Startdocument Omgevingsvisie Moerdijk

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Startdocument Omgevingsvisie Moerdijk;
  2. Het Startdocument ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
  3. De raad voor te stellen:
    1. een krediet beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 200.000,- voor het opstellen van de Omgevingsvisie;
    2. De binnen de stelpost nieuw beleid opgenomen middelen in de jaren 2021 en 2022 (totaal € 200.000), toe te voegen aan de ‘bestemmingsreserve meerjarige uitgaven van incidentele aard’;
    3. De jaarlijkse uitgaven op het krediet te dekken door inzet van de afgezonderde middelen in de ‘bestemmingsreserve meerjarige uitgaven van incidentele aard’.
  4. Na vaststelling van het Startdocument door de gemeenteraad, het aanbestedingstraject op te starten.

Op basis van de Omgevingswet is de gemeenteraad verplicht om een grondgebied dekkende, integrale Omgevingsvisie vast te stellen, waarin de strategische lange termijn doelstellingen voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van de (fysieke) leefomgeving zijn vastgelegd. Het gaat dus om het toekomstbeeld van de leefomgeving. Bij het formuleren daarvan is participatie van de samenleving een wettelijke randvoorwaarde. De Omgevingswet heeft op een aantal onderdelen al uitgangspunten voorgeschreven, waaraan de Omgevingsvisie moet voldoen. Om een specifiek op gemeente Moerdijk toegespitste Omgevingsvisie te kunnen maken, stellen we zelf ook nog nadere voorwaarden aan het proces om te komen tot de Omgevingsvisie en aan de inhoud en de vorm van de op te stellen Omgevingsvisie.