P171. Kredietaanvraag Vlonders Klundert

Het college besluit:

De raad voor te stellen akkoord te gaan met het vernieuwen van de vlonders aan de Bottekreek in het centrum van Klundert vooruitlopend op de integrale aanpak van het kernwinkelgebied en hiertoe, op basis van voorliggende offerte, krediet beschikbaar te stellen.

De ambitie is om de aantrekkelijkheid van het centrum van Klundert op korte termijn te ver­beteren door aan de slag te gaan met de herinrichting van het kernwinkelgebied. De levendig­heid in het centrum van Klundert is in de loop der tijd verminderd. Door deze ontwikkeling is er vanuit bewoners, ondernemers en gebruikers verzocht om een impuls te geven in het centrum. Hiertoe is in 2015, in opdracht van de gemeente, de Centrumvisie Klundert opgesteld. Er ligt nu een kans om het verblijfsklimaat te verbeteren door te investeren in de openbare ruimte binnen het zogenoemde kernwinkelgebied. Het kernwinkelgebied bestaat uit de Voorstraat, de Molen­straat, de Westerstraat en uit de centrale parkeervoorziening aan de Zevenbergschen Poort. Samen met de werkgroep Centrumontwikkeling, als onderdeel van de stadstafel Klundert, is een concept herinrichtingsvoorstel opgesteld. De vervolgstap in het concretiseren van de visie tot definitief ontwerp. Onderdeel van de herinrichtingsopgave is de aanpak van de vlonders welke momenteel in zeer slechte staat zijn. Vanwege de urgentie wordt voorgesteld dit onder­deel als eerste op te pakken. De gemeenteraad wordt gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor het vernieuwen van de vlonders. In nader overleg met onder andere de gebruikers zal bepaald worden wanneer de werkzaamheden plaats gaan vinden. Rekening wordt gehouden met het (eventuele) terrassen-seizoen en de evenementen. Het herinrichten van het verdere centrumgebied vindt begin 2022 plaats, de periode waarin ondernemers het minste overlast ervaren van de werkzaamheden.