Transitievergoeding onder voorwaarden aan JBB (Jeugdbescherming Brabant)

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een transitievergoeding aan JBB van € 18.904 voor 2021 en evt. € 3.379 voor 2022 en 2023 onder voorwaarden zoals opgenomen in de brief aan mevrouw R. den Besten, directeur/bestuurder van JBB;
  2. In te stemmen met het verwerken van deze kosten in de tweede bestuursrapportage;
  3. Besluitvorming over structurele maatregelen zoals een tariefsverhoging los te koppelen van de transitievergoeding en hier pas in een later stadium besluit over te nemen;
  4. De vooruitgeschoven bestuurders van regio WBW (de heer R. van Ginderen – Roosendaal en mevrouw P. Koenders – Bergen op Zoom) waar mogelijk gezamenlijk te laten overleg-gen en optrekken met de vooruitgeschoven bestuurders van regio WBO om zo het boven-regionaal overleg effectiever te laten verlopen (grotere slagkracht en invloed voor WBO en WBW).

Aan Jeugdbescherming Brabant wordt een transitievergoeding van € 18.904 voor 2021 beschikbaar gesteld, waarmee lucht en ruimte in de bedrijfsvoering van JBB wordt gerealiseerd en zij in staat worden gesteld om te komen tot een transformatieplan gericht op de toekomst van JBB. Dit besluit staat los van de besluitvorming over de hoogte van de tarieven van de gecertificeerde instellingen.