20 juli 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 20 juli 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 20 juli 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 13 juli 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 13 juli 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

 3. Huurvoorwaarden gemeentelijke binnensportaccommodaties

  Het college besluit:
  De nieuwe huurvoorwaarden voor het verhuren van gemeentelijke binnensportaccommodaties vast te stellen.

  Op 29 januari 2015 heeft het college voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties huur-voorwaarden vastgesteld. Deze voorwaarden zijn niet meer actueel en onvolledig om de gemeentelijke binnensportaccommodaties goed te kunnen verhuren. Daarom heeft het college besloten om nieuwe huurvoorwaarden vast te stellen.

 4. Beslissing op bezwaar Technoport B.V.

  Het college besluit:
  Het bezwaarschrift wegens niet voldoen aan de gestelde wettelijke vereisten niet-ontvankelijk te verklaren.

  De Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant legde op 12 januari 2021 namens het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk een lastgeving onder dwangsom op aan Technoport B.V., Middenweg 53 te Moerdijk. Aanleiding voor dit besluit zijn vastgestelde overschrijdingen van de voor het bedrijf geldende lozingsnormen voor fenolen. Tegen dit besluit heeft het bedrijf bezwaar gemaakt.

  Het college van Moerdijk besluit nu het bezwaar tegen de lastgeving niet-ontvankelijk te verklaren. Het bezwaarschrift was niet ondertekend noch was door middel van een uittreksel van de Kamer van Koophandel aangetoond dat bezwaarmaker bevoegd is in rechte op te treden namens Technoport B.V. Deze omissies zijn niet binnen de gestelde termijn opgeheven.

 5. Principeverzoek woningbouw Noordschans 4 te Klundert

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek om woningbouw te ontwikkelen op en aangrenzend aan de locatie Noordschans 4 in Klundert
  2. Positief te reageren op het idee van het realiseren van 10 woningen op de locatie Noordschans 4 Klundert.
  3. Het initiatief te betrekken bij het eerstvolgende afwegingsmoment kansrijke initiatieven in het eerste kwartaal 2022, indien het initiatief als gemeentelijk project moet worden opgepakt

  De eigenaar van Noordschans 4 te Klundert heeft een principeverzoek ingediend om een bedrijfslocatie en aangelegen percelen te mogen wijzigen in een woonbestemming voor 10 woningen. Omdat deze functiewijziging de leefomgeving positief zal beïnvloeden staat de gemeente Moerdijk positief ten opzichte van dit idee. Omdat het initiatief de nodige aanpassingen van gemeentelijk eigendom met zich mee brengt moet het initiatief projectmatig worden opgepakt. Hiervoor is op dit moment geen capaciteit beschikbaar waardoor pas in 2022 wordt bepaald of en wanneer dit initiatief daadwerkelijk kan worden opgepakt.

 6. Selectiebesluit archeologisch onderzoek Haven-Waterfront Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het archeologisch bureauonderzoek Moerdijk Haven- Waterfront, gemeente Moerdijk (Antea Group Archeologie 2021/20);
  2. Het westelijk plangebied vrij te geven van archeologische onderzoek voor bodemversto-ringen tot 7 meter onder maaiveld;
  3. Voor het oostelijk plangebied een vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek en de volgende stap te nemen in de Archeologische Monumenten-zorg.

  Voor de herinrichting van de dorpshaven van dorp Moerdijk is een archeologisch bureauonder-zoek uitgevoerd. In het onderzoek wordt geadviseerd het westelijk plangebied vrij te geven voor bodemverstoringen tot 7 meter onder maaiveld, omdat de kans op archeologische waarden in de grond zeer klein is. Voor het oostelijk plangebied kan het bureauonderzoek nog niet uit-sluitend dat er sprake is van archeologische waarden. Daarom wordt besloten hier een vervolg-onderzoek te laten uitvoeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek.

 7. Overeenkomst voor Beheer en Onderhoud ten behoeve van de overdracht van Haven Zevenbergen met het Waterschap Brabantse Delta

  Het college besluit:
  In te stemmen met het sluiten van een Overeenkomst voor Beheer en Onderhoud met het Waterschap Brabantse Delta.

  De gemeente Moerdijk realiseerde (met financiële steun van het Waterschap Brabantse Delta, het Rijk en Provincies Noord-Brabant en Zeeland) het project Haven Zevenbergen. De water-verbinding tussen de Roode vaart Noord en Zuid is bedoeld om voldoende zoet water in te laten in het Mark-Vliet-systeem. Dit is een taak van het Waterschap. In de verbinding zijn een aantal waterstaatkundige werken opgenomen die op grondgebied van de gemeente liggen. Deze werken worden bediend en onderhouden door het waterschap.

  De overeenkomst voor Beheer en Onderhoud tussen waterschap en gemeente regelt de afspraken tussen het waterschap en de gemeente over bediening, beheer en onderhoud van deze werken en maakt het mogelijk dat het waterschap haar watersysteembeheertaken goed kan uitvoeren. De overeenkomst is een nadere uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK), die ten grondslag ligt aan het project. De overeen-komst is tot stand gekomen na intensieve samenwerking met het waterschap. De uit deze overeenkomst voortkomende kosten zijn weergegeven in bijlage 2 van de overeenkomst.

 8. P120 – LPM - Start administratieve onteigening ten behoeve van Logistiek Park Moerdijk via gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het starten van de administratieve onteigening van de kadastrale percelen Klundert sectie I nummers 267, 275, 325 (gedeeltelijk), 397, 400 (gedeeltelijk) en Zevenbergen sectie O nummers 144, 1724, 1964, 1966 en 1967, ten behoeve van de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk;
  2. Volmacht en mandaat te verlenen aan bureau Gloudemans te ’s-Hertogenbosch om de procedure van de administratieve onteigening namens de gemeente Moerdijk uit te voeren;

  Ten behoeve van de realisatie van het project ‘Logistiek Park Moerdijk’ dienen nog gronden in eigendom te worden verworven. Het ziet ernaar uit dat dat niet in alle gevallen minnelijk zal lukken en dat dus onteigening noodzakelijk blijkt.

  Dit ondanks het feit dat op 5 november 2020 de gemeenteraad van Moerdijk op voorstel van het college van B&W van Moerdijk heeft besloten tot vestiging van de Wet voorkeursrecht gemeenten op de nog niet voor LPM verworven gronden. Onder de Wvg dienen eigenaren bij voorgenomen verkoop van hun gronden deze als eerste aan de gemeente aan te bieden, maar kunnen daartoe niet worden gedwongen. Nu de minnelijke verwerving voor sommige percelen moeizaam loopt, kan onteigening het uiterste middel zijn in de minnelijke verwerving, om de benodigde gronden te kunnen verwerven.