Kostprijsdekkende huur Optisport

Het college besluit:

  1. Het met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in rekening brengen van een kostprijs dekkende huur aan Optisport voor de verhuur van Complex de Niervaert en buitenzwembad de Bosselaar. Deze wijziging vastleggen in een addendum, zie bijlage 2;
  2. Het met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 verhogen van de exploitatiebijdrage van Optisport met hetzelfde bedrag als de huurverhoging voor de exploitatie van Complex de Niervaert en buitenzwembad de Bosselaar. Deze wijziging vastleggen in een addendum, zie bijlage 3;
  3. De financiële effecten hiervan bij de 2e bestuursrapportage 2021 te verwerken en in de (meerjaren)begroting 2022 en verder.

Per 1 januari 2019 is de btw-wetgeving omtrent sport en het opteren voor een met btw belaste huur van sportaccommodaties gewijzigd. Vanaf die datum zijn aanvullende voorwaarden van toepassing voor de exploitatie van de sportaccommodaties de Niervaert en buitenzwembad

De Bosselaar. Onderdeel van deze voorwaarden is dat om te kunnen opteren voor een met btw belaste huur van de voormelde sportaccommodaties de hoogte van de huurprijs van sport-accommodaties ten minste de integrale kostprijs moet bedragen, overeenkomstig de aanwijzingen uit de Wet Markt en Overheid. Vanwege deze wijziging stelt het college voor om een aanpassing toe te passen van de huurprijs die de gemeente aan Optisport in rekening brengt. De huurprijs wordt per 1 januari 2019 met terugwerkende kracht verhoogd naar € 318.006,05 (Complex de Niervaert € 305.765,79 en buitenzwembad de Bosselaar € 12.240,26) en de exploitatiebijdrage wordt dan verhoogd met hetzelfde bedrag. Per saldo heeft dit geen financiële gevolgen voor de gemeente maar daarmee kan de NOW die is aangevraagd door Optisport behouden blijven en in mindering worden gebracht op het negatieve resultaat op de winst- en verliesrekening. Daarnaast ontstaan geen extra kosten van btw en kunnen bestaande financiële afspraken blijven gelden. De gebruikers blijven bestaande tarieven betalen.

De aanpassing is louter op verzoek van Optisport toegepast en leidt niet tot een extra winst-marge bij Optisport. Door de aanpassing van de overeenkomsten kunnen de afspraken uit 2016 worden gecontinueerd.