Kadernota 2022-2025

Het college besluit:

  1. De kadernota 2022-2025 vast te stellen en als basis te hanteren bij het verder opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025.
  2. In te stemmen met de voorgestelde afhandeling van de maatregelen zoals opgenomen in de bijlage “Uitvoering keuzedocument begroting 2021”.

De kadernota is de opmaat naar een sluitende begroting 2022/meerjarenbegroting 2022-2025. In de kadernota zijn de uitgangspunten opgenomen die als basis gediend hebben voor een financiële doorkijk voor de komende jaren. Daarnaast gaan we in deze kadernota uit van voorzetting van het huidige beleid zoals opgenomen in het bestuursakkoord en de meerjaren-begroting 2021-2024. Verder nemen we op dit moment de nieuwe ontwikkelingen op die voortvloeien uit de in de meerjarenbegroting opgenomen strategische en operationele doelen en de op 2 juni geaccordeerde kadervoorstellen vanuit de gemeenteraad. De kadernota geeft voor 2022 een tekort van bijna € 1 miljoen. Hiervan is slechts € 146.000 structureel. In het kader van het provinciaal toezicht is dit belangrijk, omdat de structurele begrotingspositie leidend is bij de toetsing. Voor éénmalige zaken wordt nu nog een tekort verwacht van € 830.000. Voor het oppakken van deze zaken kan de algemene reserve worden ingezet ter dekking. Voor de jaren 2023-2025 laat het structureel begrotingsbeeld een tekort zien van bijna € 400.000 in 2023 en 2025, terwijl 2024 een overschot laat zien van ruim € 150.000. Voor éénmalige zaken wordt in alle jaren een overschot verwacht. De vertreksituatie naar het opstellen van de meerjaren-begroting 2022-2025 is fors positiever dan een jaar geleden toen we spraken over de meerjarenbegroting 2021-2024. Hieraan dragen zeker bij de keuzes die in november 2020 door de gemeenteraad zijn gemaakt om de begroting 2021 structureel sluitend te maken. Wij verwachten dat wij eind september 2021 de gemeenteraad een sluitende (meerjaren)begroting 2022-2025 kunnen aanbieden. In een bijlage bij de kadernota wordt de stand van zaken vermeld over de uitvoering van het keuzedocument bij de begroting 2021. Hierbij wordt ook aangegeven hoe het college de diverse punten verder afhandelt.