Kaders voor participatie 2.0 en gebiedsgericht werken 2.0 in Moerdijk

Het college besluit:

De raad voor te stellen:

  1. In te stemmen met de kaders die ten aanzien van participatie en gebiedsgericht werken worden gesteld in de notitie “Kaders voor participatie 2.0 en gebiedsgericht werken 2.0 in Moerdijk”.
  2. In te stemmen met de aanpak van leren en ontwikkelen waarbij raad, college, organisatie en samenleving in gezamenlijkheid stappen zetten om participatie en gebiedsgericht werken verder te brengen.
  3. Het college te verzoeken op basis van de kaders en de gekozen aanpak de uitvoering op te pakken met een concreet actieplan en de raad periodiek te informeren over en te betrekken bij de nadere uitwerking.

Sinds het begin van deze collegeperiode hebben raad, college en organisatie, soms met wisselende snelheden, gewerkt aan onderwerpen als participatie en gebiedsgericht werken maar ook aan democratische vernieuwing, dienstverlening en de ontwikkelopgave ten aanzien van de omgevingswet. Het afgelopen jaar is actief geïnvesteerd in het bij elkaar brengen van de genoemde inhoud en het bij elkaar brengen van raad, college en organisatie. Het resultaat van dit proces is een kaderstellend document ten aanzien van de doorontwikkeling van participatie en gebiedsgericht werken in Moerdijk en de wijze waarop raad, college, organisatie en samenleving dit met elkaar gaan oppakken.
Belangrijkste inhoudelijke uitgangspunten: In Moerdijk doen we het samen. Dat is de manier waarop de samenleving tegemoet treden. Daarom is participatie is voor Moerdijk geen keuze, maar uitgangspunt. Participatie is geen instrument, maar een mind-set. Participatie is geen doel op zich, maar integraal onderdeel van ons werk omdat de vraagstukken en opgaven van vandaag ons allemaal aangaan. De vorm van participatie is afhankelijk van de aard en de omvang van het vraagstuk. De vorm van participatie bepalen we samen met de betrokkenen.