Bestemming jaarrekeningresultaat 2020

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. ten laste van het jaarrekeningresultaat 2020 de volgende bedragen beschikbaar te stellen:
  1. € 532.000 voor uitwerking corona-gerelateerde zaken;
  2. € 305.500 voor personeel gerelateerde uitgaven voor overlopende projecten/ werkzaamheden van 2020 naar 2021 (P-budget);
  3. € 50.000 voor actualisatie van de gebiedsplannen;
  4. € 133.000 voor de invoering van de Wet inburgering;
  5. € 196.000 voor inspectie, advisering en onderhoud aan bruggen en objecten in de openbare ruimte;
  6. € 40.000 voor publieksvoorlichting aan het beheer in de openbare ruimte;
  7. € 20.000 voor het beheerssysteem openbare ruimte;
  8. € 25.000 voor inspecties van de monumentale gebouwen;
  9. € 47.000 voor onderzoek toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen;
  10. € 30.000 voor vergunningplicht autoverhuurbedrijven en de integrale actualisatie
  11. € 25.000 voor het vraagstuk van arbeidsmigranten;
  12. € 28.000 subsidieregeling Oud Dintel;
  13. € 79.000 voor het opstellen van de transitievisie Warmte;
  14. € 305.000 voor uitvoering van de Regeling Reductie Energieverbruik;
  15. € 305.000 voor overheveling van de rijksbijdrage Regeling Reductie Energie- verbruik;
  16. € 75.000 voor training en verandermanagement van de medewerkers ten behoeve van het nieuwe werkplekconcept;
  17. € 6.000 voor de ontwikkeling van web 2020.
 2. Vanuit de winstneming binnen de grondexploitatiecomplexen Vlinderbuurt en Waterwijk een bedrag van € 232.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen ‘reserve grondexploitatie’.
 3. Het restant van het jaarrekeningresultaat 2020 na de besluiten onder 1 en 2 van € 3.788.500 toe te voegen aan de algemene reserve.

De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 5.612.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd. Ten behoeve van de voortgang van een aantal overlopende zaken vanuit 2020 naar 2021 wordt gevraagd een bedrag van € 1.591.500 ten laste van het rekeningresultaat 2020 te brengen. Het betreft de volgende zaken: 

 
Omschrijving Bedrag
Coronamiddelen € 532.000
Personeelsbudget € 305.500
Actualisatie gebiedsplannen € 50.000
Invoering Wet inburgering € 133.000
Bruggen en objecten openbare ruimte € 196.000
Publieksvoorlichting openbare ruimte € 40.000
Beheersysteem openbare ruimte € 20.000
Rijks -en gemeentelijke monumenten € 25.000
Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen € 47.000
Vergunningsplicht autoverhuurbedrijven en actualisatie beleidsregels Bibob € 30.000
Arbeidsmigratie € 25.000
Duurzaamheid, subsidieregeling Oud Dintel € 28.000
Opstellen transitievisie Warmte € 79.000
Energiemaatregelen € -
Budget vernieuwen en experimenteren € 75.000
Innovatiegelden Web 2020 € 6.000
Totaal € 1.591.500

Vanuit de winstnemingen uit de grondexploitatiecomplexen Vlinderbuurt en Waterwijk wordt een bedrag van € 232.000 toegevoegd de nieuwe bestemmingsreserve ‘reserve grondexploitatie. Tot slot wordt voorgesteld het restant van het jaarrekeningresultaat 2020 van € 3.788.500 toe te voegen aan de algemene reserve.