Aanpassing planning en proces implementatie Omgevingswet 2021

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de aanpak en het voorkeursscenario van het proces implementatie Omgevingswet zoals omschreven in een memo;
  2. Een raadsinformatiebrief ter kennisgeving te sturen aan de raad en de memo toe te lichten in de klankbordgroep;
  3. Een raadvoorstel voor te bereiden.

De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. Alle wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd in één nieuw stelsel. In Moerdijk bereiden we ons voor op de implementatie van de Omgevingswet middels de uitvoering van het vastgestelde implementatieplan in 2019 met bijbehorend gevoteerde krediet. In 2020 is bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van wet met 1 jaar is uitgesteld naar 1 januari 2022. Op 27 mei jl. is bekend gemaakt dat de wet wederom met 6 maanden wordt uitgesteld tot 1 juli 2022. Het uitstel van de wet zorgt voor aanpassingen in de het proces en de planning van het dynamisch implementatieplan. In april 2021 zijn de plannen van aanpak van de deelsporen binnen het implementatieprogramma herijkt. Bijgaande memo beschrijft de impact van het uitstel van de wet op het programma en doet een voorstel voor verdere uitvoering van het besluit zoals genomen op 23 maart jl. ‘Transitieperiode richting Omgevings-plan’. Herhaaldelijk uitstel van de wet zorgt voor een toename van de implementatiekosten. Ter dekking van deze uitvoeringskosten wordt een raadsvoorstel voorbereid. Bij de ALV op 16 juni is een motie ingediend waarin wordt gevraagd in 2022 verhoogde invoeringskosten te compen-seren. Gevraagd wordt in te stemmen met de voorgestelde aanpak en het voorkeursscenario. De raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief en dit verder ter besluitvorming in procedure te brengen met een raadsvoorstel.