenlijke inkoop levering duurzame elektriciteit en levering gecompenseerd gas

  Het college besluit: 

  1. In te stemmen met deelname aan de gezamenlijke inkoop levering duurzame elektriciteit en levering gecompenseerd gas; 
  2. Af te wijken van de eigen Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Moerdijk en in te stemmen met het van toepassing verklaren van de ‘model-overeenkomst levering duurzame elektriciteit 2022-2024’ en van de ‘modelovereenkomst levering gecompenseerd gas 2022-2024’; 
  3. In te stemmen met de beoordeling van de inschrijvingen en de uitslag van de aanbesteding; 
  4. Mandaat verlenen aan Inkoopbureau West-Brabant om de voorlopige gunning te verstrekken aan de Inschrijver met de laagste prijs; 
  5. In te stemmen met de automatische machtiging van Opdrachtnemer na definitieve gunning tot het uitvoeren van de inkoopstrategie ten behoeve van de Opdrachtgever. Uitvoering van de inkoopstrategie voor 2022 gaat daarom direct per aangegeven datum van start, ook als nog niet alle overeenkomsten van de deelnemers individueel ondertekend ontvangen zijn door Opdrachtnemer

  De huidige contracten voor de levering van Elektriciteit en Gas zijn met een gezamenlijk inkooptraject aangegaan en lopen per 31-12-2021 af. Er is geen mogelijkheid tot verlenging van huidige contracten. Om schaalvoordelen binnen deze specifieke markt te benutten is wederom besloten een gezamenlijk inkooptraject te organiseren. In totaal bestaat het inkoopcollectief uit 22 deelnemers. 

  De afzonderlijke aanbestedingen zullen gelijktijdig het proces doorlopen met als doel nieuwe overeenkomsten voor zowel Elektriciteit als Gas. Dit om de levering van gas en elektriciteit per 1-1-2022 te continueren en waarborgen. 

  Voor zowel gas als elektriciteit wordt gekozen voor een duurzame variant. Voor de elektriciteit betekent dat door middel van Garanties van Oorsprong (GVO’s) aangetoond wordt dat de elektriciteit die wordt afgenomen, ergens in Nederland duurzaam is opgewekt met wind- en/of zonne-energie. Voor het gas hebben we het over gecompenseerd gas. Dat betekent dat de CO²- uitstoot die gepaard gaat met de verbranding van het gas wordt gecompenseerd met emissiereductiecertificaten (VER), die voorzien zijn van een Gold Standard. 

 4. Regeling melding vermoeden van integriteitsschending

  Het college besluit:

  De regeling melding vermoeden van integriteitsschending inclusief de bijlage aandachtpunten extern onderzoek bij vermoeden integriteitsschending vast te stellen.

  Het college heeft de nieuwe regeling melding vermoeden van integriteitsschending vastgesteld. Deze regeling draagt bij aan integriteit binnen de gemeente Moerdijk.

  Integer handelen houdt in, dat je je functie goed en zorgvuldig uitoefent met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende normen en waarden. Deze zijn uitgewerkt in de ambtelijke gedragscode waarin duidelijk beschreven wordt welke waarden en normen in Moerdijk van belang zijn.

  Deze regeling ziet tot op een adequate afhandeling van een melding en beschrijft het proces van de constatering van een vermoeden tot melding, onderzoek en afronding.

 5. Extra ophaalmomenten voor snoeiafval en plaatsen van webcam op de milieustraat

  Het college besluit:

  1. Het aantal ophaalmomenten voor snoeiafval uit te breiden: 
   1. Het hele jaar door snoeiafval maandelijks ophalen, in plaats van alleen in de maanden april tot en met november; 
   2. In het hoogseizoen twee keer per maand het snoeiafval ophalen; 
   3. De extra kosten bij de 2e bestuursrapportage 2021 te verwerken en in de begroting 2022 en verder; 
  2. In te stemmen met het laten plaatsen van een webcam op de milieustraat om de drukte te tonen. 

  We hebben de afgelopen tijd gezien dat het druk is op de milieustraat. Om deze drukte te verminderen, stellen we twee oplossingen voor. Ten eerste breiden we het aantal ophaal-momenten voor snoeiafval uit. Dit betekent dat inwoners hun snoeiafval het hele jaar door 1 keer per maand aan huis kunnen aanbieden. In het hoogseizoen verhogen we de frequentie naar 2 keer per maand. Daarnaast hangen we een webcam op de milieustraat waarvan de beelden online te zien zijn. De inwoners van de gemeente Moerdijk kunnen dan online bekijken of en hoe druk het is op de milieustraat. Ze kunnen dan eventueel besluiten hun bezoek uit te stellen en op een later moment te komen.

 6. Reglement en acceptatievoorwaarden Milieustraat gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  Het ‘Reglement en acceptatievoorwaarden Milieustraat gemeente Moerdijk’ vast te stellen.

  Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad de Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk vastgesteld. Om de regels van het Reglement en acceptatievoorwaarden Milieustraat gemeente Moerdijk aan te laten sluiten op de Afvalstoffenverordening, behoeft het reglement enkele wijzigingen. Tevens is ook een bijlage opgenomen waarin staat welke afvalstoffen gescheiden kunnen worden ingeleverd op de milieustraat.

 7. Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  De ‘Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk’ vast te stellen 

  De inzameling van huishoudelijk afval is de taak van de gemeente. Op landelijk niveau worden doelen gesteld tot het verminderen van het aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar. Dit is het doel van het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). Moerdijk is daarom, net als veel andere gemeenten, de afvalinzameling anders gaan inrichten. Zo is in 2019 de transitie naar ondergrondse containers (restafval) afgerond. Om verdere veranderingen te onder-steunen, is een actualisatie van het huidige beleid nodig. De Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk is in de raadsvergadering van 18 maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en op 31 maart gepubliceerd. Het college van de gemeente Moerdijk stelt de Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk vast.

 8. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Het college besluit:

  Vaststellen protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en plan van aanpak uitrol meldcode.

  De gemeente stelt het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vast om geweld eerder en beter in beeld te krijgen. De meldcode bestaat uit een 5 stappenplan waarin de signalen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart worden gebracht en de afweging wordt gemaakt voor het inzetten van hulp en ondersteuning of melding maken bij Veilig Thuis. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is nadrukkelijk geen meldplicht. Organisaties zijn verplicht een meldcode te hebben, professionals zijn verplicht te handelen volgens de stappen van de meldcode, maar het doorlopen van de meldcode hoeft niet te leiden tot een melding. De wettelijke verplichting geldt in principe enkel voor de jeugd-professionals en die is geborgd via de werkgever Spring. Omdat de gemeente samenwerkt met diverse sectoren die wettelijk verplicht zijn om via de meldcode te werken wordt hiermee een eerste stap gezet in het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Een goed voorbeeld doet volgen. Doel is om na de interne organisatie dit onderwerp onder de aandacht te hebben gebracht te beweging naar buiten te maken.

 9. Bestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten”

  Het college besluit:

  1. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;

  De raad voor te stellen:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP30” ongewijzigd vast te stellen;
  2. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP30 naar NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP40.

  Het bestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” voorziet in de realisatie van één extra woning in de tuin van een bestaande woning. Het bestemmingsplan stelt regels voor de ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan. Het voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” heeft in de periode 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 ter inzage gelegen. In die periode van terinzage legging zijn er geen inspraakreacties op het plan ingediend. Wel zijn er twee ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd, welke zijn verwerkt in de nota van inspraak en vooroverleg. 

  Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 4 maart tot en met 14 april 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. Ook zijn er geen ambtshalve wijzigingen nodig. Om deze reden wordt het bestemmingsplan ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, de Staatscourant en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis. 

 10. Voorontwerp bestemmingsplan “Bosselaar-Zuid”

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “Bosselaar-Zuid” (NL.IMRO.1709.ZBBosselaarZuid-BP20);
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan “Bosselaar-Zuid” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

  De bouw van de woningen in de nieuwbouwwijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen ligt op koers. In het gebied zijn al 350 woningen gerealiseerd of vergunning voor verleend. Deze woningen zijn, in verband met wijzigingen in de woningmarkt, met een hogere dichtheid gerealiseerd dan bij de planvorming van de ontwikkeling was voorzien. Als gevolg hiervan is het aantal maximaal te realiseren woningen dat is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan (maximaal 575) niet voldoende om te voorzien in een passende afronding van de wijk. De gemeente wil graag op een goede wijze voorzien in deze verdichting en wil medewerking verlenen aan het toevoegen van 80 woningen binnen de wijk. Om deze reden is het voorontwerp bestemmingsplan Bosselaar-Zuid opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan zal van 20 mei tot en met 30 juni ter inzage worden gelegd. Een ieder kan binnen deze periode een inspraakreactie op het plan kenbaar maken. Ook wordt binnen deze periode een (digitale) informatieavond georganiseerd om het plan verder te verduidelijken.