Vaststelling jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen lasten en baten en de mutaties van de diverse reserves;
  3. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen vast te stellen op een bedrag van € 15,1 miljoen;
  4. Een bedrag van € 600.600 van de reserve ‘bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie’ over te hevelen naar de algemene reserve in het kader van de terugbetaling van de voorfinanciering van het krediet Molenstraat, onderdeel van het totaal project Centrumontwikkeling Zevenbergen;
  5. De omvang van de reserve meerjarige uitgaven af te romen met € 26.000 in verband met de afwikkeling van de quick scan monumenten (€ 19.200) en het uitvoeringsprogramma Economie (€ 6.800) en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  6. De omvang van de reserve gemeentegaranties af te romen met € 11.400 op basis van de vastgestelde risiconorm en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  7. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties;

De coronacrisis die zeer grote invloed heeft gehad op onze levens en de samenleving als geheel, is natuurlijk ook in het jaarverslag en de jaarrekening zichtbaar. Door corona hebben we niet al het voorgenomen beleid uit kunnen voeren. Soms is dit duidelijk aanwijsbaar, maar lang niet altijd is het effect van corona zichtbaar te maken. Verder is onze inzet natuurlijk zeer nadrukkelijk gericht geweest om onze inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij te staan, met hen mee te denken, te faciliteren waar mogelijk, van advies te voorzien om deze crisis zo goed mogelijk door te komen. De jaarrekening 2020 sluit met een batig saldo van € 5.612.000. Dit is het resultaat nadat de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves hebben plaatsgevonden op grond van eerdere besluitvorming hierover door de gemeenteraad. Op basis van de aangepaste begroting 2020 werd een voordelig resultaat verwacht van € 1.925.000 (2e bestuursrapportage 2020). Het positief resultaat valt bijna € 3,7 miljoen hoger uit dan verwacht. In de jaarrekening wordt uitgebreid toegelicht hoe het resultaat is ontstaan. Belangrijkste positieve ontwikkelingen zijn een hogere bijdrage uit het gemeente-fonds van € 1,1 miljoen, een hogere resultaat in de grondexploitaties/grondverkopen van € 0,8 miljoen en het later oppakken van activiteiten, en dus verplaatsten van uitgaven, naar 2021 van ca. € 1,6 miljoen. Verder vallen uitgaven hoger uit voor wegbeheer € 0,5 miljoen en afval € 0,3 miljoen. De jaarlijkse actualisatie van de belangrijkste risico’s geeft aan dat de buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandsvermogen een bedrag van € 15,1 miljoen vraagt. Tot slot wordt op basis van actualisering van de bestemmingsreserves, € 0,6 miljoen vanuit deze bestemmingsreserves toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de bestemming van het saldo van de jaarrekening wordt een afzonderlijk voorstel voorgelegd.