Wegbeheer Moerdijk 2021-2025

De raad voor te stellen:

 1. De notitie wegbeheer 2021-2025 vast te stellen met de daarbij behorende financiële middelen.
 2. In te stemmen met scenario 2, waarbij met behulp van functioneel beheer, risico gestuurd onderhoud de onderhoudsachterstand gefaseerd wordt ingelopen.
 3. Ten behoeve van het uitvoeren van scenario 2, een voorziening achterstallig onderhoud wegen in te stellen, hier een bedrag van € 6.900.000,- aan te doteren en dit te dekken vanuit de algemene reserve:
 4. Ten behoeve van het uitvoeren van scenario 2 de volgende kredieten en budgetten beschikbaar te stellen:
  1. Het jaarlijks budget voor klein onderhoud op te hogen met € 73.000,- in 2021 en verder;
  2. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening wegen op te hogen met € 600.000,- in 2022 en € 800.000,- vanaf 2023 en verder;
  3. Het totaal beschikbaar gestelde krediet voor wegen vanaf 2021 op te hogen met €1.725.000,- en de kredieten voor 2022 en verder jaarlijks mee te nemen in het schema van de vervangingsinvesteringen;
  4. Het personeelsbudget voor team Openbare ruimte op te hogen met € 37.500,- in 2021 en €75.000,- in 2022 en verder;
 5. De totale lasten voor 2021 te dekken uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant wat hiervoor gereserveerd staat vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2021. De lasten van 2022 en verder deels ten laste te brengen van de specifiek hiervoor gereserveerde middelen in de stelpost nieuw beleid en het hogere deel aan lasten voor de jaren 2022 en verder te verwerken in een sluitende meerjarenbegroting.

Bij het gebruik van de openbare ruimte hoort een bepaalde inrichting en een passend kwali­teitsniveau. Ook bij een verminderde mobiliteit is het van belang om de openbare ruimte geschikt te maken en te behouden. Een veilige, prettige en comfortabele openbare ruimte maakt een inclusieve openbare ruimte. En dat is van groot belang voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers.

Helaas is de openbare ruimte in kwaliteit achteruitgegaan. Op 8 oktober 2020 is de gemeente-raad geïnformeerd over de huidige onderhoudstoestand van de kapitaalgoederen. De kwaliteit van de wegen is de afgelopen 10 jaar in die mate achteruitgegaan, dat deze niet langer voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit. Erger nog, op veel plaatsen is er een achterstand in het onderhoud en een dusdanige lage kwaliteit ontstaan dat het onveilig kan worden voor het regulier gebruik. We hebben een onderhoudsachterstand die herstelt moet worden. Niet alleen omdat wij dat noodzakelijk vinden, maar ook omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. De gemeente heeft 3.432.000 m² aan verhard areaal, 650.000 m² (20%) hiervan heeft een zeer slechte kwaliteit. Om deze verhardingen weer op een minimaal kwaliteitsniveau te krijgen (veilig), dient een aanpassing plaats te vinden in de wijze waarop het wegbeheer nu wordt uitgevoerd. De komende jaren gaan we daarom een flinke inhaalslag maken in het onderhoud. Aan de hand van 4 scenario’s hebben we verschillende mogelijkheden uitgewerkt om hiermee om te gaan. Het voorkeursscenario is scenario 2, waarbij met behulp van functioneel beheer en risico gestuurd onderhoud de onderhoudsachterstand gefaseerd wordt ingelopen.