Reactie ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant.
  2. In te stemmen met de aan dit advies toegevoegde reactie op de ontwerp Omgevings-verordening.
  3. De raad in kennis stellen van deze reactie door deze in afschrift toe te sturen.

Om te voldoen aan de nieuwe Omgevingswet hebben Gedeputeerde Staten hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening vastgesteld. In de Omgevingsver-ordening staan regels voor burgers, bedrijven en bestuursorganen van de overheid. De verordening geeft de kaders voor de komende jaren aan én geeft aan waar gemeenten bij het opstellen van het omgevingsplan rekening mee moeten houden.

Met ingang van 9 april tot en met 20 mei ligt het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord-Brabant ter inzage. Iedereen kan in die periode op het ontwerp reageren. Op basis van deze ontwerp Omgevingsverordening heeft de gemeente Moerdijk een inspraakreactie opgesteld die aan de provincie zal worden toegezonden. Deze reactie wordt meegenomen in het proces en beoordeeld op de inhoud. Alle voorstellen tot wijziging worden zichtbaar gemaakt voor iedereen bij de vaststelling van de Omgevingsverordening. De Omgevingsverordening wordt, naar verwachting, in oktober 2021 vastgesteld en treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking.