Aanvraag omgevingsvergunning voor Vlietweg 4a in Standdaarbuiten

Het college besluit:

  1. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen.
  2. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief.
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen. 

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor legalisatie van de vestiging van een kwekerij voor eetbare paddenstoelen op het perceel gelegen aan de Vlietweg 4a in Standdaarbuiten. De betreffende aanvraag ziet ook op uitbreiding van de bedrijfswoning, het maken van een uitweg en het vervangen van dakplaten van de bestaande bedrijfsloods. De beoogde kwekerij op het perceel aan de Vlietweg 4a zal zich toeleggen op de kleinschalige teelt van oesterzwammen en shiitake. De bestaande bebouwing op het perceel leent zich goed voor de kleinere teelten van paddenstoelen. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan “Buitengebied Moerdijk”, onder meer omdat een intensieve kwekerij op deze locatie niet is toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het initiatief op deze locatie ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.