Samenwerkingsovereenkomst plusproducten GGD WB 2021

Het college besluit:

In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Plusproducten 2021 tussen de gemeente Moerdijk en GGD West-Brabant waarin de overall afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van de plusproducten die de gemeente Moerdijk in 2021 afneemt van GGD WB.

GGD West-Brabant voert namens de 16 gemeenten in West-Brabant, waaronder de gemeente Moerdijk, de gemeentelijke taken op het gebied van de Publieke Gezondheid uit. Het basis-takenpakket van GGD WB bestaat uit een breed scala aan wettelijke taken als jeugdgezond-heidszorg, rijksvaccinatieprogramma, medische milieukunde, technische hygiënezorg, bevol-kingsonderzoeken, epidemiologie, gezondheidsvoorlichting, openbare geestelijke gezondheids-zorg (OGGZ), infectieziektebestrijding en geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR). Ook voert de GGD aanverwante taken uit als sociaal-medische advisering, reizigersvaccinaties, forensische geneeskunde en gezondheids-screenings.

In aanvulling op het basistakenpakket kunnen gemeenten afhankelijk van de lokale behoefte en situatie ook extra taken in de vorm van plusproducten afnemen bij GGD WB. Voor de gemeente Moerdijk betreft dit voor 2021 extra taken op het gebied van Jeugdgezondheidszorg ter onder-steuning van ouders en kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in het opvoeden en opgroeien, taken voor de uitvoering van de Wet Kinderopvang (inspecties kinderopvang-centra) en taken voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (toezicht WMO). Tot nu toe werd de afname van de plustaken per gemeente geregeld middels offertes met daarin vastgelegd de afspraken per plusproduct. Om onder andere meer uniformiteit te realiseren zijn nadere basisafspraken voor de afname van plusproducten ontwikkeld die voor alle gemeenten gelden en zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst plusproducten. Het college heeft besloten in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst plusproducten GGD WB 2021.