Regeling melding vermoeden van integriteitsschending

Het college besluit:

De regeling melding vermoeden van integriteitsschending inclusief de bijlage aandachtpunten extern onderzoek bij vermoeden integriteitsschending vast te stellen.

Het college heeft de nieuwe regeling melding vermoeden van integriteitsschending vastgesteld. Deze regeling draagt bij aan integriteit binnen de gemeente Moerdijk.

Integer handelen houdt in, dat je je functie goed en zorgvuldig uitoefent met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende normen en waarden. Deze zijn uitgewerkt in de ambtelijke gedragscode waarin duidelijk beschreven wordt welke waarden en normen in Moerdijk van belang zijn.

Deze regeling ziet tot op een adequate afhandeling van een melding en beschrijft het proces van de constatering van een vermoeden tot melding, onderzoek en afronding.