21 september 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 21 september 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 21 september 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 7 september 2021

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 7 september 2021

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verbetering voorzieningen hondenlosloopterreinen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het realiseren van extra hondenlosloopterreinen;
  2. Het duurzaam verbeteren van de hekwerken rondom bestaande hondenlosloopterreinen;
  3. Het actualiseren van het afschrijvingsbeleid uit de Notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid Moerdijk in verband met het toevoegen van de afschrijvingstermijn van 20 jaar voor investeringen in hondenlosloopterreinen;
  4. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 134.500 voor de realisatie en verbetering van de hondenlosloopterreinen en de jaarlijkse kapitaallasten van in totaal € 8.750 te dekken binnen de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

  De gemeente Moerdijk wil inspelen op vragen en opmerkingen van haar bewoners inzake het honden-beleid en er is nu vraag naar extra hondenlosloopterreinen. Ook vanuit de boa´s is geadviseerd om meer voorzieningen voor de honden te realiseren. Door deze te realiseren krijgen hondenbezitters meer mogelijkheden hun hond uit te laten op een, door zowel de hondenbezitters als de niet-honden-bezitters, gewenste manier. Goed ingepast en benut zal er hierdoor minder overlast zijn van loslopende honden op ongewenste plekken. Daarnaast zijn hekwerken van vier bestaande hondenlosloopterreinen versleten. Het herstel van de bestaande hekwerken valt onder het onderhoud. Voor de algehele vervangingen en nieuwe aanleg zijn echter geen middelen in de exploitatie beschikbaar. Omdat alle hekwerken in een relatief korte tijd vervangen moeten worden, is gekeken of er een degelijker hekwerk te plaatsen is. Een hekwerk met dubbelstaaf matten gaat circa 20 jaar mee zonder dat er noemenswaardige onderhoudskosten te verwachten zijn. De investering hiervan is hoger, maar over de langere termijn is het voor wat betreft de uiteindelijke jaarlasten goedkoper.

 4. 1e begrotingswijzigingen 2021 van ICT WBW

  Het college besluit:
  Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2021 ICT WBW de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

  De gemeenschappelijke Regeling ICT West Brabant West levert diensten aan een aantal over-heidsorganisaties in West-Brabant, waaronder de gemeente Moerdijk. Daarbij wordt gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke ICT Infrastructuur, waar de deelnemers aan deze organisaties naar over stappen. Dat is een flink project met bijbehorende investeringen. Moerdijk heeft als eerste gemeente deze stap gezet.

  In het project voor de nieuwe infrastructuur zijn wat verande-ringen in de planning van de investeringen doorgevoerd, waardoor de kapitaallasten van de investeringen wat doorschuiven. Dit heeft nauwelijks effect op de bijdrage van de gemeente Moerdijk in 2021, maar moet op basis van de afspraken in de gemeenschappelijke regeling altijd aan alle deelnemers worden voorgelegd voor zienswijze.

 5. Bestemmingsplan Oude Moerdijkseweg ongenummerd Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:
  Gevraagd collegebesluit

  1. voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;

  De raad voor te stellen:

  1. het ontwerpbestemmingsplan “Oude Moerdijkseweg ongenummerd, Zevenbergschen Hoek”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709. BGOMwegongZH-BP30” ongewijzigd vast te stellen;
  2. ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. de planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709. BGOMwegongZH-BP30 naar NL.IMRO.1709. BGOMwegongZH-BP40.

  De eigenaar van het perceel gelegen aan de Oude Moerdijkseweg ongenummerd te Zeven-bergschen Hoek beoogt het bedrijfskavel uit te breiden met circa 4.500 m², zodat er in totaliteit een bedrijfsperceel ontstaat met een oppervlakte van circa 12.000 m² en een bouwvlak met een oppervlakte van circa 9.500 m². Hierdoor ontstaat een perceel met een hogere courantheid, waardoor het braakliggend perceel verder ontwikkeld kan worden. Dit principe verzoek is ver-taald in dit concept ontwerpbestemmingsplan. De vooroverleginstanties hebben in de periode van 17 juni 2021 tot en met 31 juli de gelegenheid gehad om te reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan “Oude Moerdijkseweg ongenummerd te Zevenbergschen Hoek”. Het Water-schap Brabantse Delta heeft een reactie gegeven over het betrekking op het niet gebruiken van uitlogende bouwmaterialen en het opnemen van een voorwaardelijke verplichting voor de benodigde waterberging. Dit is verwerkt in paragraaf 4.2 van de toelichting en in de regels. De overige vooroverleginstanties hebben akkoord gegeven op het plan. Aansluitend heeft het ont-werp bestemmingsplan heeft van 29 juli tot en met 8 september 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. Ook zijn er geen ambtshalve wijzigingen nodig. Om deze reden wordt het bestemmingsplan ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse Bode en de Staatscourant. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.

 6. 1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 2021

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de 1e ontwerp-begrotingswijziging BWB 2021,
  2. In de begrotingswijziging bij de 2e bestuursrapportage 2021 van Moerdijk de jaarlijkse bijdrage aan de BWB voor 2021 te verhogen met een bedrag van € 84.400.

  Van de Belastingsamenwerking West-Brabant is een ontwerp van de 1e begrotingswijziging BWB 2021 ontvangen met het verzoek aan de raad een zienswijze kenbaar te willen maken. Deze begrotings-wijziging vloeit voort uit de 1e bestuursrapportage 2021. In deze bestuurs-rapportage zijn de resultaten over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2021 afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de primaire begroting 2021. Bij deze resultaten over de eerste vier maanden heeft tevens ‘een doorkijk’ naar de rest van het jaar plaatsgevonden. Op basis daarvan is vervolgens beoordeeld of al dan niet een bijstelling van de ramingen dient plaats te vinden. Ten opzichte van de primaire begroting 2021 vinden er enkele bijstellingen plaats die leiden tot een wijziging van de totale deelnemersbijdrage met € 616.000 (inclusief overgangsregeling). Voor Moerdijk betreft dit een bedrag van € 84.400.

 7. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2020 Bibliotheek West-Brabant

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie 2020 aan Bibliotheek West-Brabant vast te stellen op € 801.244.
  2. Bibliotheek West-Brabant hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  Op grond van het jaarverslag en de jaarrekening heeft het college de jaarlijkse subsidie aan Bibliotheek West-Brabant voor het jaar 2020 vastgesteld op €801.244, aangezien is gecon-stateerd dat aan de gemaakte afspraken is voldaan. Hoewel de vestigingen een tijd gesloten zijn geweest in verband met de COVID-19 maatregelen, hebben veel activiteiten en program-meringen in digitale vorm toch plaats kunnen vinden. Daarnaast is er veel gebruik gemaakt van de Online bibliotheek en is de Afhaalbieb opgezet.De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen en de servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaar-buiten en een haal- en brengpunt in Willemstad. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over aanvullende taken op het gebied van laaggeletterdheid, mediawijsheid en dienstverlening voor de scholen. De Bibliotheek West-Brabant is per 1 januari 2020 ontstaan uit Bibliotheek VANnU en Bibliotheek Het Markiezaat. Eind 2019 hebben de acht deelnemende gemeenten en de nieuwe bibliotheek een convenant afgesloten om de afstemming en samenwerking te versterken en meer innovatie mogelijk te maken.

 8. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2020 stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

  Het college besluit:

  1. De subsidie voor het jaar 2020 aan stichting Stoffer en Blik vast te stellen op € 9.000.
  2. In te stemmen met de beschikkingsbrief voor stichting Stoffer en Blik waarin de subsidie 2020 wordt vastgesteld.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan stichting Stoffer en Blik voor het jaar 2020 vastge-steld, omdat geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Stoffer en Blik ont-vangt jaarlijks een subsidie voor de amateurtheatergroepen (€ 1.500,-) en voor het organiseren van tenminste 10 professionele theatervoorstellingen in Theater de Schuur (€ 7.500,-). Daar-naast ontvangt Stoffer en Blik €27.000 per jaar voor de periode 2019, 2020 en 2021 voor verdere professionalisering van de inzet voor theatertechniek. Deze subsidie wordt in zijn geheel aan het eind van de looptijd van de subsidie vastgesteld. Hoewel door de COVID-19 maatregelen het theater een aantal maanden gesloten is geweest en concerten, optredens en repetities niet altijd mogelijk waren, heeft Stoffer en Blik laten zien binnen de mogelijkheden op professioneel- en amateurniveau podiumkunst te kunnen blijven aanbieden.

 9. Antwoord op verzoek heroverweging tracékeuze hoogspanningsverbinding 380 kV

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de inhoud van de antwoordbrief Staatssecretaris Economische zaken en Klimaat inzake tracékeuze 380 kV nabij Kattenkraam;
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren.

  In de vooroverlegreactie op het voorontwerp Rijksinpassingsplan Zuid West 380kV Oost de Minister van Economische Zaken (inmiddels Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) heeft de gemeente Moerdijk gevraagd de eerdere tracékeuze van de nieuwe verbin-ding nabij het buurtschap Kattenkraam te heroverwegen. Inmiddels hebben we de bijgevoegde brief mogen ontvangen waarin de staatsecretaris meedeelt vast te houden aan de eerdere tracékeuze. Dit betekent dat het aantal van in totaal acht gevoelige bestemmingen nabij Kattenkraam ongewijzigd blijft.

 10. Actualisatie stimuleringsregelingen

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woningvoorraad gemeente Moerdijk en de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommo-daties gemeente Moerdijk te actualiseren en samen te voegen.

  Op 1 januari 2017 is de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande particuliere woning-voorraad gemeente Moerdijk in werking getreden. Deze stimuleringsregeling maakt het voor particuliere eigenaar-bewoners mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden, waaronder een lage rente, geld te lenen voor het treffen van maatregelen in en aan de eigen woning op het gebied van levensloop-bestendigheid, duurzaamheid en/of veiligheid.

  Wij zien dat veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze stimuleringsregeling, zeker wanneer er sprake is van collectieve inkoopacties, maar dat de regeling eenzijdig wordt ingezet. Op 1 maart 2018 is de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls bestaande sportaccommodaties gemeente Moerdijk in werking getreden. Deze stimuleringsregeling maakt het voor het besturen van sportverenigingen mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden, waaronder een lage rente, geld te lenen voor het treffen van maatregelen aan hun sportaccommodatie op het gebied van toegankelijkheid, duurzaamheid en veiligheid. Wij zien dat op dit moment nauwelijks gebruik gemaakt wordt van deze stimuleringsregeling. Om de regelingen efficiënter in te kunnen zetten, heeft de gemeenteraad eerder al besloten om de budgetten van beide regelingen samen te voegen. Nu wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om ook de regelingen samen te voegen en om de regelingen te actualiseren. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • er wordt niet langer naar het bouwjaar van de woning gekeken;
  • de regeling staat nu ook open voor andere verenigingen dan sportverenigingen met een eigen accommodatie;
  • met de regeling kunnen nu ook maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie worden getroffen;
  • het college krijgt de bevoegdheid om een maatregelenlijst vast te stellen. Deze lijst zal na vaststelling van de verordening aan het college ter vaststelling worden aangeboden.
 11. Transitievisie Warmte

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen de Transitievisie Warmte vast te stellen.

  In het Klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het verbranden van aardgas stoot CO2 uit. Daarom is afgesproken dat we in 2050 geen gebruik meer willen maken van aardgas. In de Transitievisie Warmte (TVW) geven wij de richting aan hoe we aan die afspraak voor de ca. 16.000 woningen en 2.000 andere gebouwen in onze gemeente willen voldoen. Het is een grote opgave. We willen het zo goed mogelijk doen langs een realistisch tijdspad. We trekken er dertig jaar voor uit en pakken het stapsgewijs aan. De TVW geeft daarom in eerste instantie de hoofdrichting aan wat voor de verschillende plaatsen en woningen in onze gemeente het meest logische duurzame alternatief is voor aardgas. Daarbij werken we volgens vijf principes:

  1. Duidelijke en tijdige communicatie: wij geven duidelijke en tijdige communicatie aan inwoners, bedrijven en andere organisaties en luisteren naar wat inwoners en organisaties belangrijk vinden.
  2. Keuzevrijheid: iedere eigenaar beslist voor zich welke maatregelen te nemen.
  3. Betaalbaarheid: het moet financieel haalbaar zijn.
  4. Duurzame en betrouwbare oplossingen: het biedt duurzame en betrouwbare oplossingen voor de korte en lange termijn.
  5. Ruimte voor toekomstige oplossingen: we houden opties open voor toekomstige oplossingen en innovaties.

  Veel organisaties en inwoners hebben meegedacht over deze Transitievisie Warmte. Er zijn twee goed bezochte inwonersbijeenkomsten geweest en twee vragenlijsten verspreid die door veel inwoners zijn ingevuld. Ook heeft een meedenkgroep van inwoners in vier bijeenkomsten kritisch meegedacht. Dat heeft gezorgd voor een realistisch plan dat aansluit bij wat inwoners belangrijk vinden. We wijzen nog geen specifieke startwijken aan om op korte termijn helemaal aardgasvrij te maken. Voor veel woningen in Moerdijk is isoleren de eerste stap. Dat bespaart meteen aardgas en maakt de woning klaar voor de uiteindelijke overstap naar aardgasvrij. Voor veel woningen van na 1975 ligt een hybride warmtepomp als tussenoplossing voor de hand. Dat levert een aanzienlijke gasbesparing op, omdat bijstoken van gas dan alleen nog nodig is op erg koude dagen. Mensen met een goed geïsoleerde woning kunnen overstappen op een elektrische warmtepomp. Voor Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek, Moerdijk en Klundert verkennen we de komende jaren verschillende mogelijkheden, waaronder een warmtenet met restwarmte van het industrieterrein. In delen van Zevenbergen, Fijnaart, Standdaarbuiten en de bedrijventerreinen in de gemeente onderzoeken we kleinschalige collectieve oplossingen, zoals een klein warmtenet. De ontwikkeling van een warmtenet is overigens niet iets dat op hele korte termijn gerealiseerd kan worden. Daarom stimuleren we overal in de gemeente Moerdijk individuele maatregelen, om zo snel mogelijk het aardgasverbruik te verminderen. De gemeente ondersteunt inwoners om hun woning stap voor stap te verduurzamen, bijvoorbeeld met infor-matie en advies en inkoopacties.

  In plannen voor de afzonderlijke plaatsen gaan we de komende jaren samen met bewoners en partners bepalen wat voor hun woning het beste alternatief is. We actualiseren de Transitievisie Warmte eens in de vijf jaar.

 12. Vaststelling subsidie 2020 Stichting Cultuur Moerdijk

  Het college besluit:

  1. De subsidie voor het jaar 2020 aan Stichting Cultuur Moerdijk vast te stellen op €35.250.
  2. In te stemmen met de beschikkingsbrief voor Stichting Cultuur Moerdijk waarin de subsidie 2020 wordt vastgesteld.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Cultuur Moerdijk voor het jaar 2020 vast-gesteld, omdat geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan, die mogelijk waren binnen de COVID-19 maatregelen. Het overgebleven budget is gereserveerd om activiteiten in te halen of om extra activiteiten na de COVID-19 periode te organiseren, zodat het culturele leven weer een impuls krijgt.

  Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kern-taak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. De belangrijkste activiteiten in 2020 waren een aantal exposities, concerten en filmvoor-stellingen van Filmhuis Cine 7, een aangepaste vorm van de Kunst- en Monumentenroute en nieuw aanbod voor de jeugd (kinderopera). Ook zijn de Moerdijkse muziekverenigingen gestart met een overlegorgaan om met elkaar samen te werken waar nodig. De meeste activiteiten van Stichting Cultuur Moerdijk zijn samen met (culturele) partners uit de gemeente uitgevoerd.

  SCM is een financieel gezonde organisatie. Belangrijkste inkomstenbron is de gemeentelijke subsidie. Voorts ontvangt de stichting sponsorgelden en opbrengsten uit kaartverkoop. SCM draait bij de uitvoering van alle activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.

 13. APPA overlijdensrisicoverzekering wethouders en wachtgelders

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het afsluiten van een collectieve overlijdensrisicoverzekering bij Zwitser-leven voor wethouders en wachtgelders per 1 januari 2021 voor een periode van 5 jaar.
  2. Het te verzekeren kapitaal elke 2 jaar opnieuw vast te laten stellen, dit voor het eerst na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

  In de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is geregeld dat gemeenten zelf het pensioen van wethouders moeten uitbetalen en ook zelf de daarmee samenhangende risico’s dragen. Eén van die risico’s is dat een wethouder (of wachtgeld wethouder) voor zijn AOW-leeftijd komt te overlijden, het zogenaamde kortleven risico. Als een dergelijke gebeurte-nis plaatsvindt, moet de gemeente in dat geval aan de nabestaanden een nabestaandenpen-sioen uitkeren. Het nabestaandenpensioen is afgeleid van het (volle) ouderdomspensioen, zijnde 70% van het ouderdomspensioen. Met het afsluiten van de collectieve overlijdensrisico-verzekering is dit risico afgedekt.

 14. Richtlijnen kaderstukken Verbonden Partijen 2023

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2023 vast te stellen en op te leggen aan twaalf Gemeenschappelijke Regelingen:

  • Regio West-Brabant (RWB)
  • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
  • West Brabant Archief (WBA)
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
  • GGD West-Brabant (GGD)
  • Nazorg Gesloten Stortplaatsen
  • Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
  • ICT Samenwerking West-Brabant West (ICTWBW)

  2. Afwijkende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2023 vast te stellen en op te leggen aan:

  • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
  • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
  • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

  3. De regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2023 vast te stellen en op te leggen aan twaalf Gemeenschappelijke Regelingen:

  • Regio West-Brabant (RWB)
  • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
  • West Brabant Archief (WBA)
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
  • GGD West-Brabant (GGD)
  • Nazorg Gesloten Stortplaatsen
  • Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
  • ICT Samenwerking West-Brabant West (ICTWBW)

  4. Afwijkende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2023 vast te stellen en op te leggen aan:

  • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
  • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
  • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

  5. Aanvullende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2023 vast te stellen en op te leggen aan:

  • Regio West-Brabant (RWB)
  • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
  • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)

  6. De beleidsinhoudelijke richtlijnen/ voor de budgetcyclus 2023 vast te stellen en op te leggen aan:

  • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
  • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
  • Regio West-Brabant (RWB)
  • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
  • West Brabant Archief (WBA)
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
  • GGD West-Brabant (GGD)
  • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

  ln 2015 is in onder meer de gemeente Moerdijk de Regionale Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarmee is op een aantal punten de bemoeienis van gemeenten met verbonden partijen toegenomen. Met dit raadsvoorstel vraagt het college de raad om de financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de verbonden partijen vast te stellen. Deze richtlijnen fungeren voor de verbonden partijen als leidraad voor de budgetcyclus voor een volgende jaar. In dit geval gaat het om de budgetcyclus 2023.

 15. Concept-Gebiedsagenda Vitaal Buitengebied West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de concept-gebiedsagenda Vitaal Buitengebied West-Brabant;
  2. In de commissie van advies op 6 oktober een kritisch geluid te laten horen, omdat onduide-lijk is wat de meerwaarde van de concept-Gebiedsagenda is, nu de meeste thema’s al elders zijn belegd;
  3. Gezien het ontbreken van meerwaarde, geen inzet (capaciteit of financiën) voor de uitvoering van deze Gebiedsagenda vrij te maken;
  4. De concept-Gebiedsagenda en het standpunt daarover ter informatie via een raadsinfor-matiebrief aan de gemeenteraad te sturen.

  De Regio West Brabant heeft een concept-Gebiedsagenda Vitaal Buitengebied West-Brabant laten opstellen, die ingaat op thema’s die voor het buitengebied belangrijk zijn. De Gebieds-agenda stelt voor binnen de regio gebiedscoalities aan te gaan, waarbinnen gezamenlijk beleid wordt ontwikkeld en wordt samengewerkt. Aan de gemeenten in de regio wordt gevraagd een standpunt in te nemen, die in het eerstvolgende regionale bestuurlijk overleg wordt besproken. Het college neemt kennis van de concept-Gebiedsagenda en komt tot de conclusie dat in de agenda veel thema’s worden benoemd, die al op andere tafels binnen de regio belegd zijn. De meerwaarde van deze Gebiedsagenda en de gebiedscoalities is onduidelijk. Het college neemt daarom het standpunt in geen capaciteit of geld vrij te maken voor de uitvoering van de Gebiedsagenda.

 16. Evaluatie Pilot Kleinschalig bouwen

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om in te stemmen met het stoppen van de pilot kleinschalig bouwen.

  Het doel van de pilot was om na te gaan of het combineren van initiatieven tot één geheel voor zowel de initiatiefnemer als de gemeente voordelen op zou kunnen leveren. In tijd en in geld. Gezien het aantal woningen dat deze pilot op dit moment heeft opgeleverd en de ambtelijke capaciteit die het heeft gekost is voor de gemeente die winst er niet geweest. In totaal hadden 36 deelnemers zich aangemeld voor de pilot. Hiervan zijn uiteindelijk voor 6 initiatieven het bestemmingsplan Kleinschalige bouwlocaties vastgesteld voor in totaal 11 woningen. De daadwerkelijke procedure had een doorlooptijd van circa 2.5 jaar. Dit komt onder andere door zienswijzen tegen 2 locaties. De procedure heeft dus veel tijd gekost. De gemeente heeft de kosten voor het bestemmingsplan en onderzoeken voorgeschoten en na de procedure de kosten doorberekend aan de initiatiefnemers. Doordat de kosten verdeeld zijn over de initiatiefnemers is dit voor de initiatiefnemers voordelig uitgevallen. Voor maar een kleine groep initiatiefnemers was deze pilot gunstig uitgevallen, enerzijds vanwege de onmogelijkheden van de woningbouw en anderzijds vanwege de lange doorlooptijd. Door het stopzetten van deze pilot zal de gemeente niet meer investeren in het ophalen van initiatiefnemers. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan voor initiatiefnemers om, op eigen gelegenheid, gezamenlijk op te trekken met een planologische procedure.

 17. P203. Verplaatsing Hopmans Zevenbergen, vaststelling startdocument en intentieovereenkomst

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad voor te stellen het startdocument voor project 203. Verplaatsing Hopmans Zevenbergen vast te stellen;
  2. In te stemmen met het aangaan van de intentieovereenkomst voor dit project, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van het onder 1. genoemde startdocument.

  De gemeenteraad wordt voorgesteld met het startdocument de gemeentelijke kaders vast te stellen waarbinnen door ondernemer Hopmans gezocht kan worden naar een nieuwe locatie voor verplaatsing van zijn huidige activiteiten aan De Langeweg/ huidige N285, namelijk een tankstation, met aanverwante functies en zijn autobedrijf. Deze verplaatsing is wenselijk omdat zijn situatie ingrijpend verandert als gevolg van de noordelijke omlegging van de N285. Deze verplaatsing biedt kansen voor de realisatie van een nieuw, eigentijds en duurzaam energie-station, alsmede een kans voor herontwikkeling van zijn huidige locatie. Tevens wil Hopmans ruimte bieden aan medewerkers met een licht verstandelijke beperking, ter invulling van hun arbeidsmatige dagbesteding. Na vaststelling van de kaders start de volgende fase van het project, het onderzoek naar de haalbaarheid. Hopmans moet aantonen dat de verplaatsing ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar is. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt vervolgens aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd, naar alle waarschijnlijkheid medio 2022. Voor de initiatieffase wordt de samenwerking tussen Hopmans en de gemeente vastgelegd in een intentieovereenkomst.