Geluidsontheffing voor werkzaamheden aan het spoor

Het college besluit:

Een APV geluidsontheffing te verlenen voor werkzaamheden aan het spoor en spoorwegover-gangen.

Van Strukton Rail is een aanvraag voor een APV geluidsontheffing ontvangen voor het werken aan het spoor tussen Zevenbergschen Hoek en Zevenbergen en werkzaamheden aan de spoorwegovergangen aan De Langeweg en aan de Hazeldonkse Zandweg. Deze werkzaam-heden worden 24/7 in een periode van 16 dagen (23 juli t/m 9 augustus) uitgevoerd. De geluids-belasting voor de omwonenden is hoog. Zoals gebruikelijk bij dit soort aanvragen, is advies gevraagd bij de Omgevingsdienst (OMWB). Het advies is om de geluidsontheffing niet te verlenen vanwege zeer hoge geluidsbelasting voor de nabijgelegen woningen. Toch besluit het college positief op de aanvraag omdat de werkzaamheden aan het spoor noodzakelijk zijn en een goed onderhouden spoor in het algemeen belang is.