21 december 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 21 december 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 21 december 2021
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 14 december 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Werkprogramma 2022 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Het college besluit:
Het werkprogramma 2022 voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen.
Jaarlijks stelt de gemeente een werkprogramma vast voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het college heeft het werkprogramma voor 2022 vastgesteld. Naast de geraamde budgetten staan in het programma de activiteiten en werkzaamheden vermeld die de omgevingsdienst volgend jaar voor de gemeente uitvoert. Het werkprogramma 2022 maakt een integraal onderdeel uit van het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma VTH 2022 (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Dit uitvoeringsprogramma stelt het college in januari 2022 vast.

Mandateren besluitvorming omtrent functie-indelingen (HR21)

Het college besluit:
Het mandateren van de besluitvorming volgend uit de HR21 Procedureregeling functiebeschrij-ving en -waardering van werkgever (college van B&W) aan bestuurder (gemeentesecretaris) met uitzondering van (art. 4, art. 2.4, art. 5.2), en art. 7 en art. 8 van de procedureregeling als het gaat om een heroverweging van de eigen functie en direct eronder gepositioneerde functies.

De besluitvorming omtrent functie-indelingen (HR21) liggen volgens de HR21 Procedurerege-ling functiebeschrijving en -waardering (versie 2020) bij het college van B&W. Het gaat hier om besluitvorming waar het college inhoudelijk weinig van kan vinden. Er is besloten om per 1-1-2022 de besluitvorming volgend uit de HR21 Procedureregeling te mandateren aan de gemeentesecretaris met enkele uitzonderingen. Reden hiervoor is dat de werkgever vanuit de CAO verplicht is zijn werknemers te belonen naar de werkzaamheden/taken, die zij moeten verrichten gebaseerd op een functiewaarderingssysteem. Gemeente Moerdijk gebruikt hiervoor HR21.De conversietabel van de gemeente Moerdijk bepaalt uiteindelijk het schaalniveau (salaris). Om te komen tot een indelingsbesluit wordt een route afgelegd van actualiseren tot vaststellen van een taakbeschrijving door het management. Daarna vindt toetsing (horizontaal en verticaal) plaats door een gecertificeerd gebruiker (P&O) en een externe functiedeskundige, waarna een indelingsadvies wordt opgemaakt. Het vaststellen door het college van een indeling is daarna nog maar een formaliteit. Er is nu voor gekozen om het vaststellen van een indelings-besluit te mandateren aan de gemeentesecretaris als eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.Hier worden wel een aantal uitzonderingen op gemaakt om een oneigenlijke/ ongewenste dubbelrol te voorkomen, namelijk geen mandaat van werkgever aan bestuurder (gemeentesecretaris) als het gaat om:

 • Art. 4: conversietabel van de Procedureregeling FuWa (=LO-aangelegenheid)
 • Art. 2.4 en Art. 5.2 van de Procedureregeling FuWa, handelend over een organisatie-brede beschrijvingsronde of (ingrijpende) organisatorische veranderingen
 • Art. 7 en 8 van de Procedureregeling FuWa als het gaat om een heroverweging van de eigen functie en direct eronder gepositioneerde functies.

Principeverzoek woningbouw nabij Markweg Standdaarbuiten

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor woningbouw nabij de Markweg in Stand-daarbuiten.
 2. Niet in te stemmen met het principeverzoek voor woningbouw nabij de Markweg in Stand-daarbuiten.
 3. De initiatiefnemer uit te nodigen een principeverzoek in te dienen met maximaal 16 woningen waarvan de helft woningen op grote landelijke kavels en de andere helft woningen in de categorie betaalbaar, waarbij een gedegen onderbouwing is opgenomen om de “inbreiding voor uitbreiding” kwestie te beantwoorden.

De eigenaar van een locatie nabij de Markweg in Standdaarbuiten heeft een initiatief ingediend om deze agrarische locatie om te mogen zetten naar woningbouw. In het stedenbouwkundig ontwerp zijn 88 woningen getekend, heel veel meer dan het aantal woningen waar volgens het woningbehoefte onderzoek in Standdaarbuiten vraag naar is. Daarnaast is het een uitbreidings-locatie terwijl woningen bij voorkeur op een inbreidingslocatie worden gebouwd. Het college van B&W nodigt de initiatiefnemer uit om een verzoek in te dienen met veel minder woningen en met een onderbouwing waarom woningen in de kern bouwen niet mogelijk is.

Papierinzameling

Het college besluit:

 1. Het bedrag voor de afbouwregeling van de papierinzameling aan de verenigingen en scholen aan te passen naar € 35.800 in 2022, voor 2023 naar € 24.000 en €11.800 in 2024. Daarmee komt de compensatie hiermee, verdeeld over drie jaar, € 19.600 hoger uit, op totaal € 71.600;
 2. In te stemmen met de ‘Nadere Regels Compensatie Opbrengsten Papierinzameling’;
 3. Mandaat te verlenen aan medewerkers van Team Openbare Ruimte voor het beslissen op een aanvraag om subsidie op basis van de ‘Nadere Regels Compensatie Opbrengsten Papierinzameling’.

Op 2 november 2021 heeft het college ingestemd met een afbouwregeling voor de verenigingen en scholen die op dit moment nog papier inzamelen. Aan deze inzameling door verenigingen komt namelijk aan het eind van dit jaar. Om de verenigingen en scholen te compenseren heeft het college ingestemd met een afbouwregeling en worden alternatieven onderzocht. Bij het vaststellen van de compensatie is uitgegaan van een verkeerd bedrag. Het bedrag moet op basis van actuele inzichten naar boven worden bijgesteld.

Berekening van de compensatie

Er is in berekening van de compensatie uitgegaan van een verkeerde/verouderde bron, waarbij sprake was van € 18 per ton, terwijl dit een bedrag van € 28 per ton moest zijn op basis van de meest recente uitbetalingen. Dit bedrag van € 28 per ton is geverifieerd bij de verenigingen. Dit betekent dat de verenigingen en scholen op basis van de percentages in het besluit van 2 november 2021, recht hebben op een hogere vergoeding.

Nadere regels

De Nadere Regels Compensatie Opbrengsten Papierinzameling zijn de juridische basis voor het uitbetalen van de afbouwregeling aan de verenigingen en scholen. Er is bij het opstellen van de regeling rekening gehouden dit zo makkelijk mogelijk te maken voor de betreffende verenigingen en scholen. Om de afhandeling zo efficiënt mogelijk te laten verkopen word voorgesteld de beslissing op de subsidieaanvraag te mandateren aan de medewerkers van team openbare ruimte.

Beslissing op bezwaarschrift perceel Singel 11 in Willemstad

Het college besluit:
Contrair te gaan met het advies van 12 november 2021 van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk, waarin de commissie adviseert het ingediende bezwaarschrift gegrond te verklaren, voor zover het ziet op de weigering van het college tot handhaving over te gaan met betrekking tot de palen die op het perceel geplaatst zijn, en:

 • Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 • Het gehele bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
 • Het bestreden besluit, met aanvullende motivering, te handhaven.

Op 7 juli 2021 besloot het college het handhavingsverzoek om handhavend op te treden op het perceel Singel 10 in Willemstad af te wijzen. Tegen dit besluit is op 17 augustus 2021 een bezwaarschrift ingediend. De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk adviseerde op 12 november 2021 om het bezwaarschrift ontvankelijk en deels gegrond te verklaren, voor zover het betreft de weigering van het college om handhavend op te treden tegen de twee palen die op het perceel waren geplaatst. Het besluit van de commissie wordt onderkend. Het advies is echter gegeven op basis van de informatie die op dat moment bekend was. Ten tijde van de beslissing op het bezwaarschrift zijn er geen hoge palen meer op het perceel aanwezig. Bij een beslissing op bezwaar bij een handhavingsverzoek moet het college uitgaan van de situatie op het moment van beslissen. Juridisch gezien moeten we dus contrair gaan aan het advies van de bezwarencommissie. Het bestreden besluit kan, met aanvullende motivering in de beslissing op bezwaar, in stand blijven.

Nieuwe termijn Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona

Het college besluit:

 1. De Nadere regels Compensatie Huur Vrijwilligersorganisaties Corona vast te stellen en op gebruikelijke wijze te publiceren;
 2. De Nadere regels Compensatie Huur Vrijwilligersorganisaties Corona (vastgesteld op 29 november 2021) in te trekken.

Van 16 maart 2020 tot september 2021 konden vrijwilligersorganisaties gebruikmaken van de Nadere regels Compensatie huur Vrijwilligersorganisaties Corona. Vanaf september 2021 konden nagenoeg alle activiteiten, met een aantal beperkingen, doorgaan zoals gebruikelijk en was de compensatie niet meer noodzakelijk. Op de persconferentie van 26 november 2021 heeft het Rijk besloten dat er weer een lockdown noodzakelijk is voor de maand december. Op de persconferentie van 15 december j.l. heeft het Rijk besloten deze lockdown te verlengen tot tenminste 14 januari 2022. Omdat deze lockdown vergelijkbare gevolgen heeft als de vorige looptijd van de Nadere regels Compensatie huur Vrijwilligersorganisaties Corona, heeft het college besloten om, in lijn met de lockdown termijn, de regeling voor een nieuwe termijn in te stellen. Vrijwilligersorganisaties kunnen nu voor zowel december 2021 als januari 2022 gebruik maken van de huurcompensatie.

Verlenging Pilot Onderwijs Zorg Arrangement Aventurijncollege

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de positieve evaluatie van de pilot Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) Aventurijncollege;
 2. In te stemmen met het doorzetten van de pilot zorg in onderwijstijd op Het Aventurijncollege tot en met juli 2022 (einde schooljaar 2021-2022) zoals opgenomen in de overeenkomst;
 3. De bijdrage voor de pilot OZA Aventurijncollege met een bedrag van € 8.748,86 toe te kennen en daarvoor bijgevoegde beschikking te ondertekenen;
 4. Akkoord te gaan met een eindafrekening op basis van werkelijk gebruik.

Het schooljaar 2021-2022 is de pilot zorg in onderwijstijd op Het Aventurijncollege gestart. Twee onderwijszorgklassen bieden extra ondersteuning vanuit onderwijs en zorg voor jeugdigen die zijn uitgevallen in reguliere klassen. De klassen worden gevuld met jeugdigen afkomstig uit meerdere gemeenten. Hierdoor is het moeilijk om op school extra jeugdhulpondersteuning vroegtijdig, snel en effectief te realiseren. Zonder deze extra ondersteuning kunnen problemen ontstaan en kan de situatie van de jeugdige verergeren, leidend tot bijvoorbeeld zwaardere zorg, langdurig ziekteverzuim of voortijdig schoolverlaten.

De gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht dragen bij door een collectieve financiering. In november 2021 is de pilot geëvalueerd. De eerste bevindingen zijn dat de samenwerking goed is tussen onderwijs en zorg en dat leerlingen in de klassen meer toekomen aan onderwijs. Om meer zicht te krijgen in de opbrengsten van de pilot hebben de eerder genoemde gemeenten ingestemd om de pilot tot het einde van het schooljaar te verlengen.

Aanvulling geamendeerde raadsvoorstel ‘Verbetering voorziening hondenlosloop-terreinen’

Het college besluit:
In te stemen met het raadsvoorstel ‘Aanvulling geamendeerde raadsvoorstel Verbetering voorziening hondenlosloopterreinen’

Op 4 november 2021 heeft de raad het geamendeerde voorstel ‘Verbetering voorziening hondenlosloopterreinen’ vastgesteld. Het doel van het amendement was om in te stemmen met het verbeteren van bestaande hondenlosloopterreinen. Voor nieuwe locaties moeten aparte voorstellen worden voorgelegd. Het amendement bevatte wijzigingen in de beslispunten, die de uitvoering van het amendement vooralsnog niet uitvoerbaar maken. Aanvullende besluitvorming ten aanzien van de afschrijftermijnen van hondenlosloopterreinen is noodzakelijk om een krediet in te kunnen richten. Daarnaast is concretisering van de kredietvotering nodig. Om dat mogelijk te maken is een raadsbesluit nodig waarvoor een raadsvoorstel opgesteld.

Voorlopige subsidieverlening 2022 stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk stichting Stoffer en Blik in 2022 een voorlopige subsidie van € 9.000 te verlenen voor amateurgroepen en professionele theatervoorstellingen.
 2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2022 voor stichting Stoffer en Blik.
 3. De subsidie van € 9.000 ten laste te brengen van productnummer 653001 Kunstbeoefening en –bevordering-, kostensoort 44384 Budgetsubsidies.

Het college verleent voor het jaar 2022 een voorlopige subsidie van totaal € 9.000 aan stichting Stoffer en Blik. De stichting exploiteert Theater de Schuur in Zevenbergen. Jaarlijks ontvangt de stichting een subsidie voor de activiteiten die in het theater plaatsvinden. Voor de diverse amateurtheatergroepen ontvangt Stoffer en Blik een subsidiebedrag van € 1.500. Daarnaast wordt voor tien professionele voorstellingen een subsidie verleend van € 7.500. Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 heeft de stichting een tijdelijke subsidie van € 27.000 per jaar voor de inzet van theatertechnisch personeel ontvangen (verdere professionalisering van het personeel), aldus besloten door de raad op 27 september 2018. De stichting huurt een theatertechnicus (mbo 4 afgestudeerd) in voor het zelfstandig uitvoeren van technische taken en scholing van de vrijwilligers. Door de verbouwing aan het dak en het meermaals sluiten van het theater door de COVID-19 maatregelen is niet het gehele bedrag besteed in de looptijd 2019 t/m 2021. Het college heeft op 15 december 2020 besloten dat het resterende bedrag ook in 2022 mag worden besteed, zodat de beoogde professionaliseringsslag alsnog gemaakt kan worden. De evaluatie met Stoffer en Blik is verplaatst van 2021 naar 2022. Ten slotte had de raad op 27 september 2018 ook ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal €34.000 (40% van totale investering) voor een eenmalige bijdrage aan de investering voor de bouw en aanschaf van een nieuwe tribune en eigentijdse technische apparatuur. Hierover worden in 2022 afspraken gemaakt.

Subsidieverlening 2022 Surplus Welzijn

Het college besluit:

 1. Aan Surplus Welzijn voor 2022 een budgetsubsidie te verlenen van € 1.006.707
 2. De budgetsubsidie ten laste te brengen van de hiervoor geraamde budgetten in de begroting, respectievelijk;
  • € 654.768 Gebiedsgericht werken (productnr. 661002 Maatschappij)
  • € 107.636 Vrijwilligerswerk (productnr. 661000 Ondersteuning vrijwilligers)
  • € 120.838 Informele zorg (productnr. 662000 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
  • € 106.290 Mantelzorgwaardering (productnr. 662000 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
  • € 12.000 Schuldhulpverlening (productnummer 667105 Schuldhulpverlening)
  • € 5.175 Gemeentelijke gezondheidszorg (productnummer 671001)
 3. In te stemmen met de subsidieafspraken 2022 Surplus Welzijn;
 4. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te informeren via de beschikking.

Surplus Welzijn heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2022 voor een totaalbedrag van
€ 1.080.006. De aanvraag is opgebouwd aan de hand van de volgende speerpunten; gebieds-gericht werken, vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgwaardering. Het college heeft besloten om voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.006.707. De aanvraag is voor een deel niet gehonoreerd.
Redenen hiervoor zijn o.a. een daling van aanvragen van waarderingsmenu’s voor mantelzor-gers en een besparing in administratieve lasten. Verder is in de aanvraag een aanzienlijke verhoging van kosten voor vergoedingen aan onbetaalde krachten en vrijwilligers opgenomen ten opzichte van vorig jaar. Vanwege onvoldoende onderbouwing en onvoldoende ruimte binnen budget is dit deels gehonoreerd. Bij Maatschappelijk Werk is in een uitbreiding van uren voorzien voor uitvoering van Schuldhulpverlening. Voor de jaren 2020 en 2021 is hiervoor separaat subsidie verstrekt in het kader van het project “Vroeg erop af”, deze inzet is vanaf 2022 opgenomen in de reguliere subsidie. Met ingang van 2022 is ook een bijdrage in de huis-vestingskosten voor Huis van de Wijk Klundert en de pluspunten de Veste in Willemstad en De Donk in Zevenbergen opgenomen. Met deze bijdragen kan Surplus deze voorzieningen in stand blijven houden. De subsidie kan gedekt worden uit de hiervoor beschikbare budgetten in de begroting.

Inkoopstrategie Niet vrij toegankelijke zorg Jeugdhulpregio West-Brabant West

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de inkoopstrategie Niet vrij toegankelijke zorg Jeugdhulpregio West-Brabant West.
 2. De portefeuillehouder Jeugd te mandateren namens het college van de gemeente Moerdijk voor de besluitvorming over en ondertekening van de documenten behorende bij het inkooptraject niet vrij toegankelijke zorg Jeugdhulpregio West-Brabant West.

Per 1 januari 2023 verlopen de contracten voor de niet vrij toegankelijke zorg Jeugdhulpregio West-Brabant West. Om een nieuw inkooptraject op te starten is er een inkoopstrategie opgesteld. Met de inkoopstrategie geven we richting aan het inkooptraject. Daarin worden onze ambities met het zorglandschap verwoord en geven we aan wat we van onze contractpartners verwachten. We kiezen opnieuw voor de ‘open house’ systematiek als best passend bij hetgeen we voorstaan. Onze uitgangspunten en werkwijze blijven gelijk maar we versterken de sturing op kwaliteit, passen de bekostiging aan om te komen tot reële tarieven en zetten in op het afbakenen van de jeugdzorg. We doen dit samen met onze partners, zetten in op kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp voor ouders en jeugdigen.

Regionaal beleidskader 2022 tot en met 2025 Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Het college besluit:
Het Regionaal beleidskader GIA en Meldpunt Crisiszorg vast te stellen.
We werken als gemeenten in West-Brabant samen aan de aanpak van geweld in afhankelijk-heidsrelaties (GIA). Dat is gericht op het eerder en beter in beeld krijgen en het stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast werken we samen in het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Voor beide onderdelen hebben we een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin de onderlinge samenwerking is vastgelegd. De gemeente Breda is hiervoor aangewezen als centrumgemeente.
In de beleidsnotitie staat het regionale kader voor de aanpak van Geweld in Afhankelijkheids-relaties (GIA) en onze visie en uitgangspunten die we als gemeenten hanteren voor het Meld-punt Crisiszorg (MCZ). Dit kader vormt de komende jaren de grondslag van onze inspanningen om de cirkel van geweld te doorbreken en crisiszorg optimaal te organiseren. De regionale samenwerking wordt in de komende jaren voortgezet, in de wetenschap dat we hiermee nooit klaar zullen zijn.

Gevolgen Groenplus bestek voor de begroting

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verwerken van het tekort op de begroting van € 697.000 voor het verzorgend en technische onderhoud van de openbare ruimte in de 1e bestuursrapportage 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026;
 2. De raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief;
 3. Onderzoek te doen naar besparingsmogelijkheden binnen het contract, waarbij het college in ieder geval in het eerste kwartaal van 2022 een voorstel verwacht over plaagdierbestrij-ding en medio 2022 een voorstel verwacht over bladkorven;
 4. Tot de behandeling van de raadsinformatiebrief in de raad op 3 februari 2022, geen gebruik te maken van de mogelijkheden in het contract die kunnen leiden tot een hogere overschrij-ding dan strikt noodzakelijk voor het regulier beheer.

Het college heeft een Europees aanbestedingstraject gevoerd voor het verzorgend en technisch onderhoud van de openbare ruimte binnen de gemeente. In de begroting was rekening gehouden met de kosten die voortkwamen uit de oude overeenkomst. We wisten dat het nieuwe contract duurder zou zijn, zoals ook gemeld in de begroting, maar we wisten nog niet hoeveel duurder. Dat was afhankelijk van de uitkomsten van de Europese aanbesteding. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. Op dit moment komen we € 697.000 structureel tekort. Het contract biedt mogelijkheden om de kosten te drukken en in 2022 gaan we een aantal beheermaatregelen nader bekijken zodat we daar in 2022 al het financiële effect van kunnen meenemen. We verwachten daarentegen dat de aannemer beter aan de vastgestelde beeldkwaliteit kan gaan voldoen, waardoor we in 2022 en verder een hogere waardering verwachten van onze inwoners ten aanzien van de openbare ruimte.