Zienswijze op ontwerpbegroting 2022 OMWB

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de regionaal opgestelde zienswijze (onderdeel 7 van het sjabloon) op de ontwerpbegroting 2022 OMWB met uitzondering van het onderdeel over de eenmalige investering van € 100.000 voor een cultuur- en leiderschapstraject (tweede bullet).
  2. Ontwerpzienswijze in handen te stellen van de griffie voor het opstellen van een raadsvoorstel over zienswijzen ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen.

Op 31 maart 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de concept-begroting 2022 toegezonden en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wij stellen de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid gebruik te maken. Hiervoor hebben wij een conceptzienswijze opgesteld.