Verlengen overeenkomst uitvoering Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en de overeenkomst uitvoering Rijksvaccinatieprogramma met Thuiszorg West-Brabant.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verlengen van de overeenkomst inzake de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en de overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma met Thuiszorg West-Brabant voor de periode 2022-2024, onder voorbehoud van instemming door alle zes TWB gemeenten;
  2. Thuiszorg West-Brabant op de hoogte te stellen van dit besluit via een verlengingsbrief.

Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 0 tot 19 jaar. De jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-4 jaar wordt in de gemeente Moerdijk uitgevoerd door Thuiszorg West-Brabant (TWB). Na een gezamenlijk aanbestedingstraject hebben de 6 gemeenten (Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht) een 4-jarige inkoopovereenkomst voor de jaren 2018 t/m 2021 met de optie tot 2 maal verlenging met 2 jaar gesloten met TWB.

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een preventieprogramma waarbij jeugdigen worden gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Het RVP is in 2018 wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid waarna een deel van de uitvoering van het RVP met ingang van 1 januari 2019 onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten is gekomen. De gemeente moet de uitvoering van het RVP en het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie beleggen.

Dit om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. De uitvoerende organisaties zijn de GGD en TWB. Bij de GGD is de uitvoering van het RVP geborgd via een Gemeenschappelijke Regeling (samenwerkingsverband van 16 gemeenten in West-Brabant). Met TWB is hiervoor een aparte overeenkomst gesloten. De huidige overeenkomsten met TWB voor de uitvoering van JGZ 0-4 jaar en het RVP lopen 31 december 2021 af. Eind 2020 zijn de 6 gemeenten samen met het Inkoopbureau West-Brabant gestart met de voorbereidingen voor de bestuurlijke besluitvorming over het al dan niet verlengen van beide overeenkomsten met TWB. Op basis van een uitgebreide evaluatie is geconstateerd dat TWB de JGZ 0-4 jaar en het RVP naar tevredenheid en conform de gemaakte afspraken uitvoert. Derhalve heeft het college besloten in te stemmen met het verlengen van de overeenkomst voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en de overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma met Thuiszorg West-Brabant voor de periode 2022-2024, onder voorbehoud van instemming door alle zes TWB gemeenten.