Vaststelling en ondertekening afsprakenkader Maaien bermen en watergangen

Het college besluit:

In te stemmen met het afsprakenkader ‘Maaien bermen en watergangen’ en besluiten tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst;

Burgemeestersbesluit

Wethouder J. van Dorst te machtigen tot ondertekening van het de samenwerkingsovereen-komst.

De gemeente Moerdijk staat aan de lat voor het beheren van de bermen en het ontvangen van slootmaaisel van naastgelegen watergangen. In gezamenlijkheid met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en 13 gemeenten heeft de gemeente Moerdijk het werk op de markt gezet. Voor deze samenwerking zijn afspraken gemaakt. Deze worden bekrachtigd door de ondertekening van het afsprakenkader ‘Maaien bermen en watergangen’. De doelstelling van de samenwerking is om het maaien van bermen en watergangen efficiënt, ecologisch en duur-zaam uit te voeren met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving. De afspraken hebben betrekking op de rolverdeling en verantwoordelijkheden van de deelnemers, de begeleiding van bestek voorbereiding, aanbesteding en directievoering op het bestek. Deze taken zijn net als bij het voorgaande bestek gezamenlijk weggezet bij het waterschap. Deelnemers zijn zelf opdrachtgever voor het eigen deel van het bestek. Het werk is inmiddels op de markt gezet en gedeeltelijk aanbesteed.