Evaluatie nota verbonden partijen

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen om:
    1. De doelstellingen voor het opstellen van een voor de gemeenten gelijkluidende ‘nota Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels’ te bevestigen;
    2. De werkingsduur van de ‘nota Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels’ te verlengen tot een jaar nadat de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de Staatscourant is gepubliceerd en voor de actualisering van deze nota de kaders te hanteren zoals vastgelegd in dit voorstel;
    3. Op basis van de in dit voorstel opgenomen uitgangspunten het gesprek te voeren over de stappen die in afwachting een te actualiseren Nota Verbonden Partijen nu al gezet kunnen worden om de politiek-bestuurlijke betrokkenheid op de verbonden partijen te vergroten door te bezien in hoeverre de raden meer zicht en invloed kunnen hebben op de doelstelling en prestaties van de verbonden partijen.
  2. De raadsmemo Ontwikkelingen verbonden partijen vast te stellen en als bijlage bij het raadsvoorstel Evaluatie nota verbonden partijen aan de raad tot te zenden.

In 2021 is de nota verbonden partijen geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt naar voren dat de nota prima volstaat. In afwachting van de aanpassingen van de Wet gemeenschappelijke rege-lingen wordt voorgesteld de Nota verbonden partijen te blijven hanteren. Wel komt vanuit de evaluatie naar voren dat het gewenst is om (in regionaalverband)  als raad na te denken over de wijze waarop op korte termijn de politiek-bestuurlijke betrokkenheid op de verbonden partijen te vergroten verbeterd kan worden. Ten slotte vraag het college de raad om kennis te nemen van de raadsmemo ontwikkelingen verbonden partijen, waarin het collega alvast een paas mogelijkheden benoemt om lokaal de verbondenheid met de gemeenschappelijke regelingen te versterken.