19 oktober 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 19 oktober 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 19 oktober 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Afwezig:
A.M.J. Dingemans MEd wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 12 oktober 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Interbestuurlijk toezicht (IBT): Toezichtoordeel omgevingsrecht 2021 VTH

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het toezichtoordeel omgevingsrecht 2021 VTH door het college van GS van Noord-Brabant in het kader van interbestuurlijk toezicht.
  2. Toezichtoordeel omgevingsrecht 2021 via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.

  De provincie ziet met interbestuurlijk toezicht (IBT) erop toe dat lokale overheden hun maat-schappelijke taken goed uitvoeren. In het provinciaal Beleidskader IBT 2020-2023 staat dat gedeputeerde staten (GS) systematisch toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten en waterschappen in Brabant, onder meer op het domein omgevingsrecht, onderdeel vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Bij brief van 2 juni 2021 infor-meren GS het college over de prestaties van de gemeente in 2021 op het gebied van:

  a. tijdige bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de handhavingsdocumenten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo beleidscyclus handhaving);

  b. naleving van een selectie uit de kwaliteitscriteria handhaving op basis van de Wabo met bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

  Het eindoordeel van GS luidt: Voldoet.

 3. Basissubsidie vrijwilligersorganisaties 2022 Kindervreugd

  Het college besluit:

  1. Speeltuinvereniging Kindervreugd voor 2022 8 basissubsidies en 5 plussubsidies te verlenen met een totaal van € 7.504,-;
  2. De kosten te dekken uit de reguliere budgetten voor basissubsidies.

  Wij geven als gemeente jaarlijks aan meer dan 250 organisaties subsidies. Om dit in goede banen te leiden stellen wij nadere regels op zodat voor de organisaties helder is waar zij aan toe zijn en welke doelstelling wij als gemeente hebben en wat ze van ons kunnen verwachten.

  Voor na genoeg alle regels bestaat een uitzondering. Zo ook voor de Nadere regels Basis-subsdies Vrijwilligersorganisaties. Uit administratief praktische overwegingen is in de regels opgenomen dat een aanvrager maximaal 3 basissubsidies kan aanvragen. Voor alle aanvragen werkt dit goed. Behalve voor Kindervreugd. Zij hebben een dermate divers aanbod, en dat steunt het college van harte, dat zij eigenlijk in aanmerkingen moeten komen voor 8 basissubsi-dies. Omdat Kindervreugd voldoet aan het beleidsdoel van de nadere regels heeft het college besloten om een uitzondering te maken. Voor 2022 verleent het college de 8 basissubsidies met een totaal bedrag van € 7.504,-.

 4. Kwaliteitsmonitor Jeugd

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het continueren van de Kwaliteitsmonitor in 2022 en 2023.
  2. In te stemmen met het verlengen van de overeenkomst met het PIT-consortium voor 2 jaar.
  3. De wethouder jeugd te mandateren daartoe bijgevoegde mandatering te ondertekenen.
  4. In te stemmen met het benodigde bedrag van ongeveer € 22.000 per jaar en dit te dekken uit budget ‘uitvoeringskosten regio’

  De Kwaliteitsmonitor is het dashboard voor het bijhouden van kwalitatieve gegevens over jeugd-hulp. Regio West-Brabant West werkt hieraan sinds 2018 om onder andere inzicht te krijgen of de jeugdigen tevreden zijn over de hulp en zonder hulp verder kunnen. Met elkaar in gesprek gaan over deze resultaten leidt tot duurzame verbetering van de jeugdzorg voor ouders en kinderen. Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, gemeentelijke toegangen en het PIT-consortium (Praktikon, Initi8 en TNO) hebben gezamenlijk de kwaliteitsmonitor ontwikkeld. Met PIT is hiervoor een overeenkomst afgesloten voor 2018-2021. Voorgesteld wordt deze overeenkomst te verlengen voor 2022 en 2023.

 5. Subsidieregeling ‘Klimaatbestendig Moerdijk’

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het opstellen van en uitvoeren van de subsidieregeling ‘Klimaatbesten-dig Moerdijk’ door Klimaatsupport B.V.;
  2. In te stemmen met het openstellen van de subsidieregeling ‘Klimaatbestendig Moerdijk’ voor zowel particulieren als bedrijven voor de periode 2021-2022 en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van in totaal € 40.000 (€ 15.000 voor 2021 en € 25.000 voor 2022) vanuit budget watertaken;
  3. De kosten voor het opstellen van de subsidieregeling (eenmalig € 8.500) en kosten voor de verwerking en begeleiding van de aanvragen (vast bedrag € 21.000) ten laste te brengen van budget rioleringszorg;
  4. In te stemmen met de concept verwerkingsovereenkomst met Klimaatsupport B.V.;
  5. De Burgemeester te verzoeken voor de ondertekening wethouder D.B. Brummans, op grond van artikel 171 van de gemeentewet de volmacht te geven de verwerkingsovereen-komst namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.
  6. De raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.

  Het klimaat verandert en dat merken we ook in Moerdijk. Het wordt warmer, droger, natter en de zeespiegel stijgt. En het gaat sneller dan we denken. Onze uitdaging de komende decennia is om klimaatproof te worden en te zorgen dat de maatschappelijke effecten van klimaatverande-ring ten minste op een acceptabel niveau beheersbaar zijn. Hiervoor is onlangs de Klimaat-strategie Moerdijk vastgesteld door de gemeenteraad en is gestart met de uitwerking.

  We gaan als gemeente veel doen als het gaat om klimaatadaptatie, maar veel moet door anderen gedaan worden: onze inwoners, ondernemers, bedrijven, kennis- en onderwijsinstel-lingen, corporaties en maatschappelijke organisaties. Met de subsidieregeling ‘Klimaatbestendig Moerdijk’ willen we hen, in combinatie met de stimuleringsregeling ‘Kwaliteitsimpuls bestaande woningen en accommodaties’ die in november aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden, helpen verantwoordelijkheid te nemen en klimaatmaatregelen te realiseren.

  In samenwerking met ‘Klimaatsupport B.V. stellen we een subsidieregeling open om het treffen van maatregelen vanuit de stimuleringsregeling aantrekkelijker te maken en anderzijds om minder ingrijpende maatregelen zoals het plaatsen van een regenton, waterschutting of het ontstenen van de tuin te stimuleren.

 6. Ontwerp bestemmingsplan ‘Bosselaar-Zuid’

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Bosselaar-Zuid” (NL.IMRO.1709.ZBBosselaarZuid-BP30);
  2. Het ontwerp bestemmingsplan “Bosselaar-Zuid” gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
  3. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
  4. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

  De bouw van de woningen in de nieuwbouwwijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen ligt op koers. In het gebied zijn al 350 woningen gerealiseerd of vergunning voor verleend. Deze woningen zijn, in verband met wijzigingen in de woningmarkt, met een hogere dichtheid gerealiseerd dan bij de planvorming van de ontwikkeling was voorzien. Als gevolg hiervan is het aantal maximaal te realiseren woningen dat is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan (maximaal 575) niet voldoende om te voorzien in een passende afronding van de wijk. De gemeente wil graag op een goede wijze voorzien in deze verdichting en wil medewerking verlenen aan het toevoegen van 80 woningen binnen de wijk. Om deze reden is het bestemmingsplan Bosselaar-Zuid opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van 27 mei tot en met 7 juli 2021 ter inzage gelegen. In dit bestemmingsplan zijn geen inspraakreacties ingediend. Het ontwerp bestem-mingsplan zal van 28 oktober tot en met 8 december 2021 ter inzage worden gelegd. Een ieder kan binnen deze periode zijn of haar zienswijze op het plan kenbaar maken. Het bestemmings-plan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimteliikeplannen.nl.

 7. Concept-ontwerp bestemmingsplan Molengors

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het concept-ontwerp bestemmingsplan Molengors;
  2. Met dit concept-ontwerp het wettelijk vooroverleg te starten en tegelijk de omgevingsdialoog over dit plan te starten.
  3. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

  Voor het bedrijventerrein Molengors in Zevenbergen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de bestaande verouderde regelingen te actualiseren. Dit actualisatieplan is gebruikt als pilot in de voorbereiding op invoering van de Omgevingswet. In deze pilot is de nieuwe systematiek van opnemen van milieuregels in het bestemmingsplan toegepast. Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, kan nog geen “echt” Omgevingsplan opgesteld worden. Dit actualisatieplan lijkt daarom in veel opzichten nog op een bestemmingsplan en is het juridisch gezien ook nog. Het college besluit in te stemmen met de conceptregeling en het wettelijk voor-overleg met de vooroverleginstanties op te starten. Daarnaast wordt een Omgevingsdialoog opgestart waarin de nieuwe regels uitgelegd worden aan de bedrijven en bewoners op het terrein.