18 mei 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 18 mei 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 18 mei 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
E. Schoneveld  loco-burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 11 mei 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 11 mei 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. 2de IC-rapportage 2020

  Het college besluit:

  1. De 2de IC-rapportage 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. In te stemmen met de hieruit volgende aanbevelingen ter verbetering van de beheersing van de processen inkoop/inhuur en salarissen.

  De accountant voert jaarlijks een jaarrekeningcontrole uit. De accountant geeft op basis hiervan een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. De accountant baseert zijn onderzoek voor een deel op de interne controles die door de gemeentelijke organisatie zijn uitgevoerd. Van de resultaten van deze controles, uitgevoerd in 2020, heeft Concern Control een rapportage opgesteld. De rode lijn van de rapportage is dat er toenemende aandacht is voor het verbeteren van processen. Aanbevelingen van de accountant en Concern Control worden in het algemeen goed opgevolgd, waardoor er meer grip op processen wordt verkregen en onaangename verrassingen voorkomen worden. Ontwikkelen is een continu proces. Ervaringen met doorgevoerde verbeteringen hebben geleid tot enkele nieuwe verbeteracties. De aanbevelingen zijn gericht op verdere optimalisatie.

 4. Zienswijze Ontwerp Waterbeheerplan 2022-2027 Waterschap Brabantse Delta

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ontwerp Waterbeheerplan 2022-2027;
  2. In te stemmen met de zienswijze op het ontwerp Waterbeheerplan 2022-2027;
  3. Een afschrift van de zienswijze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

  Het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 is vastgesteld door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Vanaf 6 april tot en met 18 mei kon iedereen een zienswijze indienen. Hiervan hebben we als college gebruik gemaakt. In het Waterbeheerprogramma staat hoe het waterschap haar taken in deze programmaperiode uitvoert. Het is een belangrijk document waarmee het waterschap haar koers bepaalt. Er staan doelstellingen en ambities in. In het najaar legt het dagelijks bestuur het Waterbeheerprogramma met de zienswijzen voor aan het algemeen bestuur. 

  Die neemt dan een besluit over het Definitief Waterbeheer-programma 2022 – 2027. De zienswijze is opgebouwd uit een collectief deel die is afgestemd met de regio gemeenten binnen de waterkring West en vervolgens aangevuld met een eigen verzoek.

 5. Geluidsontheffing voor werkzaamheden aan het spoor

  Het college besluit:

  Een APV geluidsontheffing te verlenen voor werkzaamheden aan het spoor en spoorwegover-gangen.

  Van Strukton Rail is een aanvraag voor een APV geluidsontheffing ontvangen voor het werken aan het spoor tussen Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen en werkzaamheden aan de spoorwegovergangen aan De Langeweg en aan de Hazeldonkse Zandweg. Deze werkzaam-heden worden 24/7 in een periode van 16 dagen (23 juli t/m 9 augustus) uitgevoerd. De geluids-belasting voor de omwonenden is hoog. Zoals gebruikelijk bij dit soort aanvragen, is advies gevraagd bij de Omgevingsdienst (OMWB). Het advies is om de geluidsontheffing niet te verlenen vanwege zeer hoge geluidsbelasting voor de nabijgelegen woningen. Toch besluit het college positief op de aanvraag omdat de werkzaamheden aan het spoor noodzakelijk zijn en een goed onderhouden spoor in het algemeen belang is.

 6. Leges evenementenvergunningen 2021

  Het college besluit:

  1. Geen leges in rekening te brengen voor aanvragen voor evenementenvergunning in 2021
  2. De financiële consequenties te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2021.
  3. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief
  4. De kosten hiervan te dekken uit de corona compensatiemiddelen.

  Het openingsplan van de Rijksoverheid “Stap voor stap meer mogelijk” beschrijft dat er in stap 3 van de versoepelingen van de Covid-19 maatregelen, weer evenementen kunnen worden georganiseerd. Op dit moment worden hiervoor door veel initiatiefnemers al de plannen gemaakt. De evenementenbranche, horeca en verenigingen verzorgen traditioneel een groot deel van de evenementen in Moerdijk. Voor al deze initiatiefnemers is het een uiterst moeilijk jaar geweest en daarom wil het college als steuntje in de rug in 2021 geen leges voor evenementenvergunningen in rekening brengen.

 7. Kermissen 2021

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met een eenmalige opdrachtverstrekking voor het organiseren van de kermis in Fijnaart, Klundert en Zevenbergen
  2. De exploitant te verzoeken een nieuw aanbod te doen voor een lagere, min of meer symbolische vergoeding.

  In 2010 is met 3 kermisexploitanten een contract voor 5 jaar gesloten waarin opdracht wordt gegeven voor het organiseren van de jaarlijkse kermissen in de gemeente. Dit contract is in 2015 met 5 jaar verlengd en liep dus in 2020 af. In 2020 zijn vanwege de maatregelen i.v.m. de corona-pandemie de kermissen geannuleerd. Voorstel is om door middel van een opdrachtbrief, dezelfde exploitanten eenmalig opdracht te geven voor het organiseren van de kermissen in Fijnaart, Klundert en Zevenbergen.

 8. Onderzoeksplannen rechtmatigheid en doelmatigheid 2021

  Het college besluit:

  1. Het Interne Controle Plan 2021 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de gekozen aanpak voor doelmatigheidsonderzoeken voor 2021.

  Met ingang van het verslagjaar 2021 dient het college van B&W zelf een rechtmatigheids-verklaring op te stellen. Hiermee legt het college zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balans-mutaties in de jaarrekening. Om het college in staat te stellen deze verantwoording tijdig te kunnen afleggen is het van belang dat hiervoor door de organisatie gedurende het jaar de nodige acties worden uitgevoerd.

  Het betreft acties met betrekking tot de beheersing van processen, inclusief de uitvoering en vastlegging van de benodigde controles. In het concernbrede interne controleplan wordt beschreven hoe de interne controle voor 2021 wordt ingericht en welke accenten daarbij worden gelegd.

  Volgens de verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid dient het college perio-diek in dit kader onderzoeken uit te voeren. De frequentie en vorm van deze zogenaamde 213a-onderzoeken zijn vrij. Voor 2021 wordt de budgetcyclus geëvalueerd, waarbij verbetermogelijk-heden in het proces worden onderzocht en daar waar kan al direct worden doorgevoerd. Hiermee beogen we op een meer effectieve en efficiënte wijze tot procesverbetering te komen. 

 9. Ontwerpbegroting 2022 West-Brabants Archief met meerjarenraming 2023-2025

  Het college besluit:

  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022-2025 van het West-Brabants Archief;
  2. In de begroting van 2022 van gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR WBA op te nemen van € 255.813.

  De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeenschap-pelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de ontwerp begroting 2022-2025 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een ziens-wijze indienen bij het bestuur. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting. Het WBA beheert de overgebrachte archiefbescheiden, houdt toezicht op de niet overgebrachte archiefbescheiden en is bezig met de verdere ontwikkeling van een e-depot, zodat de archieven die door de gemeenten digitaal gevormd worden (in de toekomst) kunnen worden opgenomen, bewaard en beheerd.

 10. Vaststelling en ondertekening afsprakenkader Maaien bermen en watergangen

  Het college besluit:

  In te stemmen met het afsprakenkader ‘Maaien bermen en watergangen’ en besluiten tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst;

  Burgemeestersbesluit

  Wethouder J. van Dorst te machtigen tot ondertekening van het de samenwerkingsovereen-komst.

  De gemeente Moerdijk staat aan de lat voor het beheren van de bermen en het ontvangen van slootmaaisel van naastgelegen watergangen. In gezamenlijkheid met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en 13 gemeenten heeft de gemeente Moerdijk het werk op de markt gezet. Voor deze samenwerking zijn afspraken gemaakt. Deze worden bekrachtigd door de ondertekening van het afsprakenkader ‘Maaien bermen en watergangen’. De doelstelling van de samenwerking is om het maaien van bermen en watergangen efficiënt, ecologisch en duur-zaam uit te voeren met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving. De afspraken hebben betrekking op de rolverdeling en verantwoordelijkheden van de deelnemers, de begeleiding van bestek voorbereiding, aanbesteding en directievoering op het bestek. Deze taken zijn net als bij het voorgaande bestek gezamenlijk weggezet bij het waterschap. Deelnemers zijn zelf opdrachtgever voor het eigen deel van het bestek. Het werk is inmiddels op de markt gezet en gedeeltelijk aanbesteed.

 11. Zienswijze op ontwerpbegroting 2022 OMWB

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de regionaal opgestelde zienswijze (onderdeel 7 van het sjabloon) op de ontwerpbegroting 2022 OMWB met uitzondering van het onderdeel over de eenmalige investering van € 100.000 voor een cultuur- en leiderschapstraject (tweede bullet).
  2. Ontwerpzienswijze in handen te stellen van de griffie voor het opstellen van een raadsvoorstel over zienswijzen ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen.

  Op 31 maart 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de concept-begroting 2022 toegezonden en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wij stellen de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid gebruik te maken. Hiervoor hebben wij een conceptzienswijze opgesteld.

 12. Reactie ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant.
  2. In te stemmen met de aan dit advies toegevoegde reactie op de ontwerp Omgevings-verordening.
  3. De raad in kennis stellen van deze reactie door deze in afschrift toe te sturen.

  Om te voldoen aan de nieuwe Omgevingswet hebben Gedeputeerde Staten hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening vastgesteld. In de Omgevingsver-ordening staan regels voor burgers, bedrijven en bestuursorganen van de overheid. De verordening geeft de kaders voor de komende jaren aan én geeft aan waar gemeenten bij het opstellen van het omgevingsplan rekening mee moeten houden.

  Met ingang van 9 april tot en met 20 mei ligt het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant ter inzage. Iedereen kan in die periode op het ontwerp reageren. Op basis van deze ontwerp Omgevingsverordening heeft de gemeente Moerdijk een inspraakreactie opgesteld die aan de provincie zal worden toegezonden. Deze reactie wordt meegenomen in het proces en beoordeeld op de inhoud. Alle voorstellen tot wijziging worden zichtbaar gemaakt voor iedereen bij de vaststelling van de Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening wordt, naar verwachting, in oktober 2021 vastgesteld en treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking.

 13. Klimaatstrategie Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Klimaatstrategie Moerdijk inclusief het dynamisch uitvoeringsplan voor de periode 2021-2022;
  2. De raad voor te stellen de Klimaatstrategie Moerdijk vast te stellen;
  3. De raad voor te stellen kennis te nemen van het dynamisch uitvoeringsplan voor de periode 2021-2022.

  Het klimaat verandert en dat merken we ook in Moerdijk. Het wordt warmer, droger, natter en de zeespiegel stijgt. En het gaat sneller dan we denken. 'De bui van 2050 valt nu al', zei Hans Oosterbos, de voorzitter Unie van Waterschappen. Ook de droge zomers van 2018 en 2019 drukken ons met de neus op de feiten. Onze uitdaging de komende decennia is om klimaatproof te worden en te zorgen dat de maatschappelijke effecten van klimaatverandering ten minste op een acceptabel niveau beheersbaar zijn. Maar hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we ons aanpassen aan extreem weer? Daar gaat deze strategie over. Hierin geven we op hoofdlijnen een uitwerking aan de hoofdopgave ‘Moerdijk klimaatproof’, we schetsen de breedte van de opgave, onze inzet en rol, de uitgangspunten en met wie we hierin zullen samenwerken.

  De uitwerking van de visie in een uitvoeringsplan volgt drie strategische lijnen van de Moer-dijkse Klimaatdialoog die we 30 juni 2020 digitaal voerden:

  • Gezond leef-, werk- en leerklimaat
  • Klimaat en het productielandschap 2.0
  • Samen met de natuur
 14. Jaarverantwoording Kinderopvang 2020

  Het college besluit:

  De jaarverantwoording Kinderopvang 2020 vast te stellen.

  Jaarlijks moet ieder gemeente in Nederland aan de Inspectie van het Onderwijs verantwoorden hoe de registratie en het toezicht en de handhaving met betrekking tot de kinderopvang in het voorafgaande jaar is verlopen. Voordat de jaarverantwoording kan worden ingediend, moet het college van B&W deze vaststellen.