2de IC-rapportage 2020

Het college besluit:

  1. De 2de IC-rapportage 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. In te stemmen met de hieruit volgende aanbevelingen ter verbetering van de beheersing van de processen inkoop/inhuur en salarissen.

De accountant voert jaarlijks een jaarrekeningcontrole uit. De accountant geeft op basis hiervan een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. De accountant baseert zijn onderzoek voor een deel op de interne controles die door de gemeentelijke organisatie zijn uitgevoerd. Van de resultaten van deze controles, uitgevoerd in 2020, heeft Concern Control een rapportage opgesteld. De rode lijn van de rapportage is dat er toenemende aandacht is voor het verbeteren van processen. Aanbevelingen van de accountant en Concern Control worden in het algemeen goed opgevolgd, waardoor er meer grip op processen wordt verkregen en onaangename verrassingen voorkomen worden. Ontwikkelen is een continu proces. Ervaringen met doorgevoerde verbeteringen hebben geleid tot enkele nieuwe verbeteracties. De aanbevelingen zijn gericht op verdere optimalisatie.