16 november 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 16 november 2021 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 16 november 2021
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 16 november 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststellen projectplan onderzoek naar toekomst multifunctionele accommodaties en gemeenschapshuizen

Het college besluit:

  1. In te stemmen onderzoeksplan ‘Onderzoek toekomst multifunctionele accommodaties en gemeenschapshuizen 12 oktober 2021’
  2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief ‘Onderzoek toekomst multifunctionele accommodaties en gemeenschapshuizen’

In 2021 en 2022 wordt onderzoek gedaan naar de multifunctionele accommodaties en gemeen-schapshuizen. Het onderzoek bestaat uit meerdere fasen, waarbij de eerste fase het in beeld brengen van de accommodaties en gemeenschapshuizen betreft. We betrekken hierbij de exploitanten, de beheerstichtingen en de vaste gebruikers om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. De eerste fase loopt tot en met eind februari/ maart 2022. Op basis van de uitkomsten worden de vervolgfasen nader bepaald. In de tweede fase zullen de inwoners bij het onderzoek worden betrokken. Naar verwachting zal het gehele onderzoek in 2023 afgerond zijn. Het college heeft het projectplan voor de eerste fase vastgesteld

Vaststellen Regionaal Educatieve Agenda en ondertekening samenwerkingsconvenant

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Regionaal Educatieve Agenda (REA) regio 30.02 voor de periode januari 2022 tot en met december 2025;
  2. In stemmen met het voortbestaan van de stuurgroep REA en besluiten tot het aangaan van het samenwerkingsconvenant;
  3. Volmacht te verlenen aan de wethouder voor het ondertekenen van het convenant;
  4. De gemeenteraad schriftelijk te informeren over dit besluit.

De gemeente Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Drimmelen werken samen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk Primair Onderwijs en Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o.) regio 30.02. Om deze werkwijze te bekrachtigen is een samenwerkingsconvenant opgesteld, waarin de overlegstructuur en de belanghebbende met de betrokken partijen staan opgenomen.

De huidige samenwerking binnen de Regionaal Educatieve Agenda (REA) is in 2021 geëvalu-eerd en de bevindingen zijn gebruikt voor het opstellen van een nieuwe REA voor de periode 2022 – 2025. Het college heeft ingestemd met de nieuwe agenda en het formaliseren van de samenwerking door middel van een convenant.

Ontwerp Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ontwerp beleidskader en bijbehorende PlanMER.
  2. In te stemmen met de concept-inspraakreactie op het beleidskader.

Begin oktober heeft het college van Gedeputeerde Staten het ontwerp Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 en de bijbehorende planMER vastgesteld. Beide stukken zijn vanaf 12 oktober tot en met 22 november 2021 ter visie gelegd. In deze periode kan een ieder op de beide stukken een inspraakreactie indienen. Het college neemt kennis van het ontwerp beleidsstuk en besluit een reactie op het stuk in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten.