13 juli 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 13 juli 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 13 juli 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 6 juli 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 6 juli 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Melassestraat 1 Zevenbergen College besluit

  Het college besluit:
  Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek van initiatiefnemer om een bedrijfs-woning te realiseren op het perceel aan de Melassestraat 1, Zevenbergen.

  Er is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een bedrijfswoning aan de Melassestraat 1, Zevenbergen. Uit de beoordeling van dit verzoek is gebleken dat het realiseren van een bedrijfswoning op deze locatie niet passend is binnen de mogelijkheden die het geldende bestemmingsplan ‘Molengors’ biedt. Volgens de gebruiksregels van het bestemmings-plan zijn bedrijfswoningen op deze locatie namelijk uitgesloten. Het is niet mogelijk gebleken om medewerking te verlenen aan dit verzoek.

 4. Afronding openbare ruimte Molenstraat Zevenbergen

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. Verhogen van het krediet grondexploitatie Molenstraat Zevenbergen met € 75.000 voor de inrichting van de openbare ruimte in het gebied Molenstraat, Markt, Doelstraat.
  2. De verliesvoorziening voor de grondexploitatie Molenstraat Zevenbergen (project 153d) verhogen met € 75.000 ten laste van de exploitatie 2021.

  De gemeente Moerdijk en projectontwikkelaar Synchroon zijn een locatie-ontwikkelingsovereen-komst (LOO) aangegaan voor de herontwikkeling van het gebied tussen de Molenstraat, Markt en Doelstraat in Zevenbergen. De gemeente heeft de gronden geleverd aan Synchroon. In opdracht van Synchroon wordt momenteel gebouwd aan het pand. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in november van dit jaar afgerond. Daarna is het de taak van de gemeente om het gebied rondom het gebouw woonrijp te maken. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is een extra bedrag nodig van € 75.000.

 5. Principeverzoek Gildelaan 1 Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek om het kantoorgebouw aan de Gildelaan 1 in Zevenbergen te mogen transformeren naar een appartementengebouw.
  2. Niet in te stemmen met het principeverzoek om het kantoorgebouw aan de Gildelaan 1 in Zevenbergen te mogen transformeren naar een appartementengebouw.

  De eigenaar van het kantoorgebouw aan de Gildelaan 1 in Zevenbergen heeft een principe-verzoek ingediend om dit pand om te vormen naar een appartementengebouw. Het college van B&W stemt hier niet mee in omdat solitaire kantoorgebouwen zeer schaars maar wel gewild zijn. Daarnaast is het voldoen aan de vereiste geluidseisen voor een goed woonklimaat voor dit initiatief niet goed mogelijk.

 6. Aanpassing welstandscriteria buitengebied 2021

  Het college besluit:

  1. Gewijzigde welstandscriteria vast te stellen voor het gebied wat overeenkomt met het gebied waarvoor Bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk 2018 ten tijde van vaststelling van toepassing was.
  2. De eerder vastgestelde welstandscriteria die van toepassing zijn voor het in punt 1 genoemde gebied in te trekken.

  De welstandscriteria voor het buitengebied van Moerdijk, zoals vastgesteld in 2017, waren niet meer geheel actueel. Niet meer alle daarin genoemde cultuur-historisch waardevolle panden zijn nog aanwezig. De nieuwe criteria zijn aangepast aan de hand van de op dit moment beschikbare informatie. Daarnaast is de welstandstoets, met uitzondering van excessen, met deze gewijzigde criteria alleen nog maar van toepassing op de panden en objecten met cultuurhistorische waarde op een adres, niet meer op alle panden en objecten op het adres.

 7. Woonplaatsbeginsel convenant

  Het college besluit:

  1. Akkoord te geven om het convenant implementatie wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugd te laten ondertekenen;
  2. De burgemeester van de gemeente Moerdijk het besluit te laten nemen om volmacht te verlenen aan de portefeuillehouder Jeugdzorg voor het ondertekenen van het convenant door middel van het digitaal invullen van het ondertekening register.

  Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugd in werking. Met deze wet wordt bewerkstelligd dat de woonplaats waar de jeugdige woont op het moment van de zorgvraag verantwoordelijk wordt voor het organiseren en bekostigen van de jeugdhulp. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de gezagsdrager verblijft. Deze wetswijziging wordt gedaan om de administratieve lasten te verlichten voor gemeenten en maar vooral om ervoor te zorgen dan jeugdigen sneller de nodige zorg en ondersteuning krijgen. In het jaar 2021 vindt de implementatie van het woonplaatsbeginsel plaats. Gemeenten zijn druk aan het kijken welke jeugdige er administratief verhuist van de ene gemeente naar de andere gemeente. Om dit allemaal goed te laten verlopen heeft de VNG een convenant opgesteld en verzoekt de gemeenten deze te ondertekenen. Het college van de gemeente Moerdijk is akkoord en heeft het convenant ondertekend.

 8. OZA Aventurijncollege

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het mee financieren van de pilot zorg in onderwijstijd op Het Aventurijn-college voor de periode september tot en met december 2021.
  2. Akkoord te gaan met de subsidieovereenkomst.

  De samenwerkingsverbanden passend onderwijs Brabantse Wal VO en Roosendaal VO willen samen met Het Aventurijncollege de twee onderwijszorgarrangementklassen op de school beter ondersteunen. Omdat de klassen gevuld zijn met jeugdigen vanuit meerdere gemeenten is het moeilijk om op school extra jeugdhulpondersteuning vroegtijdig, snel en effectief te realiseren. Zonder deze extra ondersteuning kunnen problemen ontstaan en kan de situatie van de jeug-dige verergeren, leidend tot bijvoorbeeld zwaardere zorg, langdurig ziekteverzuim of voortijdig schoolverlaten. Om de jeugdigen een zo goed mogelijk ontwikkeling te bieden, heeft Het Aventurijncollege gemeenten Bergen op Zoom, Middelburg, Moerdijk, Reimerswaal, Roosen-daal, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht gevraagd om bij te dragen aan het collectief financieren van de pilot voor de onderwijszorgarrangementklassen, waarvan het onderwijs 70% voor haar rekening neemt en de gemeenten worden gevraagd 30% voor haar rekening te nemen.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft besloten akkoord te gaan met het bijdragen aan het collectief financieren van de pilot voor een bedrag van € 3.023,34.

 9. Aanpassing achtervangovereenkomst WSW

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de nieuwe standaard generieke achtervangovereenkomst WSW.
  2. Kennis te nemen van de uitgangspunten voor wijziging van de bestaande achtervang-overeenkomst.

  De gemeente Moerdijk heeft een achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW is een privaatrechtelijke stichting die borging op leningen aan corporaties verstrekt. Dat betekent dat WSW de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) van de lening overneemt, mocht een corporatie daar zelf niet meer aan kunnen voldoen. Door borg te staan voor leningen kunnen woningcorporaties tegen een lagere renteleningen aantrekken. Daardoor worden corporaties geholpen bij hun kernactiviteit: het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. WSW heeft de afgelopen twee jaar samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en deelnemers van WSW aan een strategisch programma gewerkt waarmee WSW sterke verbeteringen doorvoert in het borgstelsel. Die verbeteringen beperken het risico dat WSW een beroep moet doen op de gemeentelijke achtervang. In samenhang hiermee is een nieuwe standaard generieke achtervangovereenkomst ontwikkeld. De nieuwe achtervangover-eenkomst treedt op 1 augustus 2021 in werking voor alle nieuwe geborgde geldleningen van woningcorporaties werkzaam in onze gemeente. Gezien het belang van de achtervangover-eenkomst voor het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen wil de gemeente Moerdijk deze standaard generieke achtervangovereenkomst met WSW aangaan.

 10. Aanwijzing 4e loco GS

  Het college besluit:

  1. Gelet op artikel 106 van de gemeentewet de heer S. van der Putten te benoemen als 4e loco-secretaris met ingang van 1 augustus 2021.
  2. De benoeming als loco-secretaris van de heer E. Alderliesten, onder dankzegging, in te trekken met ingang van 1 augustus 2021.

  Om er voor te zorgen dat er gedurende het gehele jaar een loco-secretaris beschikbaar is, heeft het college besloten de vervanging van de gemeentesecretaris te wijzigen.

 11. Wijzigingen tarieven JBB

  Het college besluit:

  1. De tendertarieven 2019 van de verschillende producten van de GI’s met terugwerkende kracht per januari 2020 verhogen tot het door de Jeugdautoriteit berekende landelijk gemiddelde, hetgeen neerkomt op ± 5%:
   1. Ondertoezichtstelling (OTS) korter dan een jaar en vrijwillige OTS (VOTS) met 3,5%;
   2. OTS langer dan een jaar met 4,8%;
   3. Voogdij met 6,6%;
   4. Jeugdreclassering (JR) met 4,4%;
   5. Overige producten met 4,4%;
  2. Eveneens met terugwerkende kracht per januari 2020 de GI’s een risico-opslag toekennen van 2% op de nieuwe tarieven zoals benoemd bij beslispunt 1;
   1. Hieraan als voorwaarde verbinden dat GI’s aantonen dat en op welke wijze de risico-opslag wordt ingezet om de huidige instroomstop te beëindigen en toekomstig risico op wachtlijsten en instroomstop te beperken
  3. Per januari 2021 de GI’s een innovatie-opslag toekennen van 2% op de nieuwe tarieven zoals benoemd bij beslispunt 1;
   1. Hieraan als voorwaarde verbinden dat GI’s aantonen dat en op welke wijze de innovatie-opslag gericht wordt ingezet voor innovatie, complementair aan de reeds bestaande of toegekende pilots zoals de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen (pilot veiligheidsteams).
  4. De besluitvorming over de in het rapport van de JA genoemde compensatie voor huisvesting uit te stellen in afwachting van nader onderzoek vanuit de bovenregionale samenwerking.

  5. De nabetaling van beslispunten 1 t/m 3 voor 2020 en 2021 mee te nemen in de tweede bestuursrapportage en de ramingen voor 2022 t/m 2024 mee te nemen met de begrotingsmutaties 2022 en verder.
  6. De raad te informeren over deze besluiten middels een raadsinformatiebrief.

  7. Kennis te nemen van het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (05-07-2021).

  De Jeugd Autoriteit (JA) heeft een tarievenvergelijkingsonderzoek uitgevoerd voor de Brabantse jeugdbescherming, nadat door de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) bij de aanbesteding in 2019 te kennen is gegeven dat de tarieven te laag waren om kostendekkend te kunnen werken.

  De JA heeft haar onderzoek gepresenteerd, waarin zij op een aantal gebieden aangeeft wat de positie is van de Brabantse jeugdzorgregio’s in vergelijking met andere (vergelijkbare) regio’s in het land. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding voor dit collegevoorstel waarin wordt voorgesteld de tarieven van de verschillende producten van de GI’s met terugwerkende kracht per januari 2020 te verhogen tot het door de Jeugdautoriteit berekende landelijk gemiddelde, hetgeen neerkomt op ± 5%.