Start vooroverleg BP Buitengebied Veegplan

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het starten van het wettelijk vooroverleg voor het bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied 2021” (NL.IMRO.1709.BPBGVeegplan2021-BP30);
  2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Op 1 maart 2018 is door de gemeente Moerdijk het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Inmiddels zijn er verschillende omgevingsvergunningen verleend waarvan het wenselijk is om deze te verwerken in het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat het bestemmingsplan Buitengebied een aantal omissies bevat. Om de vergunningen vast te leggen en de omissies te herstellen is besloten een zogenoemd veegbestemmingsplan te maken voor het buitengebied. Ook is er één initiatief vanuit de omgeving met betrekking tot het Buitengebied die meegenomen wordt in het veegplan. Het onderliggende bestemmingsplan Buitengebied blijft gewoon gelden maar worden op onderdelen aangepast. Alleen dat wat in dit veegplan wordt geregeld, komt in de plaats van en/of ter aanvulling op de regelingen die van kracht zijn. Het college heeft besloten om te starten met het wettelijk vooroverleg voor het bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied 2021”. Nadat het wettelijk vooroverleg heeft plaatsgevonden zal aan het college gevraagd worden het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en dit voor eenieder ter inzage te leggen.