Zienswijze Ontwerp Waterbeheerplan 2022-2027 Waterschap Brabantse Delta

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ontwerp Waterbeheerplan 2022-2027;
  2. In te stemmen met de zienswijze op het ontwerp Waterbeheerplan 2022-2027;
  3. Een afschrift van de zienswijze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 is vastgesteld door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Vanaf 6 april tot en met 18 mei kon iedereen een zienswijze indienen. Hiervan hebben we als college gebruik gemaakt. In het Waterbeheerprogramma staat hoe het waterschap haar taken in deze programmaperiode uitvoert. Het is een belangrijk document waarmee het waterschap haar koers bepaalt. Er staan doelstellingen en ambities in. In het najaar legt het dagelijks bestuur het Waterbeheerprogramma met de zienswijzen voor aan het algemeen bestuur. 

Die neemt dan een besluit over het Definitief Waterbeheer-programma 2022 – 2027. De zienswijze is opgebouwd uit een collectief deel die is afgestemd met de regio gemeenten binnen de waterkring West en vervolgens aangevuld met een eigen verzoek.