16 november 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 16 november 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 16 november 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 9 november 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 9 november 2021

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Beslissing op bezwaar geweigerde omgevingsvergunning terras Voorstraat 47-49 te Willemstad

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank d.d.28 september 2021;
 2. Met in achtneming van de uitspraak van de rechtbank d.d. 28 september 2021 een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, waarbij de geweigerde omgevingsvergunning wordt herroepen en alsnog een vergunning wordt verleend voor het realiseren van een terras aan de achterzijde van het pand aan de Voorstraat 47-49 te Willemstad voor hotelgasten, zoals in het concept-besluit is weergegeven

Op grond van de uitspraak van de rechtbank van 28 september 2021 dient een nieuwe beslis-sing te worden genomen op het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor het realiseren van een terras aan de achterzijde van het pand aan de Voorstraat 47-49 te Willemstad. De rechter heeft het beroep gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd en draagt de gemeente op een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, met inachtneming van de uitspraak. In dit kader heeft het college een nieuwe beslissing op bezwaar genomen, zijnde verlening van de vergunning voor het gebruiken van de achtertuin als terras voor hotelgasten.

Vroegtijdige beëindiging overeenkomst met Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM)

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst tussen Toeristisch Fonds Moerdijk en gemeente Moerdijk per 1 januari 2022;
 2. In te stemmen met het opnieuw inzetten van het restant bedrag van ongeveer € 75.000 voor toeristisch-recreatieve doeleinden ten behoeve van budgetnummer Recreatie en Toerisme 634002/43800 (Overige goederen/diensten);
 3. In te stemmen met het continueren van de mogelijkheid tot het indienen van initiatieven door ondernemers volgens het bestaande toetsingskader en via de bestaande aanjager.
 4. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief

Het college stemt in met de vroegtijdig beëindiging van de overeenkomst tussen de gemeente en het Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM). Dit naar aanleiding van de brief waarin alle bestuurs-leden van het fonds hun functie neerleggen per 1 januari 2022. Hiermee komt ook een einde aan het voortbestaan van TFM.

Met als reden dat, mede als gevolg van het resultaat van de ondernemersbijeenkomst in juni 2021, er behoefte bestaat naar een nieuwe vorm en invulling. Ideeën over die constructie waarin opnieuw ruimte komt voor de verbinding tussen en initiatieven van ondernemers zijn aanwezig en worden verder uitgewerkt. Naar verwachting volgt hierop in het tweede kwartaal van 2022 een concreet voorstel waarin ook wordt ingegaan op de personele consequenties van de beëindiging van deze overeenkomst.

Inwonerspeiling "Waar staat je gemeente" 2021

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de inwonerspeiling en de managementreactie daarop.
 2. Met een raadsinformatiebrief het rapport van de inwonerspeiling aan de raad toe te sturen.

De gemeente is verantwoordelijk voor veel verschillende taken. Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties is een Waarstaatjegemeente-peiling uitgevoerd. De gemeente gebruikt de uitkomsten van de peiling voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van haar beleid. De uitkomsten zijn weergegeven in het rapport van de inwonerspeiling "Waar staat je gemeente Gemeente Moerdijk". De uitkomsten geven zowel een beeld op gemeente- als woonplaatsniveau. Van elk huishouden in de gemeente is één persoon van 18 jaar of ouder uitgenodigd om aan de peiling deel te nemen (in totaal zijn 14.762 inwoners uitgenodigd). Daarvan hebben 2.357 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 16%.

Deelnemersovereenkomst SVn

Het college besluit:

In te stemmen met de aangepaste deelnemersovereenkomst SVn.

Svn voert sinds 1996 financiële regelingen uit voor gemeenten. Voor de gemeente Moerdijk voert SVn de starterslening en de stimuleringsregeling uit. Aan deze samenwerking ligt een deelnemersovereenkomst ten grondslag. Deze deelnemersovereenkomst is sinds 1996 onge-wijzigd gebleven en inmiddels niet meer actueel. Daarom is besloten een nieuwe deelnemers-overeenkomst aan te gaan.

Motie: Bijdrage beheerskosten DSO-LV - uitstel Omgevingswet

Het college besluit:

In te stemmen met de motie “bijdrage beheerskosten DSO-LV - uitstel Omgevingswet” en deze in te dienen bij de ALV van de VNG d.d. 26 november 2021.

De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. Alle wetten, regels en afspraken voor de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd in één nieuw stelsel. In Moerdijk bereiden we ons voor op de implementatie van de Omgevingswet middels de uitvoering van het vastgestelde implementatieplan in 2019. Op basis van het in 2016 gesloten Hoofdlijnenakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de financiële kaders waarin de uitvoering van de wet is gestart. Deze zijn verder uitgewerkt in de beheersovereenkomst DSO-LV uit 2019. Iedere partner kan gemotiveerd het initiatief nemen om in overleg te treden over de gemaakte afspraken wanneer buiten de kaders wordt getreden.

In 2020 is bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van wet met 1 jaar is uitgesteld naar 1 januari 2021. Op 26 mei jl. is bekend gemaakt dat de wet wederom met 6 maanden wordt uitgesteld tot 1 juli 2022. Het uitstel van de wet zorgt voor onzekerheid, onduidelijkheid en onwerkbaarheid. Om de deze redenen is bij de ALV van de VNG in juni jl. door Moerdijk een motie ingediend. Deze had betrekking op zekerheid van de datum van inwerkingtreding én passende financiële compensatie in 2022 e.v. voor de verhoogde invoeringskosten die samenhangen met het uitstel van de wet. De minister heeft –8 maanden voor inwerkingtreding van de wet– hier nog geen toezeggingen in gedaan. Het DSO dat nog niet voldoende functioneert is reden voor uitstel van de wet. Gemeenten betalen sinds 2020 via het gemeentefonds echter wél een bijdrage aan beheers-kosten voor het DSO gebaseerd op afspraken uit de beheersovereenkomst DSO-LV.

Dit bedrag wordt cf. bestaande afspraken vanaf 2024 ook verhoogd. Het meermaals uitstel van de wet vraagt om herijking van eerder gemaakte (financiële) afspraken. Wij verzoeken de VNG om met de minister in overleg te treden met als doel helderheid over de besteding van de reeds betaalde bedragen. Daarnaast verzoeken we de bestaande data in de beheersafspraken aan te passen naar aanleiding van het uitstellen van de wet. Hierbij de ophoging van de bijdrage uit te stellen naar een later moment, in lijn met het uitstel van de wet en het opleverniveau van het DSO. Om dit te agenderen dienen we bijgevoegde motie in bij de ALV van de VNG op 26 november aanstaande.

Vaststelling belastingverordeningen 2022

Het college besluit:

1) De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:

 1. verordening onroerende-zaakbelastingen Moerdijk 2022;
 2. verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2022;
 3. verordening rioolheffing Moerdijk 2022;
 4. legesverordening Moerdijk 2022;
 5. verordening lijkbezorgingsrechten Moerdijk 2022;
 6. verordening marktgeld Moerdijk 2022;
 7. verordening toeristenbelasting Moerdijk 2022;
 8. verordening watertoeristenbelasting Moerdijk 2022;
 9. verordening reclamebelasting Fijnaart 2022;
 10. verordening reclamebelasting Klundert 2022;
 11. verordening reclamebelasting Zevenbergen 2022

2) De financiële gevolgen voor de gemeentelijke en particuliere zwembaden van de verorde-ning rioolheffing 2022 in overleg met de zwembadexploitanten op te lossen, bijvoorbeeld door verhoging van de jaarlijkse exploitatiebijdrage. De extra benodigde middelen voor 2022 zullen dan in de eerstvolgende bestuursrapportage verwerkt worden ten laste van de algemene middelen. De hogere jaarlijkse exploitatiebijdrage vanaf 2023 zullen in de begroting worden opgenomen.

Voor het belastingjaar 2022 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit voor-stel is tot stand gekomen met de begroting 2022 als uitgangspunt inclusief de vastgestelde prijsindex van 1,2%, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen.