Ontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen”

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverleg-reacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 2 april 2021;
  2. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen” (NL.IMRO.1709.BPBGElisabethweg3-BP30);
  3. Het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
  5. Het ontwerp wijzigingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

Het voorontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen” heeft in de periode 7 januari tot en met 17 februari 2021 ter inzage gelegen. In die periode van terinzagelegging zijn er geen inspraakreacties op het plan ingediend. Er zijn wel enkele vooroverleg reacties ingediend echter hebben deze niet geleid tot wijziging van het plan. Deze reacties zijn in de Nota van Inspraak en Vooroverleg verwerkt. Het college heeft op 20 april 2021 het ontwerp wijzigingsplan “Elisabeth-weg 3 te Heijningen” en de Nota van Inspraak en Vooroverleg vastgesteld en zal deze vanaf 29 april 2021 gedurende 6 weken ter inzage leggen. Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming op de locatie Elisabethweg 3 te Heijningen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en van ‘Agrarisch’ naar ‘Tuin’. Het wijzigingsplan stelt regels voor deze ontwikkeling op, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan. De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar ziens-wijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, de Staatscourant en de gemeentelijke website. Het wijzigingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.