Bestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten”

Het college besluit:

  1. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;

De raad voor te stellen:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP30” ongewijzigd vast te stellen;
  2. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP30 naar NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP40.

Het bestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” voorziet in de realisatie van één extra woning in de tuin van een bestaande woning. Het bestemmingsplan stelt regels voor de ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan. Het voorontwerpbestemmingsplan “Veerstraat 3, Standdaarbuiten” heeft in de periode 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 ter inzage gelegen. In die periode van terinzage legging zijn er geen inspraakreacties op het plan ingediend. Wel zijn er twee ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd, welke zijn verwerkt in de nota van inspraak en vooroverleg. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 4 maart tot en met 14 april 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. Ook zijn er geen ambtshalve wijzigingen nodig. Om deze reden wordt het bestemmingsplan ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, de Staatscourant en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.