Voorontwerp bestemmingsplan “Bosselaar-Zuid”

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan “Bosselaar-Zuid” (NL.IMRO.1709.ZBBosselaarZuid-BP20);
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan “Bosselaar-Zuid” gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

De bouw van de woningen in de nieuwbouwwijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen ligt op koers. In het gebied zijn al 350 woningen gerealiseerd of vergunning voor verleend. Deze woningen zijn, in verband met wijzigingen in de woningmarkt, met een hogere dichtheid gerealiseerd dan bij de planvorming van de ontwikkeling was voorzien. Als gevolg hiervan is het aantal maximaal te realiseren woningen dat is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan (maximaal 575) niet voldoende om te voorzien in een passende afronding van de wijk. De gemeente wil graag op een goede wijze voorzien in deze verdichting en wil medewerking verlenen aan het toevoegen van 80 woningen binnen de wijk. Om deze reden is het voorontwerp bestemmingsplan Bosselaar-Zuid opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan zal van 20 mei tot en met 30 juni ter inzage worden gelegd. Een ieder kan binnen deze periode een inspraakreactie op het plan kenbaar maken. Ook wordt binnen deze periode een (digitale) informatieavond georganiseerd om het plan verder te verduidelijken.