Raadsvoorstel voorkeursscenario toekomst Complex de Niervaert

Het college besluit:

De gemeenteraad te vragen om:

  1. Kennis te nemen van het rapport van Verbaell (bijlage 1) waarin de mogelijkheden voor de toekomst van Complex de Niervaert worden geschetst;
  2. In te stemmen met het voorkeursscenario van het college voor de toekomst van complex de Niervaert;
  3. Het college van B&W te verzoeken het voorkeursscenario verder uit te werken en medio 2022 een definitief voorstel, inclusief kredietaanvraag, ter besluitvorming voor te leggen;
  4. Voor de uitwerking van het voorkeursscenario en voorbereiding op de besluitvorming een budget beschikbaar te stellen van € 100.000;
  5. Deze beschikbaar gestelde middelen te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

Complex de Niervaert in Klundert is aan vervanging toe en de belangrijkste gebreken zijn in het onderzoeksrapport van Verbaell beschreven. Met tijdelijke maatregelen wordt de accommodatie nog 5 jaar in gebruik gehouden. Langere openstelling vraagt vergaande investeringen dus is het economischer om voor nieuwbouw of totale renovatie te kiezen. In het rapport van Verbaell worden verschillende scenario’s geschetst voor de toekomst van Complex de Niervaert. De meest kansrijke scenario’s zijn nieuwbouw, renovatie of sluiting van het zwembad. De gemeen-teraad heeft zich uitgesproken voor het voorkeursscenario nieuwbouw van het complex op de huidige locatie. De gemeenteraad heeft het college van B&W verzocht om dit voorkeursscenario verder uit te werken en medio 2022 met een definitief voorstel met kredietaanvraag ter besluit¬vorming voor te leggen. De gemeenteraad heeft voor de uitwerking van het voorkeursscenario en voorbereiding op de besluitvorming een budget van in totaal € 100.000 beschikbaar gesteld.