2 maart 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 2 maart 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 02 maart 2021 van 10:16 tot 00:00
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 23 februari 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 23 februari 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Evaluatie nota verbonden partijen

  Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen om:
   1. De doelstellingen voor het opstellen van een voor de gemeenten gelijkluidende ‘nota Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels’ te bevestigen;
   2. De werkingsduur van de ‘nota Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels’ te verlengen tot een jaar nadat de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de Staatscourant is gepubliceerd en voor de actualisering van deze nota de kaders te hanteren zoals vastgelegd in dit voorstel;
   3. Op basis van de in dit voorstel opgenomen uitgangspunten het gesprek te voeren over de stappen die in afwachting een te actualiseren Nota Verbonden Partijen nu al gezet kunnen worden om de politiek-bestuurlijke betrokkenheid op de verbonden partijen te vergroten door te bezien in hoeverre de raden meer zicht en invloed kunnen hebben op de doelstelling en prestaties van de verbonden partijen.
  2. De raadsmemo Ontwikkelingen verbonden partijen vast te stellen en als bijlage bij het raadsvoorstel Evaluatie nota verbonden partijen aan de raad tot te zenden.

  In 2021 is de nota verbonden partijen geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt naar voren dat de nota prima volstaat. In afwachting van de aanpassingen van de Wet gemeenschappelijke rege-lingen wordt voorgesteld de Nota verbonden partijen te blijven hanteren. Wel komt vanuit de evaluatie naar voren dat het gewenst is om (in regionaalverband)  als raad na te denken over de wijze waarop op korte termijn de politiek-bestuurlijke betrokkenheid op de verbonden partijen te vergroten verbeterd kan worden. Ten slotte vraag het college de raad om kennis te nemen van de raadsmemo ontwikkelingen verbonden partijen, waarin het collega alvast een paas mogelijkheden benoemt om lokaal de verbondenheid met de gemeenschappelijke regelingen te versterken.

 4. Deelnemen aan de pilot projectaanjager Regionaal Bureau Leren West-Brabant

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verlenen van de opdracht aan het RBL om uitvoering te geven aan de pilot projectaanjager RBL voor de periode 1 maart 2021 tot 1 maart 2023.
  2. De geraamde kosten € 4.772 in 2021, € 5.726 in 2022 en € 954 in 2023 te dekken ten laste van de jaarlijks te ontvangen specifieke uitkering RMC.  

  Een tiental gemeenten, aangesloten bij het Regionaal Bureau Leren West-Brabant, heeft het voornemen een gezamenlijke pilot te starten, waarbij een projectaanjager als centrale beleids-adviseur voor hen aan de slag gaat voor de periode 1 maart 2021 tot 1 maart 2023. De Project-aanjager is eerste aanspreekpunt voor (regionale) ketenpartners en zal onder andere de implementatie van het Thuiszitterspact oppakken. Ook is het centraal uitrollen en borgen van de wettelijk verplichte MAS-aanpak (medische aanpak schoolverzuim) een van de taken.

 5. Raadsvoorstel kredietaanvraag onderzoek toekomst MFA's

  Het college besluit:

  De gemeenteraad te vragen om:

  1. In te stemmen met het uitvoeren van een onderzoek naar de meest efficiënte en duurzame wijze om onze Multifunctionele Accommodaties en gemeenschapshuizen te exploiteren en op basis van dit onderzoek besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden;
  2. Voor dit onderzoek een budget van € 150.000 ter beschikking te stellen;
  3. De beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

  De instandhouding van de huidige vastgoedportefeuille geeft een behoorlijke druk op de gemeentebegroting. Het is van belang om deze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en om na te gaan of hiermee de beoogde resultaten voldoende worden bereikt. Het college stelt voor om hiernaar onderzoek te doen en daarbij te focussen op de twee meest omvangrijke (en kostbare) componenten van de vastgoedportefeuille; de zwembaden en de Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) samen met de gemeenschapshuizen. Het uitgangspunt voor het onderzoek naar de MFA's/gemeenschapshuizen is om per categorie te onderzoeken op welke manier we dit onderdeel van de vastgoedportefeuille het beste vorm kunnen geven. Per categorie zal bepaald worden of deze gebouwen voor voldoende maatschappelijk rendement zorgen in verhouding tot de instandhoudingskosten. De gemeenteraad heeft voor het onderzoek en voorbereiding op de besluitvorming een budget van in totaal € 150.000 beschikbaar gesteld.

 6. Raadsvoorstel voorkeursscenario toekomst Complex de Niervaert

  Het college besluit:

  De gemeenteraad te vragen om:

  1. Kennis te nemen van het rapport van Verbaell (bijlage 1) waarin de mogelijkheden voor de toekomst van Complex de Niervaert worden geschetst;
  2. In te stemmen met het voorkeursscenario van het college voor de toekomst van complex de Niervaert;
  3. Het college van B&W te verzoeken het voorkeursscenario verder uit te werken en medio 2022 een definitief voorstel, inclusief kredietaanvraag, ter besluitvorming voor te leggen;
  4. Voor de uitwerking van het voorkeursscenario en voorbereiding op de besluitvorming een budget beschikbaar te stellen van € 100.000;
  5. Deze beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

  Complex de Niervaert in Klundert is aan vervanging toe en de belangrijkste gebreken zijn in het onderzoeksrapport van Verbaell beschreven. Met tijdelijke maatregelen wordt de accommodatie nog 5 jaar in gebruik gehouden. Langere openstelling vraagt vergaande investeringen dus is het economischer om voor nieuwbouw of totale renovatie te kiezen. In het rapport van Verbaell worden verschillende scenario’s geschetst voor de toekomst van Complex de Niervaert. De meest kansrijke scenario’s zijn nieuwbouw, renovatie of sluiting van het zwembad. De gemeen-teraad heeft zich uitgesproken voor het voorkeursscenario nieuwbouw van het complex op de huidige locatie. De gemeenteraad heeft het college van B&W verzocht om dit voorkeursscenario verder uit te werken en medio 2022 met een definitief voorstel met kredietaanvraag ter besluit¬vorming voor te leggen. De gemeenteraad heeft voor de uitwerking van het voorkeursscenario en voorbereiding op de besluitvorming een budget van in totaal € 100.000 beschikbaar gesteld.

 7. Gebruik afwijkingsbevoegdheid inkoop- en aanbestedingsbeleid inzake enkelvoudige gunning ondernemersdienstverlening stichting Ondernemersklankbord

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met gebruiken art. 3.7 ‘afwijkingsbevoegdheid’ van het algemene inkoopbeleid van de gemeente Moerdijk ten behoeve het enkelvoudig te gunnen van een nieuwe opdracht aan het ondernemersklankbord.
  2. In te stemmen met de ondertekening van het convenant met het Ondernemersklankbord ten behoeve van de dienstverlenging aan ondernemers voor de periode van 1 april 2021 tot en met maart 2025 met verleningsoptie tot en met maart 2027.

  Op 16 maart 2017 heeft de Gemeente Moerdijk het convenant voor de samenwerking met de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en de gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Rucphen en Zundert (D5) getekend. Het convenant loopt tot 1 april 2021. De gemeenten willen de ondersteuning van ondernemers door OKB opnieuw vastleggen voor de periode van 1 april 2021 tot en met maart 2025 met een verlengingsoptie tot en met maart 2027

 8. Aanvraag omgevingsvergunning voor Vlietweg 4a in Standdaarbuiten

  Het college besluit:

  1. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen.
  2. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief.
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen. 

  Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor legalisatie van de vestiging van een kwekerij voor eetbare paddenstoelen op het perceel gelegen aan de Vlietweg 4a in Standdaarbuiten. De betreffende aanvraag ziet ook op uitbreiding van de bedrijfswoning, het maken van een uitweg en het vervangen van dakplaten van de bestaande bedrijfsloods. De beoogde kwekerij op het perceel aan de Vlietweg 4a zal zich toeleggen op de kleinschalige teelt van oesterzwammen en shiitake. De bestaande bebouwing op het perceel leent zich goed voor de kleinere teelten van paddenstoelen. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan “Buitengebied Moerdijk”, onder meer omdat een intensieve kwekerij op deze locatie niet is toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het initiatief op deze locatie ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.

 9. Mandaatverlening met betrekking tot handhaving van art. 58r en art. 58n Wpg juncto art. 6.11 Tijdelijke regeling covid-19 (kinderopvang)

  Het college besluit:
  Mandaat te verlenen aan de Directeur Publieke gezondheid (DPG).
  Het betreft de bevoegdheid van het college op grond van artikel 58r Wet publieke gezondheid (Wpg) met betrekking tot toezicht en handhaving van de covid-maatregelen bij kinderopvang. Ondermandaat is mogelijk. Dit is vastgelegd in art. 58r Wpg juncto art. 6.11 Tijdelijke regeling covid-19.

  De burgemeester besluit:
  Mandaat te verlenen aan de Directeur Publieke gezondheid (DPG) voor wat betreft de bevoegdheid tot het geven van bevelen op grond van artikel 58n Wpg voor zover dit betrekking heeft op het toezicht op de Kinderopvang. De burgemeester heeft de bevoegdheid om direct in te grijpen bij kinderopvang-organisaties om verspreiding van het covid-19 virus te voorkomen. Ondermandaat is mogelijk.

  Om verspreiding van het covid-19 virus bij de kinderopvang te voorkomen, is het noodzakelijk dat het college en de burgemeester hun bevoegdheden met betrekking tot toezicht op de kinderopvang en het geven van bevelen in het kader van tegengaan van de verspreiding van covid 19 virus mandateren aan de Directeur Publieke Gezondheid. Deze mandaten worden tijdelijk verleend en worden weer ingetrokken als de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wordt ingetrokken.

 10. TONK – regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

  Het college besluit:

  1. De beleidsregels TONK vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief.

  De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is opgezet, omdat door de coronacrisis veel mensen hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. De TONK is bedoeld om een terugval van inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers en werknemers waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Voor de uitvoering van de TONK dient de gemeente op basis van de Participatiewet zelf de kaders te stellen door middel van beleidsregels.

 11. Kaders voor participatie 2.0 en gebiedsgericht werken 2.0 in Moerdijk

  Het college besluit:

  De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de kaders die ten aanzien van participatie en gebiedsgericht werken worden gesteld in de notitie “Kaders voor participatie 2.0 en gebiedsgericht werken 2.0 in Moerdijk”.
  2. In te stemmen met de aanpak van leren en ontwikkelen waarbij raad, college, organisatie en samenleving in gezamenlijkheid stappen zetten om participatie en gebiedsgericht werken verder te brengen.
  3. Het college te verzoeken op basis van de kaders en de gekozen aanpak de uitvoering op te pakken met een concreet actieplan en de raad periodiek te informeren over en te betrekken bij de nadere uitwerking.

  Sinds het begin van deze collegeperiode hebben raad, college en organisatie, soms met wisselende snelheden, gewerkt aan onderwerpen als participatie en gebiedsgericht werken maar ook aan democratische vernieuwing, dienstverlening en de ontwikkelopgave ten aanzien van de omgevingswet. Het afgelopen jaar is actief geïnvesteerd in het bij elkaar brengen van de genoemde inhoud en het bij elkaar brengen van raad, college en organisatie. Het resultaat van dit proces is een kaderstellend document ten aanzien van de doorontwikkeling van participatie en gebiedsgericht werken in Moerdijk en de wijze waarop raad, college, organisatie en samenleving dit met elkaar gaan oppakken.
  Belangrijkste inhoudelijke uitgangspunten: In Moerdijk doen we het samen. Dat is de manier waarop de samenleving tegemoet treden. Daarom is participatie is voor Moerdijk geen keuze, maar uitgangspunt. Participatie is geen instrument, maar een mind-set. Participatie is geen doel op zich, maar integraal onderdeel van ons werk omdat de vraagstukken en opgaven van vandaag ons allemaal aangaan. De vorm van participatie is afhankelijk van de aard en de omvang van het vraagstuk. De vorm van participatie bepalen we samen met de betrokkenen.