2 november 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 2 november 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 02 november 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 2 november 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 2 november 2021

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Gladheidsbestrijdingsplan 2021-2022

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het gladheidbestrijdingsplan 2021-2022
 2. In te stemmen met het uitvoeren met de volgende aanbevelingen uit de Evaluatie Gladheidsbestrijding 2020-2021
  1. Een waakvlamovereenkomst aan te gaan met twee of meer lokale ondernemers;
  2. Samen met betrokken partijen verder uitwerken van inwonersparticipatie bij gladheids-bestrijding.
  3. Een mogelijke overschrijding als gevolg van het uitvoeren van de aanbevelingen uit de evaluatie van € 11.500 voor het seizoen 2021-2022 te verantwoorden in de berap. En
   € 2000 structurele kosten voor een waakvlamovereenkomst te verwerken in de begroting van 2023 en verder.

Het college heeft ingestemd met het gladheidsbestrijdingsplan 2021-2022 en neemt daarbij een aantal adviezen over om beter en sneller te kunnen handelen bij extreme weersomstandig-heden. Het college publiceert het gladheidsbestrijdingsplan op de gebruikelijke wijze op de website. Daarnaast zal participatie met inwoners en instanties vanaf het gladheidsseizoen 2022-2023 geïmplementeerd worden.

IT middelen en ondersteuning gemeenteraad Moerdijk

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van apparatuur, software, opleiding en onder-steuning tijdens kantoortijden ten behoeve van digitaal werken en vergaderen voor alle raadsleden en burgerraadsleden in de nieuwe gemeenteraad van Moerdijk.
 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 45.000 voor de aanschaf van 45 laptops met toebehoren.
 3. De jaarlijkse kapitaallasten van € 11.925 vermeerderd met de bijkomende kosten van
  € 9.765 voor licenties en gebruikersbeheer- en ondersteuning (structureel), € 3.510 voor installatie en uitgifte (eenmalig) en € 2.000 voor opleiding en training (eenmalig) te dekken uit de specifiek hiervoor gereserveerde middelen in de stelpost “Nieuw beleid”.

Als na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd wordt, dient deze gebruik te kunnen maken van eigentijdse IT hulpmiddelen. Doel is om zowel fysiek vergaderen als digitaal vergaderen betrouwbaar, prettig en veilig te kunnen ondersteunen. Met een werkgroep van de gemeenteraad is gekeken wat hiervoor nodig is aan apparatuur, soft-ware, ondersteuning en opleiding. Om de gemeenteraad in haar taak goed te kunnen faciliteren, wordt informatie en informatie-uitwisseling steeds belangrijker. Informatie die uitgewisseld wordt binnen een fractie, moet binnen de fractie blijven en is dan voor anderen niet te zien. En zaken die de raad gezamenlijk vertrouwelijk wil behandelen, mag niet onbedoeld openbaar worden. Informatieveiligheid speelt daar een grote rol bij. Om dit niet alleen veilig maar ook gebruiks-vriendelijk te organiseren is een enquête uitgezet om de behoefte binnen de gemeenteraad op te halen. Op basis van de resultaten wordt aan de raad voorgesteld om de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor de aanschaf van Windows laptops (investering van € 45.000) en de jaarlijkse kosten voor Microsoft licenties, trainingen en ondersteuning tijdens kantoortijden.

Raadsbesluiten Omgevingswet Processen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de oplegnotitie Raadsbesluiten Omgevingswet Processen
 2. De raad voor te stellen om een besluit te nemen over:
  1. Adviesrecht raad Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
  2. Verplichte participatie Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
  3. Verordening adviescommissie Omgevingskwaliteit Moerdijk
  4. Delegatiebesluit Omgevingsplan

Om de doelen van de Omgevingswet te kunnen realiseren, deze wet op een goede manier te kunnen uitvoeren én initiatieven te faciliteren zijn voorafgaand aan de inwerkingtreding kader-stellende besluiten nodig om de gemeentelijke processen in te richten. De gedachte van de Omgevingswet is dat de gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen en het college verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Dit vanuit het doel om te komen tot snellere en betere besluitvorming en dienstverlening. Samen met het betrekken van de omgeving door middel van participatie of omgevingsdialoog verandert de positie van de overheid en de rollen van de raad en het college. Uitganspunt is een technische omzetting van de huidige situatie. Deze besluiten bieden de (nieuwe) raad overigens wel de kans om deze onderwerpen te agenderen voor de komende collegeperiode en de (adaptieve) transitiefase.

Papierinzameling

Het college besluit:

 1. In te stemmen met een afbouwregeling voor de verenigingen en scholen om de inkomsten van de papierinzameling voor de komende drie jaar (deels) te compenseren.
 2. De kosten voor het jaar 2022 van € 26.000 te melden in de 1e BeRap, de kosten voor 2023 van € 15.600 en de kosten voor 2024 van € 10.400 op te nemen in de begroting van 2023 en 2024.
 3. Tegelijkertijd een verkenning te starten naar alternatieven.
 4. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Vrijwilligers van een aantal verenigingen en scholen in de gemeente Moerdijk zamelen al een ruime tijd papier in. Van de opbrengsten worden activiteiten, huur en bijvoorbeeld instrumenten voor de verenigingen en scholen bekostigd. Aan het huidige contract met de papierinzamelaar komt dit jaar een einde. Per 2022 gaat de Afvalservice Breda de papierinzameling verzorgen, zoals eerder in de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken. Er wordt niet meer gewerkt met vrijwilligers waardoor de opbrengsten voor de diverse verenigingen en scholen weg zullen vallen. Om hen de komende drie jaar financieel tegemoet te komen, wordt een afbouwregeling voorgesteld. We onderzoeken tegelijkertijd enkele alternatieven, waarvan de uitkomst nu nog onzeker is.

Centrumvisie Fijnaart

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om de centrumvisie Fijnaart vast te stellen.

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente Moerdijk gaat investeren in de vitale centra. De doelstelling van het programma vitale centra is dat Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad een bereikbaar en compact winkelhart hebben dat uitnodigt als ontmoetingsplaats, met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, cultureel – maatschappelijke – en recreatieve functies en evenementen. Fijnaart is benoemd als één van de vitale centra en heeft een belangrijke verzorgingsfunctie voor het westelijke deel van de gemeente Moerdijk. De vitaliteit van het centrum in Fijnaart staat al enkele jaren onder druk. Samen met het dorp is het afgelopen jaar gewerkt aan de centrum-visie die nu voorligt. Fijnaart heeft behoefte aan een levendig centrum met een ontmoetingsplek, waarin ruimte is voor het verenigingsleven, evenementen, horeca, historie, (dag)winkels, wonen en maatschappelijke voorzieningen. In de centrumvisie zijn de ruimtelijke ambities gepresenteerd met verschillende scenario’s, voor zowel de korte – als lange termijn. Met de centrumvisie wordt een stip aan de horizon gezet, zodat de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden samen met de gemeente het centrum van Fijnaart een nieuw elan geven. De gemeenteraad kan tijdens haar vergadering van 16 december 2021 een besluit nemen over het vaststellen van de centrumvisie Fijnaart.

Verordening huisvesting arbeidsmigranten

Het college besluit:
De raad voor te stellen om de “verordening huisvesting arbeidsmigranten” vast te stellen.

In de Integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020 is geconcludeerd dat Moerdijk een flinke opgave heeft in de huisvesting van arbeidsmigranten. In deze integrale aanpak is vastgelegd dat de gemeente voorwaarden zal gaan opstellen voor de realisatie, exploitatie en het beheer van huisvesting van arbeidsmigranten. Ook is vastgesteld dat voor de exploitatie van de huisvesting een vergunning verplicht gesteld zal worden.
De raad wordt geadviseerd de “verordening huisvesting arbeidsmigranten” vast te stellen. Door deze verordening wordt de huisvesting van arbeidsmigranten vergunningplichtig. Op basis van deze verordening kan het college de uitvoeringsregeling uitwerken met daarin de procedure (tender) en de kwalitatieve eisen waaraan een initiatief voor de huisvesting van arbeidsmigranten moet voldoen.

P184. Herontwikkeling tankstations Zevenbergen, vaststelling startdocument en intentieovereenkomst

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen het startdocument voor project 184. Herontwikkeling tankstations Zevenbergen vast te stellen;
 2. In te stemmen met het aangaan van de intentieovereenkomst voor dit project, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van het onder 1. genoemde startdocument.

De gemeenteraad wordt voorgesteld met het startdocument de gemeentelijke kaders vast te stellen waarbinnen door drie tankstations uit de kern van Zevenbergen gezamenlijk gezocht kan worden naar één of eventueel twee nieuwe locaties voor een zogenaamde MobilityHUB. Het primaire zoekgebied voor deze MobilityHUB ligt langs de N285 op het gedeelte tussen de Rijks-weg 17 en de Oostrand. Het secundaire zoekgebied ligt rond stationsgebied Lage Zwaluwe. Een MobilityHUB faciliteert in de transitie naar schonere vervoersmiddelen. Het gebouw huis-vest multimodale mobiliteit, schonere energievoorziening, een variatie aan ondersteunende diensten en vormt tegelijkertijd het schakelpunt voor diverse (duurzame) vervoersmiddelen die met 1 app te regelen zijn, zogenaamde Mobility as a service (MAAS).
Deze verplaatsing biedt mogelijkheden voor herontwikkeling van de huidige binnenstedelijke deellocaties. Het om de locaties Oranjelaan 20-22, De Meeren 245 en Prins Hendrikstraat 17, allen te Zevenbergen.
Na vaststelling van de kaders start de volgende fase van het project, het onderzoek naar de haalbaarheid. De initiatiefnemers moeten aantonen dat de verplaatsing ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar is. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt vervolgens aan de gemeente-raad ter besluitvorming voorgelegd, naar alle waarschijnlijkheid begin 2023. Voor de initiatief-fase wordt de samenwerking tussen de drie tankstationhouders en de gemeente vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Essentaksterfte in gemeente Moerdijk

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de notitie ‘Essentaksterfte in gemeente Moerdijk’, scenario 2;
 2. De raad voor te stellen in te stemmen met scenario 2 van de notitie Essentaksterfte in gemeente Moerdijk, en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

De Essentaksterfte heeft een groot deel van de aanwezige essen in Nederland en zo ook in de gemeente Moerdijk aangetast. Het is een schimmelziekte waar helaas nog geen remedie tegen is en waardoor het overgrote deel van de essen zal verdwijnen. De gemeente Moerdijk telt in haar eigen beheer op dit moment 7.562 essen. Zij vormen 30% van het totaal aantal bomen in beheer bij de gemeente Moerdijk. Het verdwijnen van de essen heeft een zeer grote invloed op de groenstructuur in de kernen van Moerdijk en in het omliggende landschap. De doelstelling van het onderliggende is om op een zo doelmatige en efficiënte wijze om te gaan met de aanpassingen die gemaakt moeten worden in het bomenareaal. Dit om de impact van deze schimmel aantasting op ons bomenareaal en daarmee onze leefomgeving zo adequaat mogelijk op te vangen en te vertalen in een kans om te komen tot een robuust en toekomstbestendige groenstructuur. In een drietal scenario’s is een mogelijke aanpak uitgewerkt, te weten, proactief, actief en reactief.

Gewijzigd raadsvoorstel Groenblauwe zone A17, klimaatbos

Het college besluit:
In te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel voor het beschikbaarstellen van een krediet voor de verdere uitwerking van het Klimaatbos A17, met de Ambitievisie groenblauwe mantel haven Moerdijk als inspiratie. Het gevraagde raadsbesluit luidt nu:

 1. In te stemmen met de verdere uitwerking van het Klimaatbos A17, met de Ambitievisie groen-blauwe mantel haven Moerdijk als inspiratie, en hierbij in elk geval te betrekken:
  ▪ de grondeigenaren;
  ▪ ZLTO;
  ▪ overige belanghebbenden.
 2. Een budget hiervoor beschikbaar te stellen van € 80.000. Hiervan wordt € 60.000 gedekt door bijdragen van deelnemende partners, de overige € 20.000 kan worden gedekt uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

Bij de behandeling in de commissie FI op 12 oktober jl. bleek dat er onduidelijkheid bestond over de strekking en bedoeling van het originele raadsvoorstel Groenblauwe zone A17, klimaatbos. Grondeigenaren en de ZLTO spraken in omdat men niet betrokken was bij de opstelling van de Ambitievisie groenblauwe mantel en men had de vrees dat de ambitievisie rechtstreeks gevolgen had voor hun eigendommen of bedrijfsvoering. Het originele raadsvoorstel is daarop teruggetrokken en er heeft vervolgens een constructief aanvullend overleg met de ZLTO plaatsgevonden waarin de doelstelling van de ambitievisie en het waarom zij nog niet betrokken waren zijn toegelicht. De in dit overleg gemaakte afspraken zijn schriftelijk vastgelegd en hebben geleid tot een verduidelijkt raadsvoorstel en gewijzigd raadsbesluit.
De verduidelijkingen betreffen toevoegingen gericht op het nadrukkelijker vastleggen van de gemaakte afspraken met de ZLTO, vooral gericht op het betrekken van de omgeving: grond-eigenaren, ZLTO en overige belanghebbende bij de uitwerking van het Klimaatbos A17, maar ook van alle toekomstige projecten geïnspireerd op de Ambitievisie groenblauwe mantel.

Benoeming leden en plaatsvervangende leden hoofdstembureau

Het college besluit:

 1. De volgende personen te benoemen als lid en plaatsvervangend lid van het hoofdstem-bureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Moerdijk voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025:
  als lid, tevens plv voorzitter: de heer H. Slagboom
  als lid: de heer F.J.A.M. Voermans
  als lid: mevrouw C.J.D. van de Noort-Wagemakers
  als lid: mevrouw I.M. Erkens
  als plaatsvervangend lid: mevrouw J.A.W. Veeke-Sitters
  als plaatsvervangend lid: mevrouw A.D. van Hoof
  als plaatsvervangend lid: de heer S.A.M. Remijn
 2. Betrokkenen in kennis stellen via een brief

De benoemingsperiode van de leden van het hoofdstembureau loopt af op 31 december 2021.
In de Kieswet is geregeld dat de leden van het hoofdstembureau steeds voor vier kalenderjaren worden benoemd. Uit het gebruik van het woord “kalenderjaar” vloeit voort dat de benoeming in moet gaan op 1 januari en afloopt op 31 december. Vandaar het voorstel de hoofdstembureau-leden te benoemen voor een nieuwe periode van vier kalenderjaren, namelijk van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening

Het college besluit:
De raad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in te trekken en een nieuwe vast te stellen.

In de APV worden diverse onderwerpen geregeld op het gebied van openbare orde, bescher-ming van het milieu en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Dit alles voor zover dit nog niet geregeld is in andere (hogere) regelgeving. Juist het feit dat het nog niet elders geregeld is, maakt het vaststellen van de APV met deze regels noodzakelijk. Periodiek wordt de APV tegen het licht gehouden en wordt bekeken of aanpassingen noodzakelijk zijn als gevolg van jurisprudentie, wetswijzigingen, gewijzigde inzichten of ervaringen in de praktijk. De APV van de gemeente Moerdijk is gebaseerd op het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG kijkt ook periodiek of aanpassing van dit model noodzakelijk is. De door de VNG voorgestelde wijzigingen worden door ons meestal gevolgd. Tevens zijn er met gemeenten en politie in de regio afspraken gemaakt over afstemming van de APV. Ook de in dit regio-verband naar voren gebrachte wijzigingen zijn grotendeels overgenomen in deze APV. Belangrijke wijzigingen in deze APV zijn o.a. het toevoegen van een lachgasverbod en een verbod op uitingen van verboden organisaties. Daarnaast is een verbod op magneetvissen toegevoegd en is een verplichting opgenomen om opruimmiddelen voor hondenpoep bij zich te hebben.

Uitgangspunten vervolg Scan Mens en Maatschappij

Het college besluit:
De raad voor te stellen:
In te stemmen met zeven uitgangspunten als basis voor het vervolg van de taakstelling Mens en Maatschappij en als basis voor de op stellen visie op het sociaal- maatschappelijk domein:
1. Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid:
2. Normaliseren
3. Reablement
4. Normeren
5. Verdieping op de (afwijkende) cijfers
6. Investeren in preventie
7. Investeren in de samenwerking met de maatschappelijke partners om dezelfde koers te voeren

In de totale Moerdijkse begroting van ongeveer 115 miljoen euro is 34 miljoen euro gereser-veerd voor het sociaal-maatschappelijk domein. Dat gaat bijvoorbeeld naar Wmo-ondersteu-ning, jeugdzorg, uitkeringsgerechtigden en vrijwilligersorganisaties. Maar ook naar investeringen in hulp bij geldzorgen, gezondheid, sport en cultuur. De gemeenteraad heeft eerder opdracht gegeven om tot en met 2024 in totaal 1,7 miljoen euro te bezuinigen. Dit op basis van onderbouwde keuzes, met als uiteindelijk doel ervoor te zorgen dat de beste ondersteuning beschikbaar blijft voor jongeren en ouderen die dat écht nodig hebben.
In 2021 is het eerste deel van de 1,7 miljoen euro (200.000 euro) gevonden, door gerichtere sturing op lichte hulp waar mogelijk binnen jeugdhulp. Voor 2022 zijn maatregelen voorgesteld die in totaal 400.000 euro moeten opleveren. Het betreft maatregelen op het gebied van bedrijfsvoering, meer doorverwijzen naar de juiste wet en anders werken, gericht op eigen kracht. Voor 2023 en 2024 zijn ingrijpendere keuzes nodig om de resterende 1,1 miljoen euro te kunnen vinden. Die keuzes gaat Moerdijk maken aan de hand van een uitgebreide verzameling data en onderzoeksresultaten, beschreven in de Scan Mens en Maatschappij.

De gemeenteraad heeft een zevental uitgangspunten geformuleerd die bij het maken van de keuzes worden gehanteerd:
Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid; normaliseren; reablement; normeren; verdieping op de (afwijkende) cijfers; investeren in preventie; investeren in de samenwerking met maat-schappelijke partners om dezelfde koers te varen.

Regiovisie Jeugdhulpregio West-Brabant West 2022-2025

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
1. De regiovisie Jeugdhulpregio WBW 2022-2025 vast te stellen;
2. De lokale paragraaf voor Moerdijk vast te stellen.


De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp op grond van de Jeugdwet die van kracht is vanaf 2015. Met de regiovisie bieden we een strategisch beleidskader voor de komende jaren (2022-2025). Deze dient als leidraad voor alle acties die worden ondernomen om de zorg voor jeugd in West-Brabant West (WBW) verder te optimaliseren en de kwaliteit te borgen. De regiovisie wordt in de komende vier jaar uitgewerkt in verschillende ontwikkeldocumenten. Deze ontwikkeldocumenten worden door de colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld en zo nodig ter kennisname gedeeld met de gemeenteraden.

Woonvisie gemeente Moerdijk

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen om de Woonvisie gemeente Moerdijk vast te stellen waarin de volgende doelstellingen zijn benoemd om bij te dragen aan de ambitie om voor zowel de huidige als nieuwe inwoners een aantrekkelijke gemeente te zijn om in te wonen:
  1. In de gemeente Moerdijk zijn voldoende woningen om in de kwantitatieve woningbehoefte te kunnen voorzien.
   • In alle kernen is sprake van een evenwichtige woningvoorraad die aansluit op de demografische ontwikkelingen.
  2. Het aanbod aan woningen en woonmilieus in de gemeente Moerdijk sluit aan op de kwalitatieve woningbehoefte.
   • Er is sprake van een aantrekkelijke menging van de verschillende groepen woonconsumenten, woningen en woonmilieus in de kernen.
   • De woningen en woonomgevingen in de gemeente Moerdijk zijn duurzaam en klimaatadaptief
   • De woningen en woonomgevingen in de gemeente Moerdijk zijn levensloopbestendig
   • De woningen en woonomgevingen in de gemeente Moerdijk zijn veilig
  3. De woningen in de gemeente Moerdijk zijn betaalbaar.
 2. De raad voor te stellen om met ingang van 2024 periodiek budget beschikbaar te stellen voor vierjaarlijks woononderzoek (zoals een woningbehoefteonderzoek en / of een schaarste-onderzoek).

Het hebben van een dak boven het hoofd is één van de basisbehoeften van de mens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderwerp altijd op veel belangstelling mag rekenen. Het is belangrijk dat mensen in een passende woning en in een prettige en veilige woonomgeving kunnen wonen. Met het woonbeleid proberen we hier een bijdrage aan te leveren.
Het woonbeleid van de gemeente Moerdijk is opgenomen in de Paraplunota Maatschappij 2014-2030, die in juni 2014 is vastgesteld. In de Meerjarenbegroting 2021-2024; een krachtige, ondernemende partner. Dat zijn wij! is nog een aantal aanvullende woonthema’s opgenomen. De ontwikkelingen op de woningmarkt en de aanpassing van de Woningwet vragen om actualisering van dit woonbeleid. Dit doen wij in drie stappen:

 • Woonvisie
 • Woonprogramma
 • Woonplan

De Woonvisie geeft voor de lange termijn op gemeenteniveau op hoofdlijnen onze ambitie en onze doelstellingen op het gebied van wonen aan. De Woonvisie is grotendeels een bestendi-ging van de lijn die eerder is ingezet met onder andere de Strategische Visie Moerdijk 2030, de Structuurvisie Moerdijk 2030 en de Paraplunota Maatschappij 2014-2030. Wel zijn er wat accentverschuivingen en is een paar nieuwe onderwerpen toegevoegd. In het Woonprogramma wordt op basis van de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose, het woning-behoefteonderzoek en ontwikkelingen op de woningmarkt weergegeven wat op de middellange termijn nodig is om op kernniveau invulling te geven aan onze ambities en doelstellingen uit de Woonvisie. Met het Woonplan stelt het college jaarlijks vast met welke projecten in dat jaar uitvoering gegeven wordt aan het woonprogramma. Het hoeft daarbij niet per definitie om woningbouwprojecten te gaan. Hierbij valt ook te denken aan de actualisatie van een bepaalde regeling of een communicatietraject over een bepaald onderwerp richting inwoners.

Ingediende zienswijze tegen ontwerp-omgevingsvergunning Suikerentrepot Veerstraat Standdaarbuiten

Het college besluit:
Met inachtneming van de ingediende zienswijze de omgevingsvergunning voor het realiseren van 44 appartementen met parkeervoorzieningen en bergingen in het Suikerentrepot gelegen aan de Veerstraat 20, Standdaarbuiten en tevens het wijzigen van het gebruik van de bij het Suikerentrepot behorende bedrijfswoningen in twee burgerwoningen gelegen aan de Veerstraat 16 en 18, Standdaarbuiten te verlenen.

Vanaf 29 juli tot 8 september 2021heeft het ontwerpbesluit om medewerking te verlenen voor het realiseren van 44 appartementen met parkeervoorzieningen en bergingen in het Suiker-entrepot gelegen aan de Veerstraat 20, Standdaarbuiten en tevens het wijzigen van het gebruik van de bij het Suikerentrepot behorende bedrijfswoningen in twee burgerwoningen gelegen aan de Veerstraat 16 en 18, Standdaarbuiten, ter inzage gelegen. Voor deze aanvraag is een uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd, omdat de aangevraagde activiteit een activiteit “monumenten” betreft. Uit de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat er medewerking kan worden verleend. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hiervoor is door een omwonende een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft onder meer betrekking op diverse aspecten rondom aantasting van het woongenot. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om de omgevingsvergunning aan te passen