Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het college besluit:

Vaststellen protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en plan van aanpak uitrol meldcode.

De gemeente stelt het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vast om geweld eerder en beter in beeld te krijgen. De meldcode bestaat uit een 5 stappenplan waarin de signalen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart worden gebracht en de afweging wordt gemaakt voor het inzetten van hulp en ondersteuning of melding maken bij Veilig Thuis. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is nadrukkelijk geen meldplicht. Organisaties zijn verplicht een meldcode te hebben, professionals zijn verplicht te handelen volgens de stappen van de meldcode, maar het doorlopen van de meldcode hoeft niet te leiden tot een melding. De wettelijke verplichting geldt in principe enkel voor de jeugd-professionals en die is geborgd via de werkgever Spring. Omdat de gemeente samenwerkt met diverse sectoren die wettelijk verplicht zijn om via de meldcode te werken wordt hiermee een eerste stap gezet in het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Een goed voorbeeld doet volgen. Doel is om na de interne organisatie dit onderwerp onder de aandacht te hebben gebracht te beweging naar buiten te maken.