Onderzoeksplannen rechtmatigheid en doelmatigheid 2021

Het college besluit:

  1. Het Interne Controle Plan 2021 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de gekozen aanpak voor doelmatigheidsonderzoeken voor 2021.

Met ingang van het verslagjaar 2021 dient het college van B&W zelf een rechtmatigheids-verklaring op te stellen. Hiermee legt het college zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balans-mutaties in de jaarrekening. Om het college in staat te stellen deze verantwoording tijdig te kunnen afleggen is het van belang dat hiervoor door de organisatie gedurende het jaar de nodige acties worden uitgevoerd.

Het betreft acties met betrekking tot de beheersing van processen, inclusief de uitvoering en vastlegging van de benodigde controles. In het concernbrede interne controleplan wordt beschreven hoe de interne controle voor 2021 wordt ingericht en welke accenten daarbij worden gelegd.

Volgens de verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid dient het college perio-diek in dit kader onderzoeken uit te voeren. De frequentie en vorm van deze zogenaamde 213a-onderzoeken zijn vrij. Voor 2021 wordt de budgetcyclus geëvalueerd, waarbij verbetermogelijk-heden in het proces worden onderzocht en daar waar kan al direct worden doorgevoerd. Hiermee beogen we op een meer effectieve en efficiënte wijze tot procesverbetering te komen.