Start BP Oude Moerdijkseweg Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Oude Moerdijkseweg Zevenbergschen Hoek en tot ondertekening over te gaan;
  2. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan Oude Moerdijkseweg ongenummerd te Zevenbergschen Hoek (NL.IMRO.1709.BGOMwegongZH-BP20) en het starten van het wettelijk vooroverleg voor dit bestemmingsplan;
  3. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, aansluitend over te gaan tot tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan;
  4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

(De eigenaar van het perceel gelegen aan de Oude Moerdijkseweg ongenummerd te Zeven-bergsche Hoek beoogt het bedrijfskavel uit te breiden met circa 4.500 m², zodat er in totaliteit een bedrijfsperceel ontstaat met een oppervlakte van circa 12.000 m² en een bouwvlak met een oppervlakte van circa 9.500 m². Hierdoor ontstaat een perceel met een hogere courantheid, waardoor het braakliggend perceel verder ontwikkeld kan worden. Dit principe verzoek is vertaald in dit concept ontwerpbestemmingsplan. Voordat gestart kan worden met het ontwerp bestemmingsplan dient een privaatrechtelijke overeenkomst te worden gesloten om de financiële risico’s en leges van de ontwikkeling bij de initiatiefnemer te leggen. Deze afspraken worden vastgelegd in deze anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst die door zowel de initiatiefnemer als de gemeente zal worden ondertekend.