15 juni 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 15 juni 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 15 juni 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 8 juni 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Tijdelijke woningbouw locatie gasfabriekterrein Klundert

  Het college besluit:

  In te stemmen met het nader onderzoeken van de mogelijkheden en haalbaarheid van tijdelijke woningbouw op de locatie gasfabriekterrein Klundert.

  Het college stemt in met het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid en de moge-lijkheden om tijdelijke woningen te realiseren op het terrein van de gasfabriek in Klundert. Het betreft een onderzoek naar hoe dit mogelijk is, op welke termijn we dit kunnen realiseren en welke partijen daarbij betrokken zijn.

 3. Inkoopvoorwaarden calamiteiteninzet Etten-leur

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gebruik van de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Etten-Leur t.b.v. de gezamenlijke aanbesteding Milieu incidenten bestrijding 2021-2025.
  2. Een tijdelijke overbruggingsovereenkomst aan te gaan met Strukton Milieutechniek op basis van de huidige overeenkomst zodat de nieuwe aanbesteding na de bouwvakantie kan worden aanbesteed.
  3. Mandaat te verlenen aan Inkoopbureau West-Brabant om voorlopige gunning te verstrekken aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

  Voor de veel voorkomende calamiteiten (milieuverontreiniging op wegen/ bermen, opruimen asbest en asbestdeeltjes en drugsafval) moet een overeenkomst met een partij beschikbaar zijn welke voor de eerste 24-uurs bereddering ingezet kan worden. De huidige overeenkomst loopt ten einde waardoor deze opnieuw aanbesteed dient te worden. De vorige overeenkomst is met 4 gemeenten (Etten-Leur, Roosendaal, Halderberge en Moerdijk) aanbesteed. De ervaringen met deze gezamenlijke aanbesteding zijn positief, waardoor de nieuwe aanbesteding ook gezamenlijk wordt opgepakt. Mogelijk sluiten ook de gemeente Woensdrecht en de ABG gemeenten aan bij dit gezamenlijk traject. Voor een gezamenlijke aanbesteding dienen de inkoopvoorwaarden van 1 gemeente van toepassing te zijn, waarbij de overige gemeenten zich conformeren aan deze inkoopvoorwaarden. Het mandaat voor het van toepassing verklaren van de inkoopvoorwaarden gemeente Etten-Leur ligt bij het college.

 4. Start vooroverleg BP Buitengebied Veegplan

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het starten van het wettelijk vooroverleg voor het bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied 2021” (NL.IMRO.1709.BPBGVeegplan2021-BP30);
  2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

  Op 1 maart 2018 is door de gemeente Moerdijk het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Inmiddels zijn er verschillende omgevingsvergunningen verleend waarvan het wenselijk is om deze te verwerken in het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat het bestemmingsplan Buitengebied een aantal omissies bevat. Om de vergunningen vast te leggen en de omissies te herstellen is besloten een zogenoemd veegbestemmingsplan te maken voor het buitengebied. Ook is er één initiatief vanuit de omgeving met betrekking tot het Buitengebied die meegenomen wordt in het veegplan. Het onderliggende bestemmingsplan Buitengebied blijft gewoon gelden maar worden op onderdelen aangepast. Alleen dat wat in dit veegplan wordt geregeld, komt in de plaats van en/of ter aanvulling op de regelingen die van kracht zijn. Het college heeft besloten om te starten met het wettelijk vooroverleg voor het bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied 2021”. Nadat het wettelijk vooroverleg heeft plaatsgevonden zal aan het college gevraagd worden het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en dit voor eenieder ter inzage te leggen.

 5. Kostprijsdekkende huur Optisport

  Het college besluit:

  1. Het met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in rekening brengen van een kostprijs dekkende huur aan Optisport voor de verhuur van Complex de Niervaert en buitenzwembad de Bosselaar. Deze wijziging vastleggen in een addendum, zie bijlage 2;
  2. Het met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 verhogen van de exploitatiebijdrage van Optisport met hetzelfde bedrag als de huurverhoging voor de exploitatie van Complex de Niervaert en buitenzwembad de Bosselaar. Deze wijziging vastleggen in een addendum, zie bijlage 3;
  3. De financiële effecten hiervan bij de 2e bestuursrapportage 2021 te verwerken en in de (meerjaren)begroting 2022 en verder.

  Per 1 januari 2019 is de btw-wetgeving omtrent sport en het opteren voor een met btw belaste huur van sportaccommodaties gewijzigd. Vanaf die datum zijn aanvullende voorwaarden van toepassing voor de exploitatie van de sportaccommodaties de Niervaert en buitenzwembad

  De Bosselaar. Onderdeel van deze voorwaarden is dat om te kunnen opteren voor een met btw belaste huur van de voormelde sportaccommodaties de hoogte van de huurprijs van sport-accommodaties ten minste de integrale kostprijs moet bedragen, overeenkomstig de aanwijzingen uit de Wet Markt en Overheid. Vanwege deze wijziging stelt het college voor om een aanpassing toe te passen van de huurprijs die de gemeente aan Optisport in rekening brengt. De huurprijs wordt per 1 januari 2019 met terugwerkende kracht verhoogd naar € 318.006,05 (Complex de Niervaert € 305.765,79 en buitenzwembad de Bosselaar € 12.240,26) en de exploitatiebijdrage wordt dan verhoogd met hetzelfde bedrag. Per saldo heeft dit geen financiële gevolgen voor de gemeente maar daarmee kan de NOW die is aangevraagd door Optisport behouden blijven en in mindering worden gebracht op het negatieve resultaat op de winst- en verliesrekening. Daarnaast ontstaan geen extra kosten van btw en kunnen bestaande financiële afspraken blijven gelden. De gebruikers blijven bestaande tarieven betalen.

  De aanpassing is louter op verzoek van Optisport toegepast en leidt niet tot een extra winst-marge bij Optisport. Door de aanpassing van de overeenkomsten kunnen de afspraken uit 2016 worden gecontinueerd.

 6. Samenwerkingsovereenkomst plusproducten GGD WB 2021

  Het college besluit:

  In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Plusproducten 2021 tussen de gemeente Moerdijk en GGD West-Brabant waarin de overall afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van de plusproducten die de gemeente Moerdijk in 2021 afneemt van GGD WB.

  GGD West-Brabant voert namens de 16 gemeenten in West-Brabant, waaronder de gemeente Moerdijk, de gemeentelijke taken op het gebied van de Publieke Gezondheid uit. Het basis-takenpakket van GGD WB bestaat uit een breed scala aan wettelijke taken als jeugdgezond-heidszorg, rijksvaccinatieprogramma, medische milieukunde, technische hygiënezorg, bevol-kingsonderzoeken, epidemiologie, gezondheidsvoorlichting, openbare geestelijke gezondheids-zorg (OGGZ), infectieziektebestrijding en geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR). Ook voert de GGD aanverwante taken uit als sociaal-medische advisering, reizigersvaccinaties, forensische geneeskunde en gezondheids-screenings.

  In aanvulling op het basistakenpakket kunnen gemeenten afhankelijk van de lokale behoefte en situatie ook extra taken in de vorm van plusproducten afnemen bij GGD WB. Voor de gemeente Moerdijk betreft dit voor 2021 extra taken op het gebied van Jeugdgezondheidszorg ter onder-steuning van ouders en kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in het opvoeden en opgroeien, taken voor de uitvoering van de Wet Kinderopvang (inspecties kinderopvang-centra) en taken voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (toezicht WMO). Tot nu toe werd de afname van de plustaken per gemeente geregeld middels offertes met daarin vastgelegd de afspraken per plusproduct. Om onder andere meer uniformiteit te realiseren zijn nadere basisafspraken voor de afname van plusproducten ontwikkeld die voor alle gemeenten gelden en zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst plusproducten. Het college heeft besloten in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst plusproducten GGD WB 2021.

 7. Start BP Oude Moerdijkseweg Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Oude Moerdijkseweg Zevenbergschen Hoek en tot ondertekening over te gaan;
  2. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan Oude Moerdijkseweg ongenummerd te Zevenbergschen Hoek (NL.IMRO.1709.BGOMwegongZH-BP20) en het starten van het wettelijk vooroverleg voor dit bestemmingsplan;
  3. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, aansluitend over te gaan tot tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan;
  4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

  (De eigenaar van het perceel gelegen aan de Oude Moerdijkseweg ongenummerd te Zeven-bergsche Hoek beoogt het bedrijfskavel uit te breiden met circa 4.500 m², zodat er in totaliteit een bedrijfsperceel ontstaat met een oppervlakte van circa 12.000 m² en een bouwvlak met een oppervlakte van circa 9.500 m². Hierdoor ontstaat een perceel met een hogere courantheid, waardoor het braakliggend perceel verder ontwikkeld kan worden. Dit principe verzoek is vertaald in dit concept ontwerpbestemmingsplan. Voordat gestart kan worden met het ontwerp bestemmingsplan dient een privaatrechtelijke overeenkomst te worden gesloten om de financiële risico’s en leges van de ontwikkeling bij de initiatiefnemer te leggen. Deze afspraken worden vastgelegd in deze anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst die door zowel de initiatiefnemer als de gemeente zal worden ondertekend.

 8. Principeverzoek Lapdijk 22 Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In principe geen medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de haalbaarheid van dit initiatief. Door de al bestaande zware ruimtelijke belasting van deze omgeving past een nieuwe grootschalige omgeving niet in deze omgeving.
  2. Aanvrager met een brief te berichten.

  Door de adviseur van een perceel aan de Lapdijk 22 te Moerdijk is een principeverzoek ingediend voor de huisvesting van 250-300 arbeidsmigranten op het perceel. Aan het college wordt gevraagd om een principe-uitspraak over deze ontwikkeling.

  De betreffende locatie ligt aan de westzijde van de A16, dichtbij de kern Zevenbergschenhoek. Deze omgeving is al zwaar belast door de snelweg, de HSL, de komst van LPM, het windpark A16 en krijgt daarnaast te maken met de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding.

  Het college is van mening dat deze ruimtelijke belasting in deze omgeving zijn maximum heeft bereikt. Om de leefbaarheid in deze omgeving te beschermen, zijn nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen ongewenst. Het college geeft daarom aan in principe geen medewerking te willen verlenen aan het principeverzoek.

 9. Kadernota 2022-2025

  Het college besluit:

  1. De kadernota 2022-2025 vast te stellen en als basis te hanteren bij het verder opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025.
  2. In te stemmen met de voorgestelde afhandeling van de maatregelen zoals opgenomen in de bijlage “Uitvoering keuzedocument begroting 2021”.

  De kadernota is de opmaat naar een sluitende begroting 2022/meerjarenbegroting 2022-2025. In de kadernota zijn de uitgangspunten opgenomen die als basis gediend hebben voor een financiële doorkijk voor de komende jaren. Daarnaast gaan we in deze kadernota uit van voorzetting van het huidige beleid zoals opgenomen in het bestuursakkoord en de meerjaren-begroting 2021-2024. Verder nemen we op dit moment de nieuwe ontwikkelingen op die voortvloeien uit de in de meerjarenbegroting opgenomen strategische en operationele doelen en de op 2 juni geaccordeerde kadervoorstellen vanuit de gemeenteraad. De kadernota geeft voor 2022 een tekort van bijna € 1 miljoen. Hiervan is slechts € 146.000 structureel. In het kader van het provinciaal toezicht is dit belangrijk, omdat de structurele begrotingspositie leidend is bij de toetsing. Voor éénmalige zaken wordt nu nog een tekort verwacht van € 830.000. Voor het oppakken van deze zaken kan de algemene reserve worden ingezet ter dekking. Voor de jaren 2023-2025 laat het structureel begrotingsbeeld een tekort zien van bijna € 400.000 in 2023 en 2025, terwijl 2024 een overschot laat zien van ruim € 150.000. Voor éénmalige zaken wordt in alle jaren een overschot verwacht. De vertreksituatie naar het opstellen van de meerjaren-begroting 2022-2025 is fors positiever dan een jaar geleden toen we spraken over de meerjarenbegroting 2021-2024. Hieraan dragen zeker bij de keuzes die in november 2020 door de gemeenteraad zijn gemaakt om de begroting 2021 structureel sluitend te maken. Wij verwachten dat wij eind september 2021 de gemeenteraad een sluitende (meerjaren)begroting 2022-2025 kunnen aanbieden. In een bijlage bij de kadernota wordt de stand van zaken vermeld over de uitvoering van het keuzedocument bij de begroting 2021. Hierbij wordt ook aangegeven hoe het college de diverse punten verder afhandelt.

 10. Aanpassing planning en proces implementatie Omgevingswet 2021

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de aanpak en het voorkeursscenario van het proces implementatie Omgevingswet zoals omschreven in een memo;
  2. Een raadsinformatiebrief ter kennisgeving te sturen aan de raad en de memo toe te lichten in de klankbordgroep;
  3. Een raadvoorstel voor te bereiden.

  De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. Alle wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd in één nieuw stelsel. In Moerdijk bereiden we ons voor op de implementatie van de Omgevingswet middels de uitvoering van het vastgestelde implementatieplan in 2019 met bijbehorend gevoteerde krediet. In 2020 is bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van wet met 1 jaar is uitgesteld naar 1 januari 2022. Op 27 mei jl. is bekend gemaakt dat de wet wederom met 6 maanden wordt uitgesteld tot 1 juli 2022. Het uitstel van de wet zorgt voor aanpassingen in de het proces en de planning van het dynamisch implementatieplan. In april 2021 zijn de plannen van aanpak van de deelsporen binnen het implementatieprogramma herijkt. Bijgaande memo beschrijft de impact van het uitstel van de wet op het programma en doet een voorstel voor verdere uitvoering van het besluit zoals genomen op 23 maart jl. ‘Transitieperiode richting Omgevings-plan’. Herhaaldelijk uitstel van de wet zorgt voor een toename van de implementatiekosten. Ter dekking van deze uitvoeringskosten wordt een raadsvoorstel voorbereid. Bij de ALV op 16 juni is een motie ingediend waarin wordt gevraagd in 2022 verhoogde invoeringskosten te compen-seren. Gevraagd wordt in te stemmen met de voorgestelde aanpak en het voorkeursscenario. De raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief en dit verder ter besluitvorming in procedure te brengen met een raadsvoorstel.